Rågø og Rågø Kalv

Rågø og Rågø Kalv

National plantebank sikrer oprindelig dansk vegetation

Vindbåret pollen gør det svært ud i fremtiden at bevare planter og buskes oprindelige arvemasse. Mange oprindelige danske træer og buske er generelt i tilbagegang i naturen. Men en yderligere trussel mod disse oprindelige danske former kan være, at deres afkom i fremtiden repræsenterer krydsninger med pollen tilført med vinden fra indførte individer af den samme art. Altså importerede planter, der har en helt anden oprindelse og dermed arvemasse.

Rågø i Smålandsfarvandet nord for Lolland, en sømil nord for Urne Havn, ligger så isoleret, at risikoen for bestøvning fra fastlandet og fra andre øer er minimal. Rågøs beliggenhed er på den måde en garanti for, at planter og buske på Rågø kan bevare deres oprindelige arveanlæg.

Aage V. Jensens Fonde købte Rågø og naboøen Rågø Kalv på tilsammen ca. 90 ha i 1998. Det skete på opfordring fra den daværende Statens Planteavlsstation. Baggrunden var Rågøs mulighed for at blive en slags ”Noahs Ark” for oprindelige danske træer og buske.

DK_raagoe

Tilsynsførende

  • Jacob Palsgaard Andersen
  • Telefon 20 98 73 82
  • E-mail jpa@avjf.dk

Skiltning på Urne Havn orienterer om vildt-reservatets bestemmelser.

Rågø Kalv

Formålet med fondenes erhvervelse var at bevare oprindelige danske træer og buske i en national plantebank. Målet var en national plantebank for Danmark. Et stort område midt på Rågø er således i dag bevaringsområde for 40 arter af oprindelige, danske træer og buske.

Det er træer som f.eks. stilkeg, småbladet lind, rødel, vortebirk, skærmblomstret elm, bøg samt avnbøg. Buskene i plantebanken er f.eks. navr, hassel, rød kornel, tarmvridrøn, dunet gedeblad, havtorn, æblerose, vrietorn og kræge.

Rågø og Rågø Kalv har selvstændige naturværdier med vidtstrakte overdrev og strandenge. De er vigtige ynglepladser og rastepladser for vandfugle. Her forekommer ikke mindst store flokke af rastende gæs.

Grågæs og skarver ved Rågø Kalv

De to øer er foruden at være vildtreservat også et såkaldt Natura 2000 område under EU, idet de både er EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde. I sådanne områder skal såvel naturtyper som sårbare plante- og dyrearter beskyttes og plejes optimalt. Øerne er desuden omfattet af den globale konvention om beskyttelse af vådområder Ramsar-konventionen.

Besøg på Rågø og Rågø Kalv

Der er fri adgang i dagtimerne. Lovbestemmelserne om vildtreservater medfører dog af hensyn til ynglefuglene adgangsforbud på Rågø Kalv i perioden 1. marts-15. juli.

 

Gamle asketraær på Rågø Strandmalurt