Gudenåengene

Gudenåengene

Aage V. Jensen Naturfond har erhvervet 328 ha enge og vådområder på begge sider af Gudenåen mellem Langå og Randers. Der er tale om tre adskilte ejendomme, Hornbæk Enge, Væth Enge og Vorup Enge. Fonden kalder dem tilsammen for Gudenåengene.

På ejendommene er i perioden 2003-2008 igangsat Vandmiljøplan-projekter med det formål at minimere tilførslen af næringsstoffer til selve Gudenåen. I forbindelse med dette arbejde er der genopstået værdifulde vandområder og våde enge, hvor fuglelivet, smådyrene og floraen har fået forbedrede levevilkår og nu kan udvikle sig frit.

Nærheden til Randers By giver arealerne stor rekreativ betydning. Gangstier fører rundt til de enkelte områder, fugletårne sikrer udsigten nær Gudenåen, og ved pleje med græsning sikres den lysåbne karakter af engene.

Ved en målrettet investering fra Randers Kommune og tilsvarende finansiel støtte fra Aage V. Jensen Naturfond er i 2012 nyopført Randers Naturcenter ved Gudenåparken, hvorfra der er ideelle muligheder for at opleve de mange naturværdier i Gudenåengene. Naturcentret har både laboratorium, udstillings- og undervisningslokaler, og egen havn på Gudenåen med handicapvenlige både.

Gudenåengene

Tilsynsførende

 • Jacob Skriver – Driftsleder
 • Telefon 98 58 77 71
 • Mobil 51 25 02 34
 • E-mail js@avjf.dk

Planche

jpg_icoBison Planche

 

Hornbæk Enge

– 3 km langs Gudenåen nær Randers

Hornbæk Enge (113 ha) ligger nord for Gudenåen og strækker sig på begge sider af motorvejen. Området blev inddraget til landindvinding i 1959, hvor vandstanden blev sænket ved udpumpning til Gudenåen. Aage V. Jensen Naturfond erhvervede arealet med det formål at give det tilbage til naturen og sikre en reduceret udledning af kvælstof og fosfor til Gudenåen. Naturgenopretningen i området blev påbegyndt i 2008.

Retableringen har omfattet:

 • Vestside-førReduktion af højden af diget vest for motorvejen
 • Gennembrydning af diget vest for motorvejen
 • Gangbroer over gennembrydningerne vest for motorvejen
 • Rørgennemføringer i diget øst for motorvejen
 • Etablering af ”Fugleø” mellem motorvejen og Vasen
 • Afværgedige mod kolonihaverne i Vasen
 • Afværgedige for at sikre motorvejsbroen
 • Afbrydning af dræn og tilkastning af kanaler
 • Fjernelse af pumpestationen

Anlægsarbejderne har gjort området mere fugtigt, og det har fået en varierende søflade. Der er blevet uhindret forbindelse til Gudenåen, og derved bestemmer vandstanden og vandføringen i Gudenåen nu mængden af vand i området. Da Gudenåen er påvirket af tidevandet og vindstuvning i Randers Fjord, vil vandstanden svinge meget, og det giver mulighed for en mere naturligt varieret flora og fauna.

Vestside-efterProjektet forventes at betyde, at kvælstofudledningen til Gudenåen reduceres med 33 tons kvælstof pr. år. Der vil fremover ikke blive gødsket, og arealerne vil i videst muligt omfang blive afgræsset. Gennembrydningerne af diget mod Gudenåen er gennemført i 2010, og Gudenåen har hurtigt fyldt de lavere liggende områder op med vand, mens resten af området vil få karakter af sump og både våde og tørre enge. Publikums adgang til området sikres ad Pramdragerstien.

Væth Enge

– 5 km langs Gudenåen nær Langå

Væth Enge (105 ha) ligger umiddelbart øst for Langå på Gudenåens sydside. Tilbage i tiden har engene altid været oversvømmet, når vandet stod højt i åen, men i 1931 blev der bygget et dige langs med åen, man drænede arealet, og vandet blev pumpet ud. Herefter kom en periode, hvor Væth Enge blev brugt til afgræsning, høslet og almindelig kornavl.

Naturfonden ønsker at være med til at bringe arealet tilbage til den oprindelige tilstand med mere eller mindre permanente vandflader og våde enge, hvor alene vandstanden i Gudenåen bestemmer mængden af vand på engene. Selv om engene ligger ca. 10 km fra Randers Fjord, påvirkes de af tidevandsforskellene i fjorden. Det giver stærkt varierende fugtighedsforhold.

Væth Enge gødskes ikke længere, og gennem et Vandmiljøplan-III-projekt er det lykkedes at reducere kvælstofudledningen til Gudenåen og dermed videre til Randers Fjord og Kattegat med 44 tons pr. år. Pumperne blev slukket og fjernet i 2007. Samtidig blev dræn og kanaler sløjfet, og der blev lavet ”huller” i diget mod Gudenåen. Det tilstræbes desuden at holde arealet ekstensivt afgræsset, så en massiv tilgroning ikke kan finde sted.

Fuglene reagerede hurtigt på områdets ændrede naturforhold, og der har udviklet sig et rigt fugleliv såvel i ynglesæsonen som i træksæsonen. De mange fugle er det mest synlige tegn på, at arealet har undergået en markant ændring, men også padder og insekter stortrives i det nye miljø. I løbet af de kommende år vil den naturlige flora for området forhåbentlig vende tilbage.

Området kan besøges ved at køre til vandværket i Væth. Her kan man parkere og gå ad en markvej (ca. 1½ km) til området. Takket være højdeforskellen er der undervejs en flot udsigt over Væth Enge. Der er i kanten af området markeret en gangsti. Husk kikkert – og i våde perioder – gummistøvler.

Vorup Enge

– vådområder og bisongræssede enge nær Randers

Vorup Enge (110 ha) ligger syd for Gudenåen ganske nær Randers bymidte, lige ved siden af Randers Regnskov. Fra at have været afvandede marker i 2003 er engene nu igen blevet et naturligt vådområde med store naturværdier. På mere end 100 hektar er der skabt et nyt yngleområde og opholdssted for talrige fugle og smådyr.

Vorup Enge har haft en levende historie gennem årtusinder. Fund af pilespidser, økser, hesteknogler og tøjrpæle vidner om livlig aktivitet allerede i stenalder og bronzealder, hvor beliggenheden lige ved Gudenåen var attraktiv. Senere blev engene naturligt oversvømmet som en del af Gudenåens indlandsdelta. Først i 1951 blev området kunstigt afvandet med en pumpestation, afskåret fra Gudenåen med diger, og det oprindelige plante- og dyreliv forsvandt.

Målene: 27 tons mindre kvælstof – og fuglelivet tilbage

Vorup Enge ved RandersI 2002 opfordrede Århus Amt Aage V. Jensens Fonde til at gå i partnerskab med Amtet, Randers Kommune og Skov- og Naturstyrelsen om at genskabe Vorup Enge. Aage V. Jensens Fonde erhvervede området i 2003, og arbejdet kunne begynde.

Tre formål skulle tilgodeses:

 • Belastningen af kvælstof til Randers Fjord og Hevring Bugt skulle nedsættes med 27 tons kvælstof om året. Kvælstoffet løber til Randers Fjord via Gudenåen
 • Levevilkårene skulle være bedre for planter og dyr
 • Områdets rekreative værdi skulle øges

Siden er der arbejdet målrettet med at genskabe Vorup Enges særlige karakter som vådområde. Digerne mod Gudenåen er blevet sløjfet, og den kunstige afvanding er ophørt. En del af digerne ses nu som lave øer i området. I dag består Vorup Enge af græsningsarealer og af vådområder med enge og sumpe. Vorup Enges vandflader har direkte forbindelse til Gudenåen.

Vandstanden varierer med tidevand og vindstuvning i Randers Fjord, og den svingende vandstand medfører ideelle forhold for fuglene. En stor del af områdets tidligere fugle er således vendt tilbage til Vorup Enge. Det samme er meget af det planteliv, som området kunne byde på før afvandingen i 1951. I Randers drømmer man om på ny at få storken til at yngle i byen.

I sommerhalvåret græsses engene af Randers Regnskov med gamle, danske husdyrracer. På en del af området arbejdes med et projekt, hvor helårsafgræsning forsøges med vilde dyrearter, der tidligere har levet i Danmark, f.eks. den europæiske bison. Erfaringer fra dette projekt vil kunne øge viden om såvel de domesticerede husdyrracer som vilde arters egnethed i forbindelse med naturpleje i Danmark – både deres robusthed, fødevalg, græsningsrytmer og effekt på landskabet.

For besøgende er det specielle udvalg af dyr en stor attraktion og et fint, udendørs supplement for Randers Regnskovs gæster. Endelig vil man ved at indgå i avlsprogrammet for Europæisk Lavlandsbison kunne deltage i opformeringen af denne sjældne art, hvoraf der kun findes ca. 900 fritlevende dyr fordelt på 12 hjorder i Polen, Rusland og Litauen.

En samlet plan fra Randers til Langå

Vorup Enge er en del af en samlet plan for vådområderne mellem Randers og Langå. Alle Aage V. Jensen Naturfonds arealer på 318 ha indgår, så effekten og resultatet af naturgenopretningen bliver optimal.

Vorup Enge udvikles og vedligeholdes i et tæt samarbejde mellem Aage V. Jensens Fonde, Randers Kommune, Randers Regnskov og Randers Naturcenter. Naturformidlingen sker i samarbejde mellem Aage V. Jensens Fonde, Randers Regnskov og Randers Naturcenter. Den daglige drift har Randers Regnskov og Randers Kommune ansvaret for.

Besøg i Vorup Enge

Besøgende kan nyde området fra naturstier, gangstier og cykelstier. Tre fugletårne, hvoraf det ene er placeret ved Randers Naturcenter nord for Gudenåen, giver mulighed for at komme tæt på fuglenes liv med kikkerter. Fra Randers by og Randers Regnskov kommer man lettest over Gudenåen til Vorup Enge via gangbroen, der er hægtet på vestsiden af jernbanebroen.

Et særskilt auditorium i Vorup Enge er åbent i perioden fra 1. maj til 1. september fra kl. 10-15.

Lokalet kan udlånes ved henvendelse til Randers Regnskov, tlf. 8710 9999

.

Stinettet i området må bruges døgnet rundt. For de øvrige arealer gælder, at udyrkede og ikke-hegnede områder frit kan benyttes i dagtimerne.

Mere om Vorup Enge:

Rapporter om området

Fuglene i Vorup enge - Før og efter naturgenopretningen

Fuglene i Vorup enge

– Før og efter naturgenopretningen

 1. Forord 
 2. Indledning
 3. Vorup Enges historie
 4. Fuglelivet før afvandingen
 5. Naturgenopretning 
 6. Undersøgelsesområde
 7. Metoder til fugletælling
 8. Forekomst af trækfugle
 9. Bestandanalyse for tre arter
 10. Forekomst af ynglefugle
 11. Fuglelivet før og efter naturgenopretningen
 12. Storken i Vorup Enge
 13. Diskussion
 14. Specielle observationer
 15. Artsbeskrivelser
 16. Litteraturliste
 17. Kort over Vorup Enge

pdficon_large Læs hele rapporten her (PDF – 4.6mb)

 

Artikler om området

Ny bro indviet for gående og cyklende over Gudenå

Posted by on apr 2, 2014 in Gudenåengene | Kommentarer lukket til Ny bro indviet for gående og cyklende over Gudenå

Ny bro indviet for gående og cyklende over Gudenå

Ny bro indviet for gående og cyklende over Gudenå Det var ingen aprilsnar, da borgmester Claus Omann Jensen fra Randers Kommune klippede snoren til den nye motorvejsbro for bløde trafikanter over Gudenåen den 1. april. Mange cyklister, løbere og vandrere i alle størrelser fra Randersområdet stod og trippede for at tage den nye bro i brug inden borgmesteren tog saksen i hånden og erklærede stien åben. Forinden takkede borgmesteren Aage V. Jensen Naturfond for den nye bro: ”Randers Kommune er meget taknemmelig for den flotte gave....

read more

Randers naturhavn

Posted by on jun 3, 2012 in Gudenåengene | Kommentarer lukket til Randers naturhavn

Randers naturhavn

For tre måneder siden blev Randers Naturcenter indviet tæt på Randers Midtby og alligevel lige ved Gudenå. Siden har stedet været flittigt besøgt af både skoleelever, børnehaver og familier. Og nu har stedets besøgende fået endnu en mulighed for at opleve naturen. Randers Naturcenter har fået en ny handicapvenlig havn med tilhørende både, som blev indviet onsdag den 30. maj.

read more

Randers Naturcenter – med egen havn og bådhus ved Gudenåen…

Posted by on feb 9, 2012 in Gudenåengene | Kommentarer lukket til Randers Naturcenter – med egen havn og bådhus ved Gudenåen…

Randers Naturcenter – med egen havn og bådhus ved Gudenåen…

Randers Kommune fører an, når det drejer sig om at stimulere børns udeliv. De gode naturoplevelser står på spring i det nye Randers Naturcenter: sejlture på Gudenåen, overnatning under åben himmel og små dyr under lup i Science-huset. Aage V. Jensen Naturfond har financieret en væsentlig del af opførelsen, og der sættes nye standarder for moderne naturvejledning og miljøformidling i Randers…

read more

Fuglerige enge ved Danmarks største flod

Posted by on jan 13, 2012 in Gudenåengene | Kommentarer lukket til Fuglerige enge ved Danmarks største flod

Fuglerige enge ved Danmarks største flod

Gudenåen har de senere år fået 300 hektar af sine våde enge og rørsumpe tilbage mellem Randers og Langå. Med engenes og småsøernes tilbagekomst i landskabet er vadefuglene, svømmeænderne og lappedykkerne rykket talstærkt ind. Og odderens jagtmarker er blevet større og rigere på føde

Trafikken på motorvej E45 haster forbi mod nord og syd. Fra vest mod øst bevæger Danmarks længste vandvej, Gudenåen, sig i et mere adstadigt tempo mod sit brede udløb i Randers Fjord.

read more