Hulsig og Råbjerg hede

Hulsig og Råbjerg hede

Tilgroning med bjergfyr truer den atlantiske klithede

Danmark rummer nogle af Europas vigtigste områder med det plante- og dyreliv, der kendetegner den sjældne, atlantiske klithede. Typiske eksempler er Hulsig og Råbjerg Heder ved Skagen. Klitheden er fattig på næring, men landskabet rummer sårbare arter af sjældne planter og dyr. På opfordring fra Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening erhvervede Aage V. Jensens Fonde i årene fra 2000 til 2003 ca. 1.200 hektar af Hulsig og Råbjerg Heder. Gradvis tilgroning med nåletræer var blevet en voksende trussel mod klithedens planter og dyr.

Områderne er fredet og indgår i samme EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde under EU. Det indebærer, at der skal tages særligt hensyn til ynglende trane og tinksmed samt andre sårbare fugle og dyr. Også klithedens værdifulde naturtyper skal sikres mod negative påvirkninger. En række fremmede nåletræer blev indført for at stoppe sandflugten, der endnu i 1800-tallet var et stort problem. Især bjergfyrren, der blev indført fra Alperne, vokser med så stor succes i det åbne landskab, at den efterhånden kan blive en voksende trussel mod de planter og dyr, der er tilpasset klithedens åbne landskab.

Siden erhvervelsen er naturgenopretningen intensiveret. De fremmede nåletræer fjernes, og der genskabes naturlige vandstandsforhold, hvor der tidligere er gravet grøfter til gavn for hedebøndernes daværende landbrug og tørvegravning. Vegetationen på heden og på de tidligere sandjordsmarker vil supplerende blive plejet med slåning og pletvis afbrænding.

Truede arter får det bedre

Truede arter som løgfrø, hedehøg, agerhøne og rødrygget tornskade har fået bedre vilkår efter rydningen af nåletræer og genskabelse af mere naturlig vandstand. Også tranen, der med sine 1,5 meter er Nordens højeste fugl, breder sig og yngler her.

Rensdyrlav, revling, klokkelyng, hedelyng og smalbladet høgeurt klarer sig bedre, hvor bjergfyrren er borte. Men også særprægede planter som den insektædende soldug, græsarten fin bunke og sporeplanten liden ulvefod forekommer, og er nu mindre truet i området.

 

DK_hulsig_raabjerg

Tilsynsførende

 • Niels Dahlin Lisborg – Driftleder
 • Telefon 97 99 30 44
 • E-mail ndl@avjf.dk

Kørselsvejledning

P-plads NØ for Hulsig efter: Tranevej 265, 9990 Skagen

Andre adresser, som ikke kan findes ved navigation er:

Tranevej 99, Starholmvej 84 og Kandestedvej 120.

Alle 9990 Skagen.

Naturråd

Et naturråd er rådgivende for arbejdet med arealerne. Det har repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Råbjerg Mose

På opfordring fra Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening erhvervede Aage V. Jensens Fonde i 2006 området Store Rød på ca. 60 ha i Råbjerg Mose, 15 kilometer nordvest for Frederikshavn.

En del af Råbjerg Mose er fredet, og mosen indgår i sin helhed i et Natura 2000 område under EU. Det betyder, at der her bl.a. skal tages særligt hensyn til ynglende trane og tinksmed samt ske sikring af den åbne mosevegetation samt andre sårbare naturtyper.

I samarbejde med Naturstyrelsen er der foretaget rydninger og tiltag for at formindske afvandingen, så det oprindelige, åbne og pletvis våde landskab genskabes. Det vil blandt andet sikre mere naturlige forhold for den rødlistede sommerfugl, hedepletvinge.

Tilsynsførende

 • Niels Dahlin Lisborg – Driftleder
 • Telefon 97 99 30 44
 • E-mail ndl@avjf.dk

 

Mulighed for guidning i Naturfondens reservater

På Naturfondens ejendomme foretages der mange organiserede ture. De fleste sker privat og med egen guide.

Men det er også muligt at kontakte en kvalificeret, lokal naturvejleder/-guide til en rundvisning i flere af vores naturområder. Guiderne er ikke ansat af Naturfonden, hvorfor der oftest vil være forbundet med et gebyr for et guidet arrangement. Gebyret er Naturfonden uvedkommende, og det vil blive oplyst ved direkte henvendelse eller på henvist hjemmeside.

Naturfonden kan anbefale følgende Naturvejledere til guidning ved Hulsig-Råbjerg Hede:

 • Knud Pedersen
 • Aktiv i Dansk Ornitologisk Forening
 • Mail: kninge201@gmail.com
 • Tlf. 98 44 23 36 / 40 33 06 50
 • Eigil Torp Olesen
 • Aktiv i Danmarks Naturfredningsforening
 • Mail: torpolesen@gmail.com
 • Tlf. 98 44 41 24

 

Artikler om området

I de trompeterende traners terræn

Posted by on jan 13, 2013 in Hulsig og Råbjerg Hede | Kommentarer lukket til I de trompeterende traners terræn

I de trompeterende traners terræn

Efter danske forhold har de næringsfattige klitheder syd for Skagen et særligt præg af vildmark, når de præsenterer sig under et imponerende himmelhvælv fra kyst til kyst. I Hulsig Hede-områderne har tranen succes som ynglefugl. Tranens trompet af en stemme lyder over landskabet syd for Skagen. Den gjaldende stemme harmonerer med det storladne terræn, hvor himlen er høj som få steder i Danmark. Europas højeste fugl kan høres kilometer vidt omkring, når den om foråret ankommer til sine ynglepladser, hvor magerne straks finder sammen og tager deres redepladser i besiddelse…

read more