Donationer 2015

Donationer 2015

Aage V. Jensen Naturfond har i 2015 bl.a. doneret støtte  til følgende projekter :

  • Poul Hald Mortensen – forskningsprojekt Skarvens Fødevalg

Bearbejdning og undersøgelse af indsamlede skarv-gylp indsamlet i tiårsintervaller fra danske kystområder i samarbejde med AU, DTU Aqua, NMA. Resultater viser ikke alene ændringer i skarvens spisevaner mellem lokaliteter og over tid, men giver også unik viden om ændringer i fiskesammensætning af ikke konsumfisk ved danske kyster.

  • Kjeld Hansen – Projekt ”Naturfredning for Fremtiden”

Undersøgelse af naturbeskyttelseslovens fredningsinstrument i administration og praksis.

  • Københavns Universitet, CMEC – forskningsprojekt ”Kongeørne”

se særlig omtale i Årsberetningen side 19.

  • Københavns Universitet – Svampeatlas 2.0

se særlig omtale i Årsberetningen side 17.

  • Natur & Landbrug ApS – Naturaktive borgere, frivillige kogræsserforeninger
  • Rune Engelbrecht – bogprojekt: ’Vildere vidder i Dansk natur’.

Forslag til oprettelse af såkaldte naturnationalparker i Danmark.

  • Aarhus Universitet, Faunaøkologi

Undersøgelse af særlige forhold af betydning for ynglebestande af vandfugle på Tipperne og Vejlerne. Undersøgelsen kæder nye erfaringer om næringsstoffers betydning for engfugle sammen med velkendte forhold omkring prædation, vandstand, klimaændringer og driftsforhold.

  • Kerteminde Kommune

Støtte til udvikling af Sybergland. Opførelse af et handicapvenligt fugleskjul.

  • Aalborg Kommune – støtte til publikumsfaciliteter i Lille Vildmose.

Opførelse af en udsigtspavillon ved Birkesø samt oplevelsesrute syd for Vildmosecentret.

  • Københavns Universitet – Tillægsbevilling, Filsø.

Bidrag til indfangning af aborrer i Fidde sø og udsætning i Filsø for at sikre en optimal fiskesammensætning af hensyn til Filsøs videre udvikling.

  • Københavns Universitet, CMEC – monitering af vegetation og insekter i Filsø.

Indsamling af basisdata med henblik på bearbejdning af den genoprettede Filsøs udvikling.

  • Københavns Universitet – Flowtracker i Filsø.

Flowtrackeren indsamler og videresender automatisk store mængder af data til universitetet om gennemstrømningen af vand i Filsø, som er af betydning for opholdstid, vandbalance og dermed søens økologiske udvikling.

  • Fugleværnsfonden – Udvikling og opførelse af Innovativt fugleskjul.

Fugleskjulet er en første version af et nyt innovativt fugleskjul med envejsglas til nærstudier af fugle uden brug af kikkert samt til fuglefotografering.

  • TV2 Fri – ”Eventyr i Andedammen”

Produktion af TV-serie om måder at komme ud i den danske natur.

  • Biomedia – Plejeprojekt rigkær ved afbrænding.

Projektet skal finde dokumentation for, om afbrænding af opbygget førnemasse som følge af manglende pleje kan bevare rigkær og forbedre naturtilstanden. Målet er at anvise nye alternativer til pleje af værdifuld natur for myndigheder m.fl.

  • Henrik Haaning & Carsten Krog

Bog- og udstillingsprojekt ’Vingesus – Vejlerne fotografisk’

  • DOF caretakergruppe Ll. Vildmose

Rejse til Nordisk Kongeørnssymposium. Symposiet der foregår årligt i Sverige, samler fagfolk fra universiteter og naturforvalterer til vidensudveksling om de nordiske bestande.

  • Københavns Universitet, IGN Geologisk – tillægsbevilling: Filsøs udviklingshistorie.

Bearbejdning af boreprøver sedimentært og pollenmæssigt, med henblik på at fastslå udviklingen for Filsø-området i hele den holocæne periode.

  • DCE, Aarhus Universitet.

Overvågning af Vejlernes fugleliv Støtte til den årlige overvågning af ynglende og rastende fugle i Vejlerne og bearbejdning af data.

  • Naturstyrelsen – projekt Grøn Omstilling

Projektet arbejder med at udvikle bedre metoder til pleje af lysåben natur, herunder at bruge indhøstet grønt materiale til energiproduktion.

  • Københavns Universitet – bevilling til forlængelse af basismoniteringen af Filsø.

Tillægsbevillingen gives til at følge udviklingen i yderligere fire år med fokus på vandkvalitet, undervandsvegetation og fiskesammensætning med henblik på at sikre, at søen får en god økologisk balance.

  • Projekt LIFE Lille Vildmose

Ekstra bevilling til gennemførelse af projektet LIFE Ll. Vildmose er et EU-støttet projekt, der har til formål at genoprette og pleje naturen i Ll. Vildmose. Som en del af projektet arbejdes der på at undersøge mulighederne for at skabe genvækst i højmosefloraen.

  • Fugleværnsfonden

Opførelse af nyt redskabsskur i Vaserne Redskabsskuret vil bl.a. indeholde en grejbank til brug for undervisning af skoleklasser m.m. ved Naturrum Vaserne.

  • DN & WWF – støtte til afholdelse af Øresundskonference

Konferencen samler alle interessenter inkl. svenske omkring Øresund og fremlægger resultater af undersøgelser af natur, friluftsliv og trusler, som baggrund for en plan for en bedre beskyttelse af farvandet.