Sundbakkerne

Sundbakkerne

– der grænser til Sundet ved Faaborg

Allerede i 1910 stiftede en gruppe af Faaborg-borgere Foreningen Til Sundets Bevarelse. De var bekymrede for, at det rige fugleliv ville forsvinde, og at de rekreative værdier ville gå tabt. Trods foreningens indsats blev Sundet afvandet i 1946.

Derfor forsvandt sjældne dyr som odder og rørdrum. Men fra midten af 1990’erne genskabte oversvømmelser igen en midlertidig sø, som mange ande og vadefugle havde glæde af. I år 2000 blev søen gjort permanent med en vandstand 1 meter under havets overflade og en dybde på maksimalt 1,3 meter.

Søens vand kommer fra kilder og nedbør. Det rene vand giver gode vilkår for undervandsplanter, som er føde til fugle og smådyr.

Sammen med rørskoven giver søen gode ynglemuligheder for lappedykkere, ænder, vandhøns, viber og flere arter af småfugle. Sundet er det eneste sted på Fyn, hvor både toppet- gråstrubet- lille- og sorthalset lappedykkere yngler.

På opfordring af Danmarks Naturfredningsforening erhvervede Aage V. Jensens Fonde ca. 30 ha i Sundbakkerne i 2003. Målet er at etablere et stort græsningsområde og give offentligheden adgang til bakkerne nær Sundet. Kildevæld og vandhuller skal genskabes i landskabet. Området skal drives uden brug af sprøjtemidler og gødning for at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Grundvandet og Sundets søvand skal holdes rent.

 

DK_sundbakkerne

Tilsynsførende

Danmarks Naturfrednings-forening i Faaborg og

  • Jacob Palsgaard Andersen
  • Telefon 20 98 73 82
  • E-mail jpa@avjf.dk

Besøg i Sundbakkerne

Køer ved Sundbakkerne Området er stærkt kuperet og giver besøgende udsigt over Sundet, Det Sydfynske Øhav og Horne Land. Sundet kan opleves fra cykelstier, gangstier, udsigtspunkter og rastepladser omkring søen. Der er borde og bænke i området. Om vinteren er Sundet skøjtebane for børn og unge.