Årsregnskab

Årets projekter 2016

De samlede uddelinger til projekter i 2016 er på knap 62,5 millioner kr.

Fonden opfylder formålet dels ved støtte til eksterne projekter og dels ved erhvervelse, etablering og drift  af egne naturområder i Danmark. På de 28 naturområder søges naturen tilgodeset bedst muligt, og fonden arbejder meget med at gøre områderne tilgængelige for alle ved etablering af stier, gangbroer, udsigtstårne, skjul, skiltning og foldere, som kan sikre besøgende en god og lærerig naturoplevelse.

Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår og et engagement i at bevare naturen.


I år er der givet støtte til følgende nye projekter:

Hjørring Kommune
”Naturmødet” – Folkemøde om naturen
Med donationen til Naturmødet har Naturfonden understøttet en folkelig, inkluderende ramme for at sætte naturen på den offentlige dagsorden. Gennem diskussioner, interviews og utallige udstillinger kombineret med godt vejr blev det første møde en succes, som lover godt for kommende folkemøder. Med ca. 4500 deltagere til første åbning oversteg antallet gæster de forventede 2-3000. På baggrund af det vellykkede første Naturmøde besluttede Naturfonden efterfølgende at understøtte de kommende to Naturmøder i 2017 og 2018.

Rune Engelbreth Larsen
Projekt: ”Vildere vidder i dansk natur”
Et bogprojekt med titlen ’Vildere vidder i dansk natur’, som analyserer og udpeger større sammenhængende naturområder på 1000-25.000 ha, og hvor grundlaget for at udsætte en eller flere arter af forskellige græsserne er tilstede med henblik at opnå en mere selvforvaltende natur. Bogen forventes udgivet i 2017.

Københavns Universitet
Naturbevarelse i Vestsjællandske skove
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har undersøgt mulighederne for en funktionel, målrettet indsats for naturen i skovene.

I første fase har IGN kigget på statens skove. Den nye fase skal tage erfaringerne herfra over i de privatejede skove.

DCE, Aarhus Universitet
Overvågning af Vejlernes fugleliv
Støtte til den årlige overvågning af ynglende og rastende fugle i Vejlerne og bearbejdning af data.

Fugleværnsfonden
Opførelse af skjul og undervisningsbro i Vaserne
Fugleværnsfonden forvalter 14 ha af naturfondens areal i Vaserne. Til brug for deres aktiviteter er der givet støtte til en naturformidlingsbro for skoleklasser m.m. ved Olsens Sø samt et fugleskjul ved samme sø, som er beskrevet andetsteds i årsrapporten. Undervisningen benytter den grejbank, som fonden støttede sidste år.

Københavns Universitet
Udarbejdelse af plan for græsningsdrift i Tofte Skov
Tofte Skov, som Naturfonden ejer, er en af de vigtigste græsnings skove i Danmark, med en heraf betydelig rigdom af planter og dyr. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning skal undersøge græsningsforholdene med henblik på at kunne foreslå optimeringer til fordel for biodiversiteten i skoven.

Søborg Sø
Naturgenopretning
Lodsejerlauget og Gribskov Kommune har besluttet at arbejde for en genopretning af Søborg Sø, som Naturfonden tidligere har haft foreslået. I samarbejde med parterne, har Naturfonden finansieret arbejdet med at undersøge de tekniske, juridiske, økonomiske og kulturhistoriske forhold, for at tilvejebringe det fulde beslutningsgrundlag for projektet.

I regeringsgrundlaget af november 2016, blev det besluttet, at staten skulle påtage sig opgaven med at genoprette søen.

WWF
Projekt: ”Opdag havet 2”
Første fase af Opdag Havet projektet har haft stor succes med at nå ud til den brede offentlighed, bl.a. via 38 Opdag Havet events rundt i landet, med godt 10.000 deltagere.

I anden fase skal WWF fortsætte indsatsen og som et nyt element arbejde målrettet med gymnasieklasser.

Københavns Universitet
Forskningsprojekt: ”Hede, får og brand”
Københavns Universitet, Institut for geovidenskab og Naturforvaltning har på fondens opfordring undersøgt effekter for naturværdier af pletafbrændinger på heder og brug af får og vandrende hyrder – begge metoder er særligt velegnede til hedepleje.

Statens Naturhistoriske Museum
Projekt: ”Danmarks Havalger”
Første samlede nationale oversigt over og nøgle til alle 400 danske makroalger præsenteret i bogform.

Statens Naturhistoriske Museum &
Københavns Universitet Undervisning i Dansk Naturforvaltning
I de sidste 10 år har fonden samarbejdet med Center for Makroøkologi, Evolution og Klima under SNM om forskning og undervisning i naturforvaltning. Med den nye 5-årige bevilling sikres et fortsat højt niveau for de studerende der ønsker at skrive bachelor-, master- og phd.-opgaver om dansk naturforvaltning. Som et andet væsentlige led, skal CMEC fortsætte med at arbejde med at bruge og udvikle Citizen Science og arbejde med forbedret evidensbasering af naturforvaltningen.

Naturstyrelsen Himmerland
Støtte til LIFE IP Landmanden som naturforvalter
Nyt stort Integreret LIFE-projekt med fokus på natur, miljø og klima i ådale beliggende i Himmerland og Kronjylland – se særlig omtale.

I sammenhæng med LIFE IP projektet er der givet et yderligere beløb til Naturstyrelsens projekt ’Naturpleje som driftsgren’, idet aktiviteter fra dette projekt fortsættes indtil de kan indgå i det Integrerede projekt.

Hjørring Kommune
Støtte til Naturmødet 2017
Med forventning om, at Naturmødet bliver en endnu større succes i 2017 støttes projektet med samme beløb som til arrangementet i 2016.

Danmarks Naturfredningsforening & WWF
Øresundskonference
De grønne foreninger afholdt i februar 2016 en konference med fokus på benyttelse og beskyttelse af Øresunds naturværdier.

DCE, Aarhus Universitet
Dansk Pattedyrsatlas 2008
Naturfonden har tidligere støttet udarbejdelsen af Dansk Pattedyratlas. Data fra projektet er nu blevet digitaliseret og lagt ind i DanBif (den danske database for biodiversitetsinformation).