Posts by ADMIN

Havørnen yngler atter på Æbelø

Havørnen yngler atter på Æbelø

For første gang siden 1869 har vor største rovfugl, havørnen, ynglet på Æbelø i 2011. Havørnen har gennem mange år holdt mere eller mindre fast til på Æbelø i vinterhalvåret men har ikke indtil nu slået sig ned for at yngle.

For 3 år siden observerede vi pludselig et par. En ældre han og en ung ikke udfarvet hun. Da det drejede sig om en ung hun-havørn, troede vi ikke, at parret ville begynde at yngle, hvilket de normalt først gør, når de begge er ca. 6 år gamle og har fået deres voksen-dragt. Derfor håbede vi blot på, at de ville blive på øen, indtil hunnen var blevet gammel nok til at yngle.

Read More

Ahorn er ikke en naturlig hjemmehørende art for Æbelø

Ahorn er ikke en naturlig hjemmehørende art for Æbelø

Ahorn er formentlig plantet ud på Æbelø i midten af 1900-tallet for at blive anvendt som gavntræ. Æbelø var på dette tidspunkt hverken fredet eller udlagt som urørt skov. Desuden blev der drevet både landbrug og traditionelt skovbrug på øen. Ahorn har desværre den ulempe, at de unge ahorn-træer vokser som “sild i en tønde”, hvilket gør, at der kun kommer ganske lidt lys ned til skovbunden, når ahornens blade springer ud…

Read More

Fjordfugle, strandtudser og orkideer

Fjordfugle, strandtudser og orkideer

Naturgenopretningen af våde enge, vandhuller og strandsumpe ved Odense Fjord har tilført området nyt liv. Mens rådyrene på grund af en højere vandstand har mistet terræn, har skarer af vandfugle etableret sig. Snart ventes strandtudsen at vandre ind og majgøgeurten vil blomstre. Klyderne er kække af forår og siger ”blytt, blytt, blytt”, for de smukt brogede vadefugle er klar til en ny ynglesæson i Ølundgårdområdet i den vestlige del af Odense Fjord, hvor terrænet for få år siden var præget af intensivt dyrket landbrugsjord…

Read More

Bygholm Vejle er en af engrylens sidste bastioner

Bygholm Vejle er en af engrylens sidste bastioner

På Danmarks største kreaturgræssede engflade, Bygholm Vejle mellem Fjerritslev og Thisted, yngler op imod en tiendedel af verdens bestand af truede engryler. De små vadefugle har haft en massiv nedtur i stil med den hvide stork, der i 2008 forsvandt som en vild ynglefugl i den danske natur. Fra omkring 1850 til 2008 blev Danmarks ynglebestand af vilde, hvide storke reduceret fra skønsmæssigt 10.000 par til 0. Den folkekære hvide stork forsvandt som ynglefugl fra Danmark, fordi der ikke var fugls føde i kulturlandet. En tilsvarende om end talmæssigt endnu mere dramatisk nedtur lægger den blot spurvestore engryle skæbne til…

Read More

Drømmestedet for Danmarks drummer

Drømmestedet for Danmarks drummer

Med normalt flere end hundrede par ynglende rørdrummer er de vidtstrakte skove af tagrør i reservatet Vejlerne Nordeuropas største yngleplads for arten. Rørdrummens succes i området skyldes blandt andet målrettet pleje af ”Sumpfuglenes forjættede Land” med en særlig tanke på fuglefaunaens specialister. Også sortternen får hjælp i kraft af naturpleje. Derimod går brushanen tilbage, formentlig på grund af problemer i sine vinterkvarterer. Rørdrummens pauken lyder forår og sommer over landet mellem hav og fjord næsten som et brummende mandskor i dyb bas, for der er mange af dem, selv om rørdrummen i Danmark er en fåtallig og spredt forekommende ynglefugl…

Read More
Side 11 ud af 12« Første side...89101112