Vedtægter

Vedtægt for Aage V. Jensen Naturfond

15. december 2017

 1. Fondens navn og hjemsted
  1. Fondens navn er AAGE V. JENSEN NATURFOND.
  2. Fonden er stiftet af Aage V. Jensen Charity Foundation, Liechtenstein.
  3. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
 2. Fondens formål
  1. Fonden er en almennyttig fond, hvis overordnede formål er naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark. Dette formål skal blandt andet søges opnået ved:
   1. at erhverve, eje og drive naturarealer,
   2. at foretage og støtte genopretningsprojekter såvel i relation til de af Fonden ejede naturarealer som udenfor disse arealer,
   3. at yde støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur, samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark.
   4. Støtte til de anførte formål kan ydes såvel i form af aktiviteter i Fondens eget regi som i form af kontante udlodninger, lån eller på lignende vis til modtagere udenfor Fonden.
 3. Fondens kapital
  1. Fondens kapital består af Fondens grundkapital.
  2. Fondens grundkapital udgør 1.000.000.000 kr.
  3. I det omfang dette er muligt i henhold til den til enhver tid gældende fondslovgivning, skal bestyrelsen, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til Fondens formål, være berettiget til at nedsætte grundkapitalen, herunder til dækning af underskud.
 4. Fondens indtægter
  1. Fondens indtægter består af afkast af Fondens kapital, samt sådanne kontante beløb, værdipapirer, faste ejendomme eller andre aktiver, der ved arv eller gave måtte tilfalde Fonden, og som ikke efter arveladers eller gavegivers bestemmelse herom skal henlægges til Fondens grundkapital.
 5. Anbringelse af Fondens kapital
  1. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at Fondens kapital til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel Fondens formål og kapitalens sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.
  2. Uanset det i § 5.1 anførte kan Fondens kapital uden begrænsning anbringes i fast ejendom, der som følge af de naturmæssige værdier af bestyrelsen vurderes at være bevaringsværdige.
  3. Ved enhver afhændelse af naturejendomme tilhørende Fonden, der ikke er omfattet af § 16.1, skal bestyrelsen sikre, at det afhændede så vidt muligt fortsat vil blive drevet i overensstemmelse med det i § 2 anførte.
  4. Bliver Fonden ikke-erhvervsdrivende, skal den fortsat ikke være bundet af § 10 i lov om fonde og visse foreninger og tilsvarende bestemmelser. Dette gælder såvel anbringelsen af Fondens midler som forvaltning i en godkendt forvaltningsafdeling.
 6. Anvendelse af Fondens årlige overskud
  1. Fondens årlige overskud, som dette fremkommer efter fradrag af alle udgifter til Fondens drift og administration, herunder honorar til bestyrelsens medlemmer og revisorhonorar, anvendes i overensstemmelse med Fondens formål, jf. § 2, med respekt af de i det følgende givne forskrifter.
  2. Til Fondens grundkapital kan efter bestyrelsens skøn henlægges et af bestyrelsen nærmere fastsat beløb, i det omfang den til enhver tid gældende fondslovgivning tillader dette. Såfremt der som følge af denne bestemmelse sker ændringer i Fondens grundkapital, foretager bestyrelsen de nødvendige ændringer af vedtægten og anmelder ændringen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
  3. Bestyrelsen kan endvidere, hvis den finder dette formålstjenligt på baggrund af Fondens formål eller i øvrigt, henlægge beløb til de frie reserver.
  4. Den del af det årlige overskud, der ikke henlægges, anvendes efter bestyrelsens skøn i overensstemmelse med Fondens formål således som dette fremgår af § 2.
  5. Bestyrelsen skal i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling disponible beløb være frit stillet, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af hele Fondens overskud eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.
 7. Kapitalens udskillelse fra stifteren
  1. Fondens kapital, det være sig Fondens grundkapital eller indtægterne heraf, må ikke tilbageføres til stifteren. Fondens midler må heller ikke komme denne til gode på anden vis, herunder ved lån, uddelinger, kautionsstillelse eller tredjemandspant.
 8. Fondens bestyrelse
  1. Fonden ledes af en bestyrelse på fire til fem medlemmer, der alle skal være myndige, vederhæftige og uberygtede personer, og som skal være kompetente til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond.
  2. Bestyrelsen skal sammensættes således, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige opgaver, herunder de strategiske opgaver. Bestyrelsen bør være i besiddelse af naturforvaltningsmæssige og økonomiske kompetencer, herunder regnskabs- og investeringsmæssig forståelse. Samtidig skal bestyrelsen være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for den daglige ledelse.Hvert enkelt bestyrelsesmedlem bør være bredt funderet.
  3. To medlemmer, hvoraf det ene skal besidde en naturfaglig universitær baggrund, udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra et indstillingsudvalg.Et medlem, som skal nyde bred samfundsmæssig anerkendelse og have naturfaglig interesse vælges af bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal.Et til to medlemmer udpeges af Aage V. Jensen Charity Foundation.Bestyrelsen udfærdiger ved hvert nyvalg en oversigt over, hvilke kompetencer det nye bestyrelsesmedlem (medlemmer) forudsættes at have.Indstillingsudvalget sammensættes for hvert valg af nyt medlem til bestyrelsen. Det består af 1 medlem valgt blandt bestyrelsesmedlemmerne, 1 medlem udvalgt af Danske Universiteter og 1 medlem, valgt i fællesskab af disse to medlemmer, idet det tredje medlem forudsættes at have særlig indsigt inden for det område, indenfor hvilket det nye bestyrelsesmedlem skal have særlige kompetencer. Indstillingsudvalget indstiller min. 3 forslag.
  4. Medlemmerne sidder for en periode på fire år med mulighed for genudpegning. Genudpegning kan maksimalt forekomme to gange. Genudpegning foretages af bestyrelsen ved simpelt flertal. Det medlem, der evt. skal genudpeges, deltager ikke i afstemningen.
  5. Bestyrelsen har en formand og en næstformand, der begge vælges af bestyrelsen. Det eller de medlemmer, der udpeges af Aage V. Jensen Charity Foundation er ikke omfattet af 8.4.
  6. I det omfang betingelserne herfor er opfyldt, suppleres bestyrelsen af medlemmer, der indvælges af Fondens medarbejdere i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde, jf. aktieselskabslovens bestemmelser om medarbejdervalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor.
  7. De bestyrelsesmedlemmer, der måtte vælges af medarbejderne i henhold til lovgivningen, jf. § 8.6, deltager kun i behandlingen af spørgsmål, der vedrører erhvervsvirksomheden. I det tilfælde et medarbejdervalgt medlem i overensstemmelse med denne bestemmelse ikke deltager i behandlingen af et spørgsmål, medregnes det pågældende medlem ikke, når det til vedtagelse af en beslutning kræves, at et bestemt antal medlemmer af bestyrelsen er til stede.
 9. Bestyrelsens rettigheder og pligter
  1. Bestyrelsen afholder møde efter formandens bestemmelse, eller når et medlem af bestyrelsen, revisor eller fondsmyndigheden fremsætter skriftlig begæring herom til formanden.
  2. Bestyrelsen er, bortset fra de i §§ 15 og 16 omhandlede tilfælde, beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvor intet andet er bestemt i denne vedtægt eller i bestyrelsens forretningsorden, træffes alle beslutninger i bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  3. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
 10. Vederlaget til bestyrelsens medlemmer
  1. Medlemmerne af bestyrelsen honoreres med et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art, ansvar og arbejdets omfang.
  2. Det årlige honorar fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.
 11. Fondens administration
  1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af Fonden i overensstemmelse med de anvisninger og retningslinjer, som bestyrelsen giver.
  2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Fondens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.
  3. Det påhviler den daglige leder, under bestyrelsens kontrol, at sørge for, at Fondens regnskabsføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende vis.
 12. Fondens tegningsregel
  1. Fonden tegnes af formanden alene, to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.
 13. Regnskabsår
  1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2007.
 14. Årsrapport og revision
  1. Fonden skal udarbejde en årsrapport bestående af Fondens årsregnskab, ledelsesberetning og ledelsespåtegning.
  2. Fondens årsrapport skal opgøres i overensstemmelse med de krav, der stilles af den til enhver tid for Fonden gældende lovgivning.
  3. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen og en eventuel direktør, jf. § 11, og underkastes revision af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.
  4. Af revisors påtegning på årsrapporten skal fremgå, at revisor har kontrolleret aktivernes tilstedeværelse og sikring, at de pligtige henlæggelser er foretaget, samt at det til disposition værende overskud er anvendt i overensstemmelse med Fondens vedtægt.
 15. Ændring af vedtægten
  1. Såfremt forandrede forhold gør det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt at ændre Fondens vedtægt, kan bestyrelsen ved kvalificeret flertal (3/4), vedtage en ændring af vedtægten. Ændring af formålet kræver stifters godkendelse.
  2. Vedtagne ændringer får først gyldighed, når de tillige er godkendt af fondsmyndigheden og – i det omfang dette kræves af den for Fonden gældende fondslovgivning – Civilstyrelsen.
 16. Fusion af Fonden
  1. Med en sådan majoritet, som kræves til vedtægtsændringer, og med samtykke fra fondsmyndigheden og – i det omfang dette kræves af den for Fonden gældende fondslovgivning – Civilstyrelsen, samt efter høring af stifteren, kan bestyrelsen beslutte at sammenlægge Fonden med en eller flere andre fonde, der har det samme eller tilsvarende formål som Fonden, eller lade en eller flere af Fondens ejendomme overgå til en større national eller international fond eller lignende organ, der har et formål svarende til Fondens overordnede formål, jf. § 2.1.
 17. Fondens opløsning
  1. Såfremt den situation skulle indtræde, at Fondens kapital måtte være gået tabt eller være reduceret så stærkt, at en opretholdelse af Fonden ikke længere kan anses for rimelig, kan Fonden opløses ved vedtagelse af bestyrelsen med samme flertal som kræves til vedtægtsændringer og under forudsætning af samtykke fra fondsmyndigheden og – i det omfang dette kræves af den for Fonden gældende fondslovgivning – Civilstyrelsen, samt efter høring af stifteren.
  2. I tilfælde af Fondens opløsning skal den eventuelt tilbageværende kapital fordeles mellem de i § 2 anførte formål.

*****

København, den 29. december 2006, 18. juni 2010, 16. december 2011, 31. maj 2012, 19. september 2014, 3. december 2015 og 15. december 2016.

 

Tiltrædes af bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond:

Gyldensteen Strand, den 15. december 2017