Vejlerne

Vejlernes Dag – 2017

Vejlernes Dag – 2017

Vejlernes Dag Lørdag den 6. maj åbner naturreservatet Vejlerne op for offentligheden og inviterer på oplevelser for store og små.   Program – Lørdag den 6. maj 2017   Kl. 10-13 Alle reservatets syv fugletårne vil være bemandede af kyndige fugleguider, der fortæller om områdets særlige fugleliv. Der er gode muligheder for at opleve alt fra den eksotiske skestork, den smukke blåhals, den hvide sølvhejre til havørnen – Europas største ørn. Besøg gerne flere fugletårne. Mød også én af forfatterne til den meget smukke fotobog om Vejlernes fantastiske natur...

Read More

Bæltekøretøjer plejer Skandinaviens største, samlede rørskovsområde

Bæltekøretøjer plejer Skandinaviens største, samlede rørskovsområde

De sammenlagt knap 2000 hektar, uforstyrrede rørskove har tiltrukket et rigt fugle- og dyreliv. Her veksler odderen ind og ud og her har også kronvildtet, Danmarks største landlevende pattedyr, tilpasset sig betingelserne, hvor dyrene i dagtimerne søger ly og skjul i de tørreste dele af rørskoven.
Fuglelivet i Vejlernes rørskove er noget særligt og rummer bl.a. landets største bestand af rørdrummer og grågæs, men også mange vandhøns – og ikke mindst skægmejserne, holder til i rørskoven.

Read More

Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne

Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne

Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne. I et samarbejde mellem Aage V Jensen Naturfond og en gruppe lokale natur- og fugleinteresserede er der i dette efterår lavet små, fine naturplejeprojekter, hvor frivillige har udført naturpleje i naturreservatet Vejlerne. Vejlerne er Danmarks største videnskabelige fuglereservat og et af de vigtigste tilholdssteder for ynglende vandfugle. ”Hos Aage V Jensen Naturfond glæder vi os over, at lokale ildsjæle bistår med at forbedre og styrke naturværdierne”, siger biolog Lars Malmborg. ”I naturfonden vil vi gerne skabe...

Read More

Vagtskifte i sumpfuglenes forjættede land

Vagtskifte i sumpfuglenes forjættede land

Vagtskifte i sumpfuglenes forjættede land En epoke med Mogens Bøgeskov Andersen som driftsleder for Aage V. Jensen Naturfond i et af Nordeuropas vigtigste naturreservater, Vejlerne, er forbi. Efter et kvart århundrede på posten emigrerer han fra Hannæs til Thy, og skifter udsigten over enge og rørskove ud med plantager og klitheder. Skrevet af Jan Skriver I mere end 100 år har Bygholm Vejle Mølle været Vejlernes vartegn, men de seneste årtier har møllen fået selskab af en håndfuld elegante fugletårne med en tilsvarende karisma i det flade landskab mellem hav og fjord. Det er...

Read More

Forvalter med fokus på vidder og grønne enge

Forvalter med fokus på vidder og grønne enge

Forvalter med fokus på vidder og grønne enge Vejlernes nye driftsleder har haft Skjern Ådalen og Tipperne som arbejdsplads. Han kender engrylens, kobbersneppens og skestorkens krav til livet og naturplejens nødvendighed. Og så vil han gerne fortælle og formidle forunderlige historier fra det fri.  Skrevet af Jan Skriver Ni ud af ti jyske bilister er dus med dæmningen på hovedvej A11, der som en snorlige trafikåre skiller Bygholm Vejles grønne tæppe af en eng fra Limfjorden. Men det er i realiteten de færreste, der for alvor kender landet mellem hav og fjord med alle dets...

Read More

Skestorken tilbage som ynglefugl i Vejlerne

Skestorken tilbage som ynglefugl i Vejlerne

Otte par skestorke har i år ynglet på fugleøen Melsig i Arup Vejle, hvor de sjældne ibiser har fået en halv snes unger på vingerne. Reservatet har med sin rigdom på føde og fred til sårbare, sky ynglefugle altid været et vigtigt spisekammer for skestorke.

For første gang siden 1965 har skestorken fået unger på vingerne i Vejlerne, der gennem historien er den absolut vigtigste lokalitet i Danmark for den hvide ibis med det skeformede næb.

Read More

Bygholm Vejle er en af engrylens sidste bastioner

Bygholm Vejle er en af engrylens sidste bastioner

På Danmarks største kreaturgræssede engflade, Bygholm Vejle mellem Fjerritslev og Thisted, yngler op imod en tiendedel af verdens bestand af truede engryler. De små vadefugle har haft en massiv nedtur i stil med den hvide stork, der i 2008 forsvandt som en vild ynglefugl i den danske natur. Fra omkring 1850 til 2008 blev Danmarks ynglebestand af vilde, hvide storke reduceret fra skønsmæssigt 10.000 par til 0. Den folkekære hvide stork forsvandt som ynglefugl fra Danmark, fordi der ikke var fugls føde i kulturlandet. En tilsvarende om end talmæssigt endnu mere dramatisk nedtur lægger den blot spurvestore engryle skæbne til…

Read More

Drømmestedet for Danmarks drummer

Drømmestedet for Danmarks drummer

Med normalt flere end hundrede par ynglende rørdrummer er de vidtstrakte skove af tagrør i reservatet Vejlerne Nordeuropas største yngleplads for arten. Rørdrummens succes i området skyldes blandt andet målrettet pleje af ”Sumpfuglenes forjættede Land” med en særlig tanke på fuglefaunaens specialister. Også sortternen får hjælp i kraft af naturpleje. Derimod går brushanen tilbage, formentlig på grund af problemer i sine vinterkvarterer. Rørdrummens pauken lyder forår og sommer over landet mellem hav og fjord næsten som et brummende mandskor i dyb bas, for der er mange af dem, selv om rørdrummen i Danmark er en fåtallig og spredt forekommende ynglefugl…

Read More

Vejlernes vindue er pudset og poleret

Vejlernes vindue er pudset og poleret

Danmarks største koloni af sortterner har fået flere redemuligheder i Kogleakssøen ved Kærup Holme, der ornitologisk set er Vejlernes mest varierede udstillingsvindue. De frodige, lavvandede rørsumpe bliver nemlig plejet i kraft af slåning og en høj, stabil vandstand. Da rørhøgen kommer jagende, letter hættemågerne og danner en dansende sky over rørsumpen, så rovfuglen bliver forvirret og straks forsvinder mod lettere tilgængelige måltider. Også denne gang reddede de sjældne sortterner livet takket være fuglefaunaens svar på Securitas, de altid vagtsomme hættemåger…

Read More

Græssende dyr baner vejen for vadefugle

Græssende dyr baner vejen for vadefugle

I Vejlerne tygger op imod 1.000 kreaturer drøv ikke bare for deres egen og deres ejeres skyld. Dyrenes appetit hjælper i høj grad de vadefugle, som er afhængige af våde enge med kort vegetation. Det er ikke værst at være vadefugl på engene i Vejlerne. Denne sommer har mindst 110 par store kobbersneppe fået unger, og hele 312 par rødben er talt på Bygholm Vejles grønne tæppe af en eng, der er Danmarks største af sin slags. Det er 130 par rødben flere end sidste år…

Read More