Vitsø

Vitsø

– beliggende på den vestlige del af Ærø

Arealet, som er på 111 ha, blev erhvervet af Naturfonden i 2008 med henblik på at hæve vandstanden og reducere tilledningen af næringsstoffer til Lillebælt. Det er således beregnet, at projektet vil spare Lillebælt for en tilledning på ca. 15 t kvælstof og dermed mindske muligheden for iltsvind i bæltet.

Vitsø var oprindeligt en fjordarm, og man kunne sejle fra Lillebælt gennem noret til Søbygaard. I 1788 begyndte man at tørlægge dele af noret, idet der blev bygget videre på den krumodde, der ved havets hjælp havde dannet sig ud for noret. Helnoret blev effektivt afvandet i 1964-65, da Vitsø Pumpelag blev etableret.

I 2009 blev arbejdet med at hæve vandstanden gennemført. Kanaler og grøfter blev sløjfet, og der blev etableret en ny pumpestation med en mindre kapacitet. Pumperne skal sikre, at vandet ikke stiger så højt, at naboarealerne bliver oversvømmet. Søfladen er på ca. 50 ha. I forbindelse med anlægsarbejdet er alle højspændingsmaster fjernet. Bortset fra en enkelt, som er forsynet med en redeplatform i håbet om at kunne tiltrække ørne.

I den nye sø er skabt 3 fugleøer. Afgræsning skal sikre, at arealerne ikke gror til med tagrør og pil. Der er anlagt en sti, så man kan gå “Noret rundt”. I det nordlige forløb er der tale om en regulær spadseresti, mens det sydlige forløb har karakter af trampesti med lidt større fysiske udfordringer. Fra Voldstedet ved Søbygaard kan man – ud over en strålende udsigt – også få et overblik over Vitsø.

DK_vitsoe_nor

Tilsynsførende

  • Jacob Palsgaard Andersen
  • Telefon 20 98 73 82
  • E-mail jpa@avjf.dk

Kort & folder

Folder om Vitsø Nor, udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen kan downloades her:

map_icoVitsø kort

Vitsø Nor