Vand giver fugleliv i Vildmosen

Featured_Sangsvaner

Skrevet af Jan Skriver/2009

Vand giver fugleliv i Vildmosen

Fuglene flokkes og yngler i den ny natur ”Mellemområdet” i Lille Vildmose, hvor en brun ørken af spagnumflader på rekordtid har udviklet sig til en grøn mosaik af våd natur med sjældne ynglefugle.

Rørdrummen pauker, vandrikserne ”gypper” og rørhøgene jager, mens tinksmedene synger i en grad, der giver grund til at tro på disse sjældne vadefugle som ynglefugle. Og det er ganske vist, at tranen i år har fostret en unge, og at grågæssene har fået mindst fem kuld fra deres reder i rørskovene.

Sådan ser situationen ud i den nordlige del af Danmarks største fredning, Lille Vildmose, hvor Pindstrup Mosebrugs produktion af spagnum til pottemuld og tørvestrøelse er ved at høre op.

Optællere fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har i maj registreret ynglefuglene i gravebanernes nye dynamiske natur.

Alle de våde felter blev i løbet af en formiddag med kraftig blæst, der gjorde tællingen vanskelig, gået igennem og samtlige fugle blev noteret.

Ud over de ynglende gæs og traner blev der konstateret en håndfuld par klyder, stor præstekrave, lille præstekrave, dobbeltbekkasin, adskillige par rødben og to små kolonier af hættemåger.

– Der er et stort potentiale i området, der kan udvikle sig til en rig yngleplads for traner, svømmeænder, gæs og vadefugle. To af Danmarks stærkt truede ynglefugle: brushanen og tinksmeden er hyppige på træk i det nye vådområde. Og en sjælden art som lærkefalken vil begynde at yngle i nabolaget, tror jeg. Den lille, hurtige rovfugl lever af guldsmede, som der er mange af, fordi vandstanden stiger i området, siger Thorkild Lund, der er formand for DOF i Nordjylland.

1. april 2011 vil tørvegravningen og dens naturfjendske makker, dræningen, endegyldigt være slut. Efter den tid vil mosens sande natur for alvor få lov til at genindtage området.

Men allerede nu er vandet tilbage på næsten halvdelen af de cirka 600 hektar land, der om få år efter planen på ny skal udvikle sig til kær, sumpe og i sidste ende en gyngende højmose efter at have været ”lånt ud” til industriel produktion i omkring et århundrede.

– Den aktuelle tilstand er anskuelighedsundervisning i genskabelsen af et vådområde. Siden efteråret 2006 har den nordlige pumpestation i produktionsområdet været slukket. Det har på rekordtid skabt en varieret natur, der er en mosaik af vandflader, tagrør, kæruld, lysesiv og i de gamle gravebaner rankegrøde og planter med flydeblade. Vandfladerne og vegetationen brydes af striber med åbne, brune flader, hvor plantevæksten gradvist vil rykke ind, siger Niels Riis, der er biolog hos det rådgivende ingeniørfirma COWI.

Niels Riis har for Aage V. Jensen Naturfond lavet to masterplaner, der er en slags drejebøger for naturgenopretningen af højmoserne og tørveindvindingsområderne i Danmarks største fredning.

Drejebøgerne slår fast, at dræningerne helt skal høre op, og alle grøfter skal sløjfes, så vandstanden kan blive op til en meter højere end i dag, når spagnum-industrien om to år har rømmet Lille Vildmose.

Men allerede nu er der bladret op på de første sider af drejebøgerne. Teorien er godt i gang med at udvikle sig til virkelighed.

– For bare tre år siden lå der en brun ørken af brandfarlige spagnumflader på 600 hektar i denne del af Vildmosen. Forgangne efterår kunne vi i stedet opleve en våd vildmark, hvor tusinder af svømmeænder, gæs og svaner holdt til. Og vi kunne i perioder dagligt se kongeørne og vandrefalke, der jagede over flokkene af vandfugle. Det har vist overrasket de fleste, så hurtigt naturen er vandret ind, efter at gravefelterne er opgivet, og vandet er kommet tilbage, fordi en pumpestation er slukket, siger Thorkild Lund.

Ornitologerne må dog notere, at der huserer en slange i paradiset i skikkelse af den røde ræv.

Under forårets fugletælling blev der næsten overalt fundet spor af ræve.

– Vi må se i øjnene, at området er stærkt præget af prædation, og vi fandt en del knuste æggeskaller. Hvis vi skal tilgodese ynglefuglene i den ny natur, bør vi regulere rævene og af hensyn til ynglefuglene overveje at etablere rævesikre øer udvalgte steder i gravebanerne, siger Thorkild Lund.

DOF Nordjylland har henvendt sig til Lille Vildmose Naturfond, der ejer ”Mellemområdet” i Lille Vildmose for at gøre opmærksom på ræveproblematikken.

Derpå er der blevet sendt en skrivelse til Aalborg Kommune, der er plejemyndighed for Lille Vildmose, med en opfordring til at regulere ræve i løbet af vinter 2009/2010.

Sagen skal forelægges Fredningsnævnet, inden der kan gives tilladelse til at regulere rovdyrene i det fredede område.