På jagt efter Vorherres yndlingsdyr

[camera slideshow=”lille-vildmose”]

Skrevet af Jan Skriver /September 2010

De lysåbne, dyrerige græsningsskove og højmoser i Lille Vildmose huser nogle af Danmarks rigeste forekomster af biller. Adskillige nye arter er i vente fra områdets mange nicher af natur, spår billeforskerne.

Det er en varm dag i sensommeren, men i naturskovens lavninger er der svalt og skyggefuldt, og efter dage med regn er fugtigheden høj i Elleskoven, som er en del af Tofte Skov i Lille Vildmose.

Billeforskeren Palle Jørum er på jagt efter biller, der efter sigende er Vorherres yndlingsdyr.

Gennem evolutionen er der skabt grundlag for mindst en halv million kendte arter af biller på denne planet, og der er formentlig et større antal, som endnu ikke er beskrevet.

I Danmark er der registreret cirka 3.800 arter af biller med mariehønsene som de formentlig mest kendte repræsentanter, og i Lille Vildmoses dyrerige græsningsskove og velbevarede højmoser er der til dato fundet 1.545 billearter.

Kort vandkalv - Hydroporus brevis - suges Foto: Jan SkriverOg så sker det pludselig, at Palle Jørum får en Hydroporus brevis, en ganske lille vandkalv, op i bakken, da han ryster dyr ud af vandrøllikerne fra Elleskovens fugtige bund.

– Det er kun anden gang, at Hydroporus brevis bliver fanget i Danmark. Første fangst var også her fra stedet, så det er en stor dansk sjældenhed, vi står med, siger Palle Jørum, mens han peger på billen, der blot er 2-3 millimeter lang.

Den lille vandkalv er for fagfolk i modsætning til den langt mere iøjnefaldende og almindelige Stor Vandkalv – Dytiscus marginalis – på hele 3 centimeter. Dette rovinsekt er kendt af mange mennesker, der har haft hænderne i ferske, danske vande. I Danmark lever cirka 120 arter af vandkalve, hvoraf 30-40 arter blot er få millimeter lange.

– Hydroporus brevis, som tilsyneladende har en fast bestand i Elleskoven i Lille Vildmose, er udbredt i den nordlige og mellemste del af Skandinavien. I nogle af Vildmosens lave, kølige og skyggefulde naturskove har arten kunnet overleve, fordi der hersker stabile levevilkår, mens den sikkert er døet ud flere andre steder i Danmark.

– Den lille vandkalv er nøje tilpasset sumpede skoves lavninger, der tørrer ud om sommeren, for igen at være vandfyldte næste forår, siger Palle Jørum, der sammen med kollegaerne Viggo Mahler og Jan Pedersen de senere år har fundet syv nye Danmarksarter af biller i Lille Vildmose. Det viser noget om potentialet i området, der ventes at byde på endnu flere nyheder de kommende år i takt med flere forskerbesøg.

– Der er helt sikkert mange flere arter af biller at finde i Lille Vildmose, særligt i Tofte Skov og Mose, der endnu ikke er så udforskede som Høstemark Skov i den nordlige del af mosen. I løbet af de seneste cirka 20 år er der i Høstemark-området fundet og beskrevet 1.450 arter af biller, mens vi i Tofte-terrænet har rundet 1.500 arter i løbet af blot 8 år. Det er muligt, at vi i Lille Vildmoses sydlige halvdel vil kunne finde flere arter af biller, end man gennem tiderne har gjort i Dyrehaven ved København. Dette nationalt kendte naturområde har i flere end 150 år været undersøgt årligt af forskere, der har fundet rundt regnet 2.200 arter af biller, hvilket er Danmarksrekord for en enkelt lokalitet. Tofte Skov og Mose kan formentlig nå en ligeså stor rigdom af arter, hvis vi de kommende år kommer ud i endnu flere hjørner af områdets meget varierede natur med sit utal af nicher, siger Viggo Mahler.

Artsrigdommen i den østhimmerlandske natur bygger på den mangfoldighed af levesteder, der findes i Tofte Skov og Mose med åbne moseflader, lysninger, overdrev, søer, lave kølige vådområder, græssletter og ældgamle, urørte partier med løvskov. Alt sammen tæt på kysten af Kattegat.

Generelt er der mange varme partier på sydsiden af Bøgebakke, mens der er mere koldt og skyggefuldt på nordvendte skråninger. Denne tilsyneladende lille variation betyder ganske meget, når man bevæger sig i mikroklimaet og i insekternes verden.

 Palle Jørum banker biller af svamp. Foto: Jan Skriver

 

– Højmosens vandmættede svamp tilfører generelt området en kølighed, der sammen med de skyggefulde partier nær Bøgebakke levner en række arter af biller helt særlige levevilkår. Det er også unikt for området, at naturskovene rummer så meget dødt ved, der giver et enestående livsrum for insekter. Det er kun ganske få skove i Danmark, hvor træer i stor stil får lov til at ligge og rådne, når de vælter. Også rigdommen af græsædende pattedyr som krondyr og de jordrodende vildsvin bidrager til artsrigdommen blandt billerne, ja, insekterne i det hele taget, siger Palle Jørum og Viggo Mahler.

Efter to fangstdage i Tofte Skov vender de to billeforskere typisk hjem med 300-400 arter af biller.

– Mange af vores fangster skal nærstuderes i mikroskop, så vi kan få en helt sikker bestemmelse af arterne. De fleste danske billearter er meget små og kan ikke umiddelbart artsbestemmes som for eksempel nogle af de store skarnbasser, oldenborrer og farvestrålende mariehøns, som de fleste kender, siger Viggo Mahler.

Oliebille Foto: Jan Skriver

Dens største europæiske bille, eghjorten, der er uddød i den danske natur, vil næppe kunne findes i Lille Vildmoses skove, selv om de klimatiske ændringer i retning af et varmere vejr i teorien vil kunne tilgodese den varmekrævende eghjort.

– Jorden og de trærødder, hvor eghjortens larver lever, skal være varme, og de vilkår er ikke til stede i Lille Vildmoses lave skovområder. Eghjorten er aldrig truffet nord for Frijsenborg-skovene vest for Århus, så vi forventer ikke, at denne spektakulære bille vil blive fundet i Tofte Skov for eksempel, selv om her er masser af døde træer. Helt generelt kan vi dog forvente, at klimaændringerne vil give os flere nye sydlige arter af biller de kommende årtier, siger Palle Jørum og Viggo Mahler.

Forskerne ved aldrig helt, hvad højmosen og græsningsskovene i Lille Vildmose åbenbarer, når de gæster området en dag eller to med åbne sanser og fangstredskaber.

 Kavalkade af mariehøns. Foto: Jan Skriver– Det er fascinerende at gå i dybden med en insektorden som billerne, der er en verden af skønhed og sære former. Når man fordyber sig i en dyregruppe, kan man i heldige øjeblikke pludselig se, hvordan en art har tilpasset sig en lillebitte niche i naturen og er afhængig af netop dette særlige levested. Da kan man godt synes, at man forstår den store sammenhæng, siger Viggo Mahler.

Det kan godt være, at billerne er Vorherres yndlingsdyr, men på globalt plan forsvinder der masser af arter hvert år.

– Ødelæggelse af biotoper over alt på kloden udrydder sandsynligvis hver dag billearter. Tænk bare på hvad fældning af tropisk regnskov betyder af tabte naturværdier. I dag er mangfoldigheden truet mange steder, siger de danske billeforskere.