Lille Vildmose

Lille Vildmose

Velkommen til Lille Vildmose

Lille Vildmose rummer Danmarks største,  højmoseområde på godt 20 kvadratkilometer. Et op til 6 meter tykt tørvelag er dækket med en helt naturskabt mosaik af planter og er levested for talrige dyr. For et par hundrede år siden var højmosen næsten tre gange så stor. Nu genoprettes den tidligere vandstand mange steder, og det naturlige plante- og dyreliv får lov at vende tilbage.

Alle er velkomne til at besøge mosearealerne ad de nyanlagte vandrestier og bræddebroer, og til at nyde fuglelivet fra områdets fugletårne. De enestående græsningsprægede naturskove øst og nord for mosen kan besøges på guidede ture fra Vildmosecentret.

Tofte Skov og Mose – en naturperle i særklasse

Tofte Skov og Mose på ca. 4.000 hektar omfatter Lille Vildmoses store, sydlige del. Højmosen udgør ca. halvdelen af området og er den største, intakte højmose i den nordvestlige del af det europæiske lavland. Her kan man opleve højmosens enestående natur med udstrakte, lysåbne vidder, levende tørvemosser, lyng, halvgræsser og sjældne plantearter.

Siden 1906 har Tofte Skov været indhegnet reservat med krondyr af den oprindelige, jyske stamme, og fra 1926 har der inden for hegnet også levet vildsvin, som hidrører fra fire oprindeligt nordtyske dyr. I dag lever godt 400 krondyr og 150 vildsvin i skoven.

Dyrenes græsning og fødesøgning skaber og vedligeholder en varieret, lysåben græsningsskov med lysninger, store sletter og åbne kær. Det har givet plads til fugleliv med både traner og tidligere sort stork, der måske kan forventes at genindvandre efterhånden som skovene bliver vådere. I vinterhalvåret ses store flokke af sædgæs og sangsvaner, der gæster os fra nord og nordøst og gerne samles til overnatning på Tofte Sø – og måske på den genskabte Birkesø i de kommende år.

Ved Tofte Sø er der i birkeskoven på bredderne en meget stor skarvkoloni, der tidligere var Danmarks største koloni. Bla. på grund af flere havørnes tilstedeværelse er antallet i de senere år reduceret.  Tørvelaget i store dele af højmosen er et 6 metertykt lag sphagnum uden kontakt fra overfladen til grundvandet. Kun plantearter tilpasset det særlige, sure og næringsfattige miljø kan leve hér, og modsat de fleste naturtyper i Danmark er der ingen træer.

DK_lille_vildmose

Tilsynsførende

 • Jacob Skriver – Driftleder
 • Telefon 98587771
 • Mobil 51250234
 • E-mail: js@avjf.dk

Kort & folder

map_icoLille Vildmose kort

pdficon_largeLille Vildmose folder  (PDF 473kb)

 

Kørselsvejledning

Kommer snart…

Høstemark Skov og Mose – levested for over 6.000 arter

Høstemark Skov og Mose på 570 hektar indeholder måske Danmarks tætteste bestande af hulrugende fugle. Det drejer sig om arter som broget fluesnapper, rødstjert, stær og flere mejsearter, der alle yngler i huller i gamle træer. Her begyndte kongeørnen også at yngle i 1999. Omkring 80% af området er indhegnet.

En mangfoldighed af biller, sommerfugle samt enestående svampe og mosser har levesteder i græsningsskoven, og inden for de seneste 25 år er der i alt registreret mere end 6.000 plante- og dyrearter. Høstemark Skov har mange af de afgørende kvaliteter for et naturligt skovøkosystem: mange gamle træer, dødt ved, høj vandstand, naturlige lysninger og en naturlig træartsfordeling.

Portlandmosen – genopretning for fremtiden

Portlandsmosen - GangstiPortlandmosen måler næsten 900 ha og udgør den vestlige side af Lille Vildmoses nordlige halvdel. Den er sammen med Tofte Mose mod syd den bedst bevarede del af Lille Vildmose. Arealet er dog stadig præget af tidligere tiders tørvegravning. Cementfabrikken Aalborg Portland brugte tørv som brændsel i mangel af kul, og især under 2. verdenskrig blev der gravet store mængder tørv. På et tidspunkt var 1.200 mand beskæftiget i mosen.

Gamle drængrøfter kan stadig ses mange steder, og de lange gravbaner er nu fyldt med vand. Især på grund af dræningen begyndte dele af mosen at vokse til med træer, overvejende birk og pil. Ved Aage V. Jensens Fondes overtagelse af arealet i 2003 henlå store dele af mosefladen dog stadig i træløs naturtilstand. Siden er der gennemført en målrettet naturgenopretning. Der arbejdes nu på at sikre en tilbagevenden til en mere naturlig vandstand i højmoserne, og en stor del  af de træbevoksede områder bliver ryddet.

Øvrige områder

Dele af Mellemområdet øst for Portlandsmosen, hvor intensiv tørvegravning tidligere har været foretaget, er nu sat delvis under vand. Der udføres forsøg med at reetablere det levende dække af sphagnum, og opvækst af træer og buske søges i fremtiden holdt nede blandt andet ved græsning af kronvildt bag 22 km vildthegn der etableres i 2014. Der vil fortsat være fuld offentlig adgang på områdets veje og flere unikke naturoplevelser gøres hermed mulige for den besøgende.

Strandengen øst for Tofte Skov holdes lysåben ud mod Kattegat. For at hindre opvækst og genskabe udsynet fra landevejen til havet græsser flokke af konikheste og heckkvæg. De to dyreformer ligner de oprindelige vildheste og urokser – et resultat af mange års avlsarbejde. Alle dyr fødes og lever under åben himmel og trives i det fri året rundt. Overdrevsarealerne i den sydlige del af Mulbjerge rummer en interessant flora, der også sikres gennem omhyggelig græsning.

Lille Vildmose sikres og genoprettes

Vildsvin. Foto: Jan SkriverAage V. Jensens Fonde har arbejdet med at sikre naturen i Lille Vildmose siden 1988. Tørvegravningen og afvandingen er ophørt, og vegetationen er ved at blive gendannet. Både planter, fugle og andre dyr har fået deres fristed igen. De hidtidige initiativer med at opstemme vandet i mosen har allerede gjort store dele af området væsentlig vådere, men højmosens gendannelse er en langsommelig proces.

Der vil gå århundreder, førend mosen atter er i naturlig balance. Tiltagene i disse år er dog med til at skabe de rette forudsætninger for naturgenoprettelsen. I dag indgår Lille Vildmose s skove og moseflader i Danmarks største landfredning på i alt 7.700 ha. Hovedparten er desuden både EF-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde.

Lille Vildmose førhen

Lille Vildmose er dannet gennem 2.000 år i en fladvandet lagune ved Kattegat, hvor lag på lag af tørv ophobedes gennem århundrederne. Under oplysningstiden med de store landboreformer i 1700-tallet begyndte man at vende blikket mod de danske højmoser, og i løbet af de følgende 200 år blev næsten alle drænet og opdyrket. Selv om Lille Vildmose også måtte holde for, lykkedes det at bevare godt en tredjedel af området intakt.

I 1750’erne blev der gravet en 2 kmlang og 7 mdyb afvandingskanal fra midten af Lille Vildmose østpå til Kattegat. Fire højmosesøer blev afvandet og opdyrket eller udlagt til græsning og høslæt. Sidst i 1700-tallet blev der gravet tørv i mosens nordende, men først under verdenskrigene i 1900-tallet kom der rigtig gang i tørveudnyttelsen.

I 1936 købte Landbrugsministeriet 3.000 haaf mosen og oprettede i de følgende 22 år en lang række statshusmandsbrug, så mosen gradvis kunne omdannes til landbrug. I årene omkring og under besættelsen blev der gravet store mængder tørv til brændsel, og i 1950’erne påbegyndte Pindstrup Mosebrug industriel tørveindvinding til brug ved jordforbedring. Hele den nordlige og østlige del af Lille Vildmose blev drænet, afgravet og kultiveret.

Lille Vildmose i fremtiden

Lille Vildmose er i dag sikret mod dræning og andre skadelige indgreb. En mangeårig naturgenopretning er igangsat for at rette op på fortidens indgreb, sikre den naturlige udvikling af mosen og give besøgende let adgang til det storslåede naturområde ved etablering af boardwalks og fugletårne.

I samarbejde med Naturstyrelsen har Fonden ladet over 200 spunsvægge og træskodder nedbanke i Portlandmosens gravbaner for at holde på vandet. Herved hæmmes fremtidig opvækst af træer. Samtidig er der foretaget en omfattende rydning af træer i mosens østlige side. I de kommende år fortsættes vandstandshævningen, og der arbejdes målrettet på både at sikre den bevarede højmose og at få den nedbrudte mosevegetation til at genopstå.

Fra 2011-16 indgår Portlandmosen i et stort projekt for hele Lille Vildmose, der støttes med midler fra EU’s Life+ Nature. Her vil yderligere, gentagne rydninger sikre mod genvækst af birk og skabe bedre forudsætninger for at genoprette højmosens naturlige balance til glæde for kommende generationer.

Naturråd

Et naturråd er rådgivende for arbejdet med beskyttelsen og genopretningen af Lille Vildmose. Naturrådet består af en ekspert i højmoser og en ekspert i skovforskning samt af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet.

Fredningsmyndighederne har begrænset den offentlige adgang inden for de to vildthegn omkring Tofte Skov og Mose samt Høstemark Skov og Mose, for at beskytte den helt unikke natur i disse områder. Men der arrangeres guidede ture, hvor publikum på nært hold kan få enestående naturoplevelser.

Lille Vildmosecentret

Lille Vildmosecentret giver både familier, skoler og specialister mulighed for at få større oplevelser ud af at besøge Lille Vildmose. I centret gives blandt andet via årstidernes film introduktion til området.

Naturskoven og andre naturtyper samt dyrelivet kan desuden nydes med kikkert fra 4 fugletårne med offentlig adgang og handicapvenlige forhold. Lille Vildmoses storslåede natur kan i øvrigt opleves fra cykelstier, gangstier, offentlige veje og P-pladser.

 

Kort i højere opløsning kan findes her på krak’s hjemmeside – tryk nedenunder for at åbne et nyt vindue med linket til Lille Vildmose

Rapporter fra området

Tryk på rapporten du gerne vil læse mere om for at se indholsfortegnelsen.

Statusnotater fra Lille Vildmose - Nov 2016

Resultater fra basismonitering i Lille Vildmose

pdficon_largeResultater fra basismonitering i Lille Vildmose (PDF164kb)

 

Status for Projekt Kongeørn

pdficon_largeStatus Projekt kongeørn – nov 2016 (PDF 221kb)

 

 

Basismonitering i Lille Vildmose 2013

I 2013 blev der foretaget en basisregistrering af vegetation, levende og døde træer, epifytter, vedboende svampe, fugle, dagsommerfugle, køllesværmere, guldsmede, flagermus og padder i udvalgte områder i Lille Vildmose. Derudover blev der foretaget undersøgelser af følgende abiotiske faktorer: Vinter-vandstand, mikroklima og lysforhold.

pdficon_large Basismonitering i Lille Vildmose 2013 (PDF 2,1mb)

Vegetationsovervågning i Høstemark og Tofte Skov i Lille Vildmose 2013

HabitatVision har fra 5-8. august 2013 moniteret 170 prøvefelter i Lille Vildmose. Felterne var udlagt i Tofte og Høstemark Skov og var fordelt på både lysåben natur og skovområder.

Moniteringen blev udført efter den tekniske anvisning for Novana-programmets overvågning af terrestriske habitatnaturtyper med enkelte ændringer (opmåling af flere levende træer, men ingen opmåling af dødt ved og ingen prøvetagning). Feltarbejdet blev udført efter prøvefelternes naturtype, således at metodikken for Novana-skovovervågning blev fulgt i skovbevoksede prøvefelter og den lysåbne metodik blev fulgt i lysåbne prøvefelter.

pdficon_largeVegetationsovervågning i Høstemark og Tofte Skov i Lille Vildmose 2013 (PDF 3,1mb)

Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013

I forbindelse udarbejdelsen og implementeringen af grønne driftsplaner for Tofte og Høstemark Skov skal der foretages vandstandshævninger i flere områder i de to skove. Dette formodes at ville have en positiv effekt på bestandene af padder i området. På foranledning fra Københavns Universitet / Aage V. Jensens Fonde har Amphi Consult derfor i 2013 foretaget en basismonitering af paddeforekomster på udvalgte arealer, hvor vandstandshævning enten planlægges udført eller allerede er gennemført for kort tid siden.

pdficon_large baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 (PDF 2,1mb)

Afrapportering af baseline-undersøgelse af insekter i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013

I forbindelse udarbejdelsen og implementeringen af grønne driftsplaner for Tofte og Høstemark Skov skal der foretages vandstandshævninger i flere områder i de to skove. For at monitere eventuelle ændringer i insektfaunaen har Amphi Consult i 2013 foretaget en basismonitering af insekter. Der er foretaget fem moniteringsrunder i perioden juni-august på de 25 forskellige transekter.

pdficon_largebaseline-undersøgelse af insekter i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 (PDF 6mb)

Epiphytic lichens and bryophytes in the forests of Lille Vildmose in 2013

On behalf of the University of Copenhagen a survey of epiphytic lichens and bryophytes was carried out in the forests of Høstemark and Tofte on northern Jutland, Denmark, in 2013.

In total 107 randomly distributed circular plots (radius 15 m) were surveyed (totally 7,5 ha). In each plot every tree species were included in the survey. Presence of epiphytic lichens and bryophytes were recorded on every tree trunk measuring at least 10 cm in diameter. In addition, because of being an expected hotspot for lichens, the old beech forest Tofte Bøge was strategically surveyed (free search).

pdficon_large Epiphytic lichens and bryophytes in the forests of Lille Vildmose in 2013 (PDF 3,3mb)

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Formål:

At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstermark.

pdficon_large Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013_notat (PDF 0,1mb)

Rapport om fugle i Lille Vildmose Tofte- og Høstemarkskove 2013

Lille Vildmoseområdet er en af landets bedste fuglelokaliteter. Det fremgår bl.a. af områdets status som EU-fuglebeskyttelsesområde nr. 17, IBA nr. 17 og nu senest Ramsarområde. Rapporten koncentrerer sigsom hidtil om bilag 1 arter i fuglebeskyttelsesdirektivet og naturligvis især de arter, der står på udpegningsgrundlaget for området.

pdficon_largeFugle overvågningsrapport – Lille Vildmose 2013 (PDF 1mb)

Rapport om fugle i Lille Vildmose Tofte- og Høstemarkskove 2012

Denne overvågningsrapport følger mønsteret for de seneste års rapporter for Lille Vildmoseområdet, IBA nr. 7 sammenfaldende med EU-fuglebeskyttelsesområdet nr. 17. Rapporten koncentrerer sig som hidtil om de såkaldte bilag 1 arter i Fuglebeskyttelsesdirektivet, herunder specielt de arter, der står på udpegningsgrundlag for området. Dertil kommer arterne opført på den danske rødliste og arter, der anses for at være af særlig interesse.

pdficon_largeFugle overvågningsrapport – Lille Vildmose 2012 (PDF 1mb)

Tofte bogen: Tofte skov og mose - Status 2012

Tofte skov og mose/status 2012  –  En status rapport for Tofte skov og mose

pdficon_largeRapporten er på 396 sider og fylder lidt over 30mb.Vi har opdelt den så man kan hente kapitlerne enkeltvis…

 1. Forord og indledning – Af Leif Skov og Poul Hald-Mortensen
 2. Lille Vildmoses natur i fortid og nutid – Af Bent Aaby og Niels Riis
 3. Tofte Skovs nyere historie – Af Peter Friis Møller
 4. Pollenanalytiske undersøgelser af skovjord i Tofte Skov – Af Bent Aaby
 5. Kultur- og naturhistoriske bidrag fra Tofte – Af Thorkild Lund
 6. Tofte Sø og dens genetablering – Fortalt af Revirjæger Peter O. Knudsen
 7. Tofte Sø og dens fuglelivs udvikling 1974-2012 – Af Tscherning Clausen
 8. Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose – Af Simon Lægaard, Irina  Goldberg og Arne Jørgensen
 9. Flora og vegetation på Tofte-ejendommen – Af Erik Buchwald, Dansk Botanisk Forening
 10. Billefaunaen i Tofte Skov – Af Palle Jørum, Viggo Mahler & Jan Pedersen
 11. Edderkopper i Tofte Skov – Af Line Sørensen, Jørgen Lissner, Jesper Schmidt og Jan Pedersen
 12. Fuglene i Tofte Skov og Mose 1929-1957 – Af Thorkild Lund
 13. Småfuglelivet i Tofte Skov – Af Thorkild Lund
 14. Tofte Skov og mose_268-280 – Af Tscherning Clausen
 15. Pattedyrene i Tofte Skov og Mose – Af Birgit A. Knudsen og Peter O. Knudsen
 16. Vildmosens Vildt 1936 – Af Lensgreve H.C. Schimmelmann

Bilag fra Tofte skov og mose

 1. Sort Storks forekomst i Tofte Skov – Af Karl O. Pedersen
 2. Pollenanalysens Tabeller – Af Bent Aaby
 3. Liste over alle bladmosser, tørvemosser og levermosser – Af Simon Lægaard, Irina Goldberg og Arne Jørgensen
 4. Liste over karplanter – Af Erik Buchwald
 5. Biller i Tofte Skov – Af Palle Jørum, Viggo Mahler & Jan Pedersen
 6. Artsliste for edderkopper fra Tofte Skov – Af Line Sørensen, Jørgen Lissner, Jesper Schmidt og Jan Pedersen
 7. Artsliste for fugle fra Tofte Skov – Af Tscherning Clausen

Rapport om fugle i Lille Vildmose Tofte- og Høstemarkskove 2011

Denne overvågningsrapport følger mønsteret for de seneste års rapporter for Lille Vildmoseområdet, IBA nr. 7 sammenfaldende med EU-fuglebeskyttelsesområdet nr. 17. Rapporten koncentrerer sig som hidtil om de såkaldte bilag 1 arter i Fuglebeskyttelsesdirektivet, herunder specielt de arter, der står på udpegningsgrundlag for området. Dertil kommer arterne opført på den danske rødliste og arter, der anses for at være af særlig interesse.

pdficon_largeFugle overvågningsrapport – Lille Vildmose 2011 (PDF 0,5mb)

Rapport om fugle i Lille Vildmose Tofte- og Høstemarkskove 2010

Denne overvågningsrapport følger mønsteret for de seneste års rapporter for Lille Vildmoseområdet, IBA nr. 7 sammenfaldende med EU-fuglebeskyttelsesområdet nr. 17. Rapporten koncentrerer sig som hidtil om de såkaldte bilag 1 arter i Fuglebeskyttelsesdirektivet, herunder specielt de arter, der står på udpegningsgrundlag for området. Dertil kommer arterne opført på den danske rødliste og arter, der anses for at være af særlig interesse.

pdficon_largeFugle overvågningsrapport – Lille Vildmose 2010 (PDF 2,3mb)

Tofte Skov – Grøn driftsplan

Naturforbedring af Tofte Skov i Lille Vildmose

Grøn driftsplan med skitseprojekt

Indholdsfortegnelse
 1. Indledning 4
 2. Visioner – Tofte Skov år 2050 10
 3. Baggrund 13
 4. Landskabsdannelsen 16
 5. Planforhold 23
 6. Målsætninger 29
 7. Fremtidig drift, forvaltning og pleje 30
 8. Forundersøgelser 41
 9. Planens tiltag, naturgenopretning 51
 10. Teknisk konsekvensvurdering 56
 11. Planens tiltag, skovomlægning 59
 12. Konsekvenser og udviklingsscenarier 66
 13. Planens øvrige tiltag, kultur og friluftsliv mv. 75
 14. Driftsplan med tidsfølge 79
 15. Naturkvalitet 83
 16. Naturmæssige gevinster 88
 17. Litteratur 91
 18. Appendiks 1 – International naturbeskyttelse 94

pdficon_largeGrøn Driftsplan – Tofte Skov rev_04 ( PDF 3.09mb )

Tofte Skov – Grøn driftsplan Billagsrapporter

Naturforbedring af Tofte Skov i Lille Vildmose

Grøn driftsplan med skitseprojekt – Bilagsrapporter

Indholdsfortegnelse
 1. Pollenanalytiske undersøgelser i Tofte Skov 4
 2. Indledning 4
 3. Metodik og beskrivelse 5
 4. Resultater og tolkning af pollenprøver fra Tofte 12
 5. Træarternes vækstforhold og forekomst 23
 6. Skovstruktur 26
 7. Sammenfatning af de pollenanalytiske undersøgelser i Tofte Skov 27
 8. Konklusioner, Tofte Skov 29
 9. Litteratur 29
 10. Tofteområdets skovhistorie fra omkring år 1600 til nu 31
 11. Baggrund 31
 12. Metode og kildegrundlag 31
 13. Sammendrag 32
 14. Hovedtræk af Tofteområdets historie 32
 15. Betydende faktorer 49
 16. Skovens træarter 59
 17. Hovedtræk af skovhistorie og tilstand i udvalgte delområder 63
 18. Kilder 70
 19. Bilag 75
 20. Kulturhistoriske spor i Tofte-området 80
 21. Stenalder 80
 22. Jernalder 80
 23. Senmiddelalder, renæssance og nyere tid 81
 24. Bebyggelser 81
 25. Erhverv og arealanvendelse 86
 26. Kilder 88
 27. Vegetationsforholdene i og omkring Tofte Skov 89
 28. Indledning 89
 29. Datagrundlag og metode 89
 30. Vegetationsforholdene 90
 31. Sårbarhed overfor ændringer i drift eller hydrologi 105
 32. Tilplantning, kulturhegning og anden drift 106
 33. Vildtbestanden og vegetationen 107
 34. Konklusion 1104.8 Referencer 110
 35. Referencer 110
 36. Bilag 112
 37. Vedplanternes foryngelsesforhold i Tofte og Høstemark skove 116
 38. Baggrund 116
 39. Metode og grundlag 116
 40. Målsætninger 116
 41. Foryngelsesbehovet 117
 42. Potentiale og styrende faktorer for foryngelsen i Tofte og Høstemark 119
 43. Problematiske arter af træer og buske 137
 44. Konklusioner 139
 45. Anbefalinger 141
 46. Kilder 141
 47. Bilag 143
 48. Registrering af nøglebiotoper i Tofte Skov 144
 49. Baggrund 144
 50. Metode og registreringens forløb 144
 51. Naturstatus (Sammendrag) 149
 52. Bevoksningsliste; nøglebiotopsregistrant 152
 53. Litteratur/kilder 162
 54. Bilag 162
 55. Bevoksningsliste til driftsplan for Tofte Skov 164

pdficon_largeGrøn driftsplan Tofte Skov – Bilagsrapport ( PDF 13.58mb )

Høstemark Skov – Grøn driftsplan

Naturforbedring af Høstemark Skov i Lille Vildmose

Grøn driftsplan med skitseprojekt

Indholdsfortegnelse
 1. Visioner – Høstemark Skov år 2050 7
 2. Baggrund 13
 3. Landskabsdannelsen 16
 4. Forhistorisk skovudvikling 19
 5. Skovhistorie 27
 6. Tekniske forundersøgelser 30
 7. Planforhold 38
 8. Målsætninger 46
 9. Fremtidig drift, forvaltning og pleje 47
 10. Planens tiltag, naturgenopretning 58
 11. Teknisk konsekvensvurdering 62
 12. Planens tiltag, skovomlægning 65
 13. Konsekvenser og udviklingsscenarier 72
 14. Planens øvrige tiltag, kultur og friluftsliv mv. 80
 15. Driftsplan med tidsfølge 83
 16. Naturkvalitet 87
 17. Naturmæssige gevinster 92
 18. Appendiks 1 – Høstemark Skovs historie 95
 19. Appendiks 2 – Registrering af nøglebiotoper i Høstemark Skov 117
 20. Litteratur 131

Høstemark Skov – Grøn driftsplan Billagsrapporter

Naturforbedring af Høstemark Skov i Lille Vildmose

Grøn driftsplan med skitseprojekt – Billagsrapport

Indholdsfortegnelse

Tekniske tegninger over området

Mulighed for guidning i Naturfondens reservater

På Naturfondens ejendomme foretages der mange organiserede ture. De fleste sker privat og med egen guide.

Men det er også muligt at kontakte en kvalificeret, lokal naturvejleder/-guide til en rundvisning i flere af vores naturområder. Guiderne er ikke ansat af Naturfonden, hvorfor der oftest vil være forbundet med et gebyr for et guidet arrangement. Gebyret er Naturfonden uvedkommende, og det vil blive oplyst ved direkte henvendelse eller på henvist hjemmeside. Naturfonden kan anbefale følgende Naturvejledere til guidning på vores ejendom ved Lille Vildmose:

Lille Vildmosecenteret

 

 Artikler fra området

Forebyggelse af klimaforandringer i Lille Vildmose

Posted by on dec 4, 2015 in Lille Vildmose | Kommentarer lukket til Forebyggelse af klimaforandringer i Lille Vildmose

Forebyggelse af klimaforandringer i Lille Vildmose

Forebyggelse af klimaforandringer i Lille Vildmose Der er stor fokus på mosers evne til at afgive og ikke mindst binde CO₂ – moser er globalt betydningsfulde. Derfor har Nordisk Råd har udarbejdet denne film om emnet, som lige nu bliver vist ved COP 21 i Paris. En stor del af optagelserne er fra Tofte Mose i Lille Vildmose, hvor halvdelen af Danmarks højmoseareal ligger, og hvor nye områder under genopretning bidrager til CO₂-bindingen i verdens første klimaudpegede...

read more

Vand giver fugleliv i Vildmosen

Posted by on okt 25, 2012 in Lille Vildmose | Kommentarer lukket til Vand giver fugleliv i Vildmosen

Vand giver fugleliv i Vildmosen

Fuglene flokkes og yngler i den ny natur ”Mellemområdet” i Lille Vildmose, hvor en brun ørken af spagnumflader på rekordtid har udviklet sig til en grøn mosaik af våd natur med sjældne ynglefugle. Rørdrummen pauker, vandrikserne ”gypper” og rørhøgene jager, mens tinksmedene synger i en grad, der giver grund til at tro på disse sjældne vadefugle som ynglefugle. Og det er ganske vist, at tranen i år har fostret en unge, og at grågæssene har fået mindst fem kuld fra deres reder i rørskovene…

read more

Slaraffenlandet for de ottebenede

Posted by on okt 25, 2012 in Lille Vildmose | Kommentarer lukket til Slaraffenlandet for de ottebenede

Slaraffenlandet for de ottebenede

Lille Vildmose nærmer sig 300 arter af edderkopper, hvilket er mere end halvdelen af alle de arter, der er fundet i Danmark. Danmarks mest gavmilde landskab for edderkopper ligger i Østhimmerland, hvor Lille Vildmoses mosaik af levesteder giver grundlaget for en mangfoldighed af arter. 297 af Danmarks 535 arter af edderkopper er fundet i Tofte Skov, som dermed er den danske lokalitet, der giver levevilkår til flest edderkopper…

read more

På jagt efter Vorherres yndlingsdyr

Posted by on okt 25, 2012 in Lille Vildmose | Kommentarer lukket til På jagt efter Vorherres yndlingsdyr

På jagt efter Vorherres yndlingsdyr

De lysåbne, dyrerige græsningsskove og højmoser i Lille Vildmose huser nogle af Danmarks rigeste forekomster af biller. Adskillige nye arter er i vente fra områdets mange nicher af natur, spår billeforskerne. Det er en varm dag i sensommeren, men i naturskovens lavninger er der svalt og skyggefuldt, og efter dage med regn er fugtigheden høj i Elleskoven, som er en del af Tofte Skov i Lille Vildmose. Billeforskeren Palle Jørum er på jagt efter biller, der efter sigende er Vorherres yndlingsdyr. Gennem evolutionen er der skabt grundlag for mindst en halv million kendte arter af biller på denne planet, og der er formentlig et større antal, som endnu ikke er beskrevet..

read more

Lys lokker nattens flyvende insekter til

Posted by on okt 25, 2012 in Lille Vildmose | Kommentarer lukket til Lys lokker nattens flyvende insekter til

Lys lokker nattens flyvende insekter til

I et tre år langt projekt skal det afsløres, hvor mange arter af natsværmere, der lever i Lille Vildmoses græsningsskove, og hvor tætte disse bestande er. Mange arter og individer af natsværmere er med til at fortælle om en høj biodiversitet i en rig natur. Efter en uge med natlige lokkerier ved hjælp af lysfælden ryster Kristian Knudsen forsigtigt sin fangst ud i en spand, så der til sidst ligger over 300 gram natsværmere hulter til bulter. Nu venter et flere timer langt detektivarbejde med at sætte artsnavne på fangsten…

read more

I audiens hos kongeørnen

Posted by on okt 25, 2012 in Lille Vildmose | Kommentarer lukket til I audiens hos kongeørnen

I audiens hos kongeørnen

De fredfyldte naturskove i Lille Vildmose er de danske kongeørnes vugge.
I 1999 fik et par kongeørne for første gang i nyere tid en unge på vingerne fra et dansk skovområde. Lige siden har de mægtige rovfugle hvert år fostret unger i Lille Vildmose. I naturskovene har kongeørnene i deres redeområder den fred og ro, der sikrer dem et trygt familieliv.

read more