Naturområder

Bygholm Vejle er en af engrylens sidste bastioner

Bygholm Vejle er en af engrylens sidste bastioner

På Danmarks største kreaturgræssede engflade, Bygholm Vejle mellem Fjerritslev og Thisted, yngler op imod en tiendedel af verdens bestand af truede engryler. De små vadefugle har haft en massiv nedtur i stil med den hvide stork, der i 2008 forsvandt som en vild ynglefugl i den danske natur. Fra omkring 1850 til 2008 blev Danmarks ynglebestand af vilde, hvide storke reduceret fra skønsmæssigt 10.000 par til 0. Den folkekære hvide stork forsvandt som ynglefugl fra Danmark, fordi der ikke var fugls føde i kulturlandet. En tilsvarende om end talmæssigt endnu mere dramatisk nedtur lægger den blot spurvestore engryle skæbne til…

Read More

Drømmestedet for Danmarks drummer

Drømmestedet for Danmarks drummer

Med normalt flere end hundrede par ynglende rørdrummer er de vidtstrakte skove af tagrør i reservatet Vejlerne Nordeuropas største yngleplads for arten. Rørdrummens succes i området skyldes blandt andet målrettet pleje af ”Sumpfuglenes forjættede Land” med en særlig tanke på fuglefaunaens specialister. Også sortternen får hjælp i kraft af naturpleje. Derimod går brushanen tilbage, formentlig på grund af problemer i sine vinterkvarterer. Rørdrummens pauken lyder forår og sommer over landet mellem hav og fjord næsten som et brummende mandskor i dyb bas, for der er mange af dem, selv om rørdrummen i Danmark er en fåtallig og spredt forekommende ynglefugl…

Read More

Vejlernes vindue er pudset og poleret

Vejlernes vindue er pudset og poleret

Danmarks største koloni af sortterner har fået flere redemuligheder i Kogleakssøen ved Kærup Holme, der ornitologisk set er Vejlernes mest varierede udstillingsvindue. De frodige, lavvandede rørsumpe bliver nemlig plejet i kraft af slåning og en høj, stabil vandstand. Da rørhøgen kommer jagende, letter hættemågerne og danner en dansende sky over rørsumpen, så rovfuglen bliver forvirret og straks forsvinder mod lettere tilgængelige måltider. Også denne gang reddede de sjældne sortterner livet takket være fuglefaunaens svar på Securitas, de altid vagtsomme hættemåger…

Read More

Havørnen yngler igen i den nordjyske natur

Havørnen yngler igen i den nordjyske natur

Efter næsten 100 års fravær er Nordeuropas største rovfugl, havørnen, tilbage som ynglefugl i Nordjylland. Et par af de mægtige ørne har fået en unge på vingerne fra en rede i Lille Vildmose. Nu er havørnen med sit vingefang på op imod 2,50 meter tilbage som ynglefugl i den nordjyske natur, der for cirka 150 år siden husede adskillige par. Men de blev efterstræbt og udryddet. Et par, der i flere år har holdt til i Lille Vildmose, der er Danmarks største fredede landområde, har netop fået en unge på vingerne fra en rede i et højt træ i Tofte Skov…

Read More

Græssende dyr baner vejen for vadefugle

Græssende dyr baner vejen for vadefugle

I Vejlerne tygger op imod 1.000 kreaturer drøv ikke bare for deres egen og deres ejeres skyld. Dyrenes appetit hjælper i høj grad de vadefugle, som er afhængige af våde enge med kort vegetation. Det er ikke værst at være vadefugl på engene i Vejlerne. Denne sommer har mindst 110 par store kobbersneppe fået unger, og hele 312 par rødben er talt på Bygholm Vejles grønne tæppe af en eng, der er Danmarks største af sin slags. Det er 130 par rødben flere end sidste år…

Read More

Udsigt til kongeørne og åbne vidder

Udsigt til kongeørne og åbne vidder

Fra Rovfugletårnet i Lille Vildmose har man overblik over en græsslette, som et af Danmarks få par kongeørne jævnligt kredser over. Særligt når der på en platform er lagt foder ud til rovfugle. Rovfugletårnet giver et enestående udsyn over landskabet i den nordlige del af Lille Vildmose. Et af Danmarks bedste steder til nærkontakt med kongeørne er blevet åbnet for besøgende i Lille Vildmose i Østhimmerland…

Read More

Vrimmel af traner på Vildmosens vidder

Vrimmel af traner på Vildmosens vidder

Særligt morgen og aften kan man på kilometers afstand i stille vejr høre tranerne trompetere i vilden sky. Hvis der er diset og regn i luften, lyder tranernes koncert endnu tydeligere, når den fugtmættede luft giver lyden ekstra vinger. De store fugle er da for alvor med til at sætte en streg under storheden i Lille Vildmose, Danmarks største fredede område. I øjeblikket holder nogle af de største forekomster af oversomrende traner i nyere tid i Danmark til i Lille Vildmose…

Read More
Side 5 ud af 512345