Mjels Sø

Mjels Sø

Velkommen til Mjels Sø

Mjels Sø er et 55 ha stort naturområde på Als syd for Nordborg. Her genskabtes i vinteren 2005-2006 efter mere end 100 års dræning et søareal på 45 ha omgivet af 10 ha bredzone til glæde for dyr, planter og ikke mindst lokalbefolkningen. Samtidig blev kvælstof-belastningen af Lillebælt reduceret væsentligt.

En sti langs hele søens nordlige side giver ideelle muligheder for at følge naturens genindvandring, og fra den bevarede randkanal kan opleves et rigt fugleliv. I begge ender af søen er der p-pladser med borde og bænke.

Naturen ved Mjels Sø

Fuglelivet omkring Mjels Sø udvikler sig i disse år, og siden søen blev sat under vand, er 120 fuglearter registreret over søen. Allerede det første år efter søens genskabelse ynglede 8 fuglearter i søen, blandt andet kunne man se 3 af vore 5 arter af lappedykkere ligge og ruge på deres reder, som flød på vandet og var ”tøjret” til næsten oversvømmede buske.

Siden 2009 er der hvert år set store flokke af 800-1600 rastende grågæs på søen, og man kan overvære, hvordan de trækker i flotte kileformationer hen over vandet og skræpper lystigt. Knopsvaner, gråænder, gravænder og grønbenet rørhøne yngler langs bredden eller i den gamle randkanal, og flere steder ses fiskehejrer trone, mens de spejder efter bytte.

Fiskelivet i søen omfatter både gedder, aborrer, skaller og ål. De største gedder måler nu over 1 meter og er som rovfisk med til at holde fiskebestandene sunde og i balance. Lystfiskeriet reguleres omhyggeligt, alle fangster registreres, og mange fisk genudsættes for at sikre fiskeriets bæredygtighed.

DK_mjels_soe

Tilsynsførende

  • Jacob Palsgaard Andersen
  • Telefon 20 98 73 82
  • E-mail jpa@avjf.dk

Daglig drift

  • Sønderborg Kommune
  • Telefon 88 72 64 00

Kort

map_icoMjels sø Kort 1:10000

Mjels Sø´s historie

Sølvmåge. Foto: Jan SkriverMjels Sø ligger i en smeltevandslavning, der efter istiden var efterladt som en langstrakt fjordarm til Als Fjord. Sidst i 1500-tallet var området ejet af Hertug Hans den Yngre, Frederik II’s lillebror. Han lod opføre to dæmninger ved Mjels Vig og Broballe, hvorved fjorden for første gang blev fersk.

I 1852 blev bygget en vindmølle, som skulle pumpe vandet ud af søen, og i 1867 blev der opstillet en 24 hk dampmaskine til udpumpningen. Ved en stormflod i 1872 blev både den yderste dæmning og dampmaskinen ødelagt, og hele området kom til at stå under vand. Fire år senere var alt dog genopbygget, og i dag står det gule pumpehus tilbage som et af landets få damp-pumpehuse.

I 1941 opførtes et beton-pumpehus i Mjels med en centrifugalpumpe og en lukket skruepumpe, der tilsammen kunne pumpe mere end 200 liter vand i sekundet ud fra den lavtliggende søbund. Jorden var til at begynde med ganske næringsrig og god at dyrke, men efterhånden blev dyrkningen vanskeligere på grund af søbundens sætning (sammensynkning).

Fra afvandede marker til en ny sø

Udsigt ved Mjels SøTankerne om at genskabe Mjels Sø blev ”søsat” ved et møde i november 2002 på foranledning af Nordborg Erhvervsråd. Aage V. Jensens Fonde erhvervede landbrugsarealerne på den tidligere søbund, i alt 55 ha bestående af 70 mindre lodder, og i et samarbejde med den daværende Nordborg Kommune, Sønderjyllands Amt samt Skov- og Naturstyrelsen blev der udarbejdet planer for søens genoprettelse som et ’Vandmiljøplan II-projekt’.

20 tons mindre kvælstof – og naturen tilbage

Efter tre års forberedelse blev pumperne slukket i november 2005 og i løbet af få måneder genvandt søen sin tidligere størrelse. På de dybeste steder er søen nu 4 meter dyb, og den fungerer som et ideelt bassin til omsætning af store mængder kvælstof, som nu damper af i stedet for at ende i havmiljøet i Lillebælt. Der forventes en årlig omsætning af mindst 350 kg kvælstof pr. ha søflade, hvorved Lillebælt belastes med op mod 20 tons kvælstof mindre pr. år end før.

For at bidrage til en positiv udvikling i vandkvaliteten og samtidig øge søens rekreative værdi blev i 2006 udsat 45.000 stk. gedde-yngel, og i 2007 yderligere 5.000 stk. De har siden vokset sig store, og hjælper nu med til at regulere bestanden af søens øvrige fisk. Fiskeriet i søen styres af Sportsfiskerforeningen Nordborg, der holder opsyn og registrerer samtlige fangster. Hver lystfisker må pr. dag kun hjemtage én gedde mellem 60 og 80 cm og to aborrer over 30 cm.

Besøg Mjels Sø

Landskabet ved Mjels SøI pumpehuset ved Mjels kan du finde mere information om søens historie og natur, og madpakken kan nydes i tørvejr. Nær søbredden ved pumpehusets parkeringsplads er der borde og bænke. Fra parkeringspladsen kan søstien følges østpå langs søens nordside, hvor man får et fredfyldt indtryk af den gamle randkanal og kommer tæt på både gæs, ænder og lappedykkere.

Vandreturen frem og tilbage langs Mjels Sø er 4,5 km lang.

Stien er en del af et længere stisystem, som kommer fra Oldenor eller Hardeshøj langs Mjels Vig og fortsætter østpå langs søen helt til Oksbøl. Fra landevejen mellem Broballe og Mjels syd om søen er der flere steder en flot udsigt ud over det genskabte naturområde. Mjels sø er begyndt at falde naturligt ind i omgivelserne, efterhånden som bevoksningen udvikles langs bredderne og frembyder levesteder for talrige fugle og smådyr.