Æbelø

Æbelø

Fra intensiv jagt til balance i naturen

I 1995 blev Æbelø givet tilbage til naturen. Til en flora og fauna i balance med jordens lerholdige muld og på øens egne livsbetingelser. Før var Æbelø præget af intensiv jagt. Visse år blev mere end 20.000 fasaner sat ud. Hundredvis af dådyr, snesevis af mufloner – det korsikanske bjergfår – og et anseligt antal krondyr gnavede de unge træer ned.

Således forsvandt den oprindelige bestand af kristtorn fra øen ved en kombination af nedfrysning i hårde vintre og efterfølgende nedbidning af de mange dyr. Al olden af eg og bøg blev tilsvarende ædt af de udsatte fasaner og gråænder samt klovdyrene.

Opfordringen til at erhverve de ca. 275 ha, der udgøres af Æbelø, Æbelø Holm, Dræet samt dele af den nærliggende ø, Ejlinge, kom fra Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Siden erhvervelsen i 1995 har Aage V. Jensens Fonde fjernet kilometervis af vildthegn for at give dyrene mulighed for at færdes frit. Gamle driftsbygninger er revet ned. Grøfter er sløjfet. 30 ha nåletræer er fældet. Kun bevoksninger af skovfyr er bevaret. Dette nåletræ hører naturligt hjemme i Danmark. Oprindelige vandhuller og sumpede skovpartier er ved at være genskabt.

Kombinationen af skov og udyrkede arealer kommer blandt andet skovhornuglen og natuglen til gavn. De yngler hvert år på Æbelø. Den smukke gule pirol holder til i løvskovene ved kysten. Dåvildt har været på øen siden middelalderen. Et mindre antal mufloner er bevaret. Men hverken dådyr eller mufloner i et omfang, så det forhindrer skoven i at forny sig selv. Den frodige østdanske løvskov trives med sin naturlige flora og fauna.

DK_aebeloe

Tilsynsførende

 • Jacob P. Andersen
 • Mobil 20 98 73 82
 • E-mail jpa@avjf.dk

Kort & folder

map_icoÆbelø kort

pdficon_largeÆbelø folder – DK

pdficon_largeÆbelø folder – UK

pdficon_largeÆbelø folder – DE

 

Æbelø byder også på et rigt liv af insekter. Sommerfuglen skovrandøje er karakteristisk. Danmarks største bille, eghjorten, fandtes på Æbelø som det sidste sted i landet i begyndelsen af 1950’erne. Siden fredningen i 2001 henligger den langt overvejende del af skoven på Æbelø som urørt skov, hvor faldne træer får lov at ligge og dermed fungerer som levested for en lang række arter af svampe og smådyr, der ellers har trange kår i rationelt drevne skove. De faldne træer skaber desuden fysisk skærm for opvæksten af nye træer og buske.

Æbeløs fredede, urørte skov rummer bl.a. to arter af lind samt gamle ege, bøge og vilde æbletræer. De sidste har givet øen navn, og træernes spredning fremmes måske netop af dådyrene. Æbelø indgår i et større nordfynsk område, som er omfattet af den globale Ramsar-konvention om vådområder af international betydning. Æbelø er også EF-fuglebeskyttelsesområde samt EF-habitatsområde. Det indebærer, at der stilles ganske særlige krav til beskyttelse af naturtyper med særlig typisk og sårbar flora og fauna.

Besøg på Æbelø

Fredningen af Æbelø medfører begrænsninger i færdslen i fuglenes yngletid på Dræet, på Æbelø Holm samt på sydspidsen af Æbelø. Reglerne fremgår af skiltningen på øen.

Besøgende kan komme rundt på Æbelø via et sammenhængende vej- og stinet. Øen dækkes af et informationssystem, så besøgende kan modtage information om øen via mobiltelefon til almindelig takst.

Hvis du vil kende reglerne for hensigtsmæssig færden i naturen, kan du finde vejledning i Danmarks Naturfredningsforenings folder ”En sikker vej til gode naturoplevelser – folder om hvad du må og kan i naturen” på www.dn.dk.

Naturråd

Der er nedsat et naturråd med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. Naturrådet rådgiver om forvaltning af Æbelø.

Mulighed for guidning i Naturfondens reservater

På Naturfondens ejendomme foretages der mange organiserede ture. De fleste sker privat og med egen guide.

Men det er også muligt at kontakte en kvalificeret, lokal naturvejleder/-guide til en rundvisning i flere af vores naturområder. Guiderne er ikke ansat af Naturfonden, hvorfor der oftest vil være forbundet med et gebyr for et guidet arrangement. Gebyret er Naturfonden uvedkommende, og det vil blive oplyst ved direkte henvendelse eller på henvist hjemmeside. Naturfonden kan anbefale følgende Naturvejledere til guidning på vores ejendom på Æbelø:

Daniel Sørensen

Ulla Rasmussen

 • lærer i Nordfyns Kommune, guide indenfor historie, natur og kultur
 • Mail: uer@live.dk
 • Tlf. 22 74 05 66

Suzette Frydensberg

 • Er ornitolog og naturfotograf. Har tidligere boet på Æbelø, og var bestyrer på øen, sammen med sin mand.
 • Mail: suzette.frydensberg@gmail.com
 • Tlf. 30 72 41 24

Navigationsvejledning Kør mod Lindøhoved 60, 5400 Bogense og fortsæt til p-plads.

Fredningskendelsen fastlægger:

 • Du må færdes på stranden døgnet rundt, men du må ikke overnatte uden tilladelse. Fra kl. 6 til solnedgang må du også gå på de markerede veje, der er på kortet, og på udyrkede arealer uden hegn.
 • Hunde skal føres i snor på Æbelø.
 • I fuglenes yngletid (1. marts -15. juli) må du ikke gå i land på Dræet, eller gå uden for vejen på Æbelø Holm.
 • På Drætte Holm er der i fuglenes yngletid 1. marts til 1. september lukket for adgang.
 • Du må ikke fjerne planter, svampe, dyr og dødt ved.
 • Åben ild er ikke tilladt på Æbelø.
 • Ridegrupper på maksimalt 10 heste, henvises til færdsel i tiden 15. juli til 1. marts (for ikke at ødelægge æg og reder af ynglende fugle på stranden).

Husk:

 • Du skal gå ca. 1,5 km gennem vand. Hold derfor altid øje med tidevandet. Se højvands­tabellen på Lindøhoved eller læs på www.visitnordfyn.dk, inden du går.
 • Kraftig blæst fra NV = høj vandstand.
 • Der er ikke mulighed for transport.
 • Husk mad og drikke til turen.
 • Husk fodtøj til gåturen i vand.
 • En tur til Æbelø er på 4 km.
 • En tur rundt om Æbelø er på 7 km.
 • Vær med til at værne om den særlige natur, og tag dit affald med hjem.

Artikler om området

Havørnen yngler atter på Æbelø

Posted by on aug 16, 2011 in Æbelø | Kommentarer lukket til Havørnen yngler atter på Æbelø

Havørnen yngler atter på Æbelø

For første gang siden 1869 har vor største rovfugl, havørnen, ynglet på Æbelø i 2011. Havørnen har gennem mange år holdt mere eller mindre fast til på Æbelø i vinterhalvåret men har ikke indtil nu slået sig ned for at yngle.

For 3 år siden observerede vi pludselig et par. En ældre han og en ung ikke udfarvet hun. Da det drejede sig om en ung hun-havørn, troede vi ikke, at parret ville begynde at yngle, hvilket de normalt først gør, når de begge er ca. 6 år gamle og har fået deres voksen-dragt. Derfor håbede vi blot på, at de ville blive på øen, indtil hunnen var blevet gammel nok til at yngle.

read more

Ahorn er ikke en naturlig hjemmehørende art for Æbelø

Posted by on apr 7, 2011 in Æbelø | Kommentarer lukket til Ahorn er ikke en naturlig hjemmehørende art for Æbelø

Ahorn er ikke en naturlig hjemmehørende art for Æbelø

Ahorn er formentlig plantet ud på Æbelø i midten af 1900-tallet for at blive anvendt som gavntræ. Æbelø var på dette tidspunkt hverken fredet eller udlagt som urørt skov. Desuden blev der drevet både landbrug og traditionelt skovbrug på øen. Ahorn har desværre den ulempe, at de unge ahorn-træer vokser som “sild i en tønde”, hvilket gør, at der kun kommer ganske lidt lys ned til skovbunden, når ahornens blade springer ud…

read more