Er nordisk lappedykker en kommende ynglefugl ved Odense Fjord?

Featured-Nordisk-lappedykker2

Er nordisk lappedykker en kommende ynglefugl ved Odense Fjord?

eller parringsleger de bare for ”sjov”?

Skrevet af  Kurt Due Johansen

Man skal som bekendt ikke sælge skindet før bjørnen er skudt. Men det er nu alligevel spændende, at de nordiske lappedykkere ligger og laver parringsspil i Mellemstykket ved Ølundgård. I dag, mandag 30.05.2016, var der hele 3 nordiske lappedykkere i pragtdragt. De to af fuglene lå sammen. På et tidspunkt samlede begge fuglene vegetation op fra søbunden og svømmede synkront sammen. Disse to nordiske lappedykkere rejste sig herefter på typisk lappedykkervis og nærmest løb på vandet med vegetationen i næbbet. På et tidspunkt iagttog jeg den ene fugl ligge på vandet temmelig neddykket, inviterende den anden nordiske lappedykker til parring. Parring iagttoges dog ikke.

Mellemstykket er sandsynligvis en velegnet yngleplads for nordisk lappedykker, da der som et af de få fynske vådområder er masser af vegetation på bunden samt mange fisk og insekter. Der er dog ikke så meget bredvegetation, hvilket kan være en hæmsko? Ifølge Naturstyrelsens hjemmeside, tiltrækkes arten ligesom sorthalset lappedykker af hættemågekolonier. Der er helt 3 hættemågekolonier i Mellemstykket, så den side er i orden.

Hvor yngler nordisk lappedykker?

Nordisk lappedykker, Ølundgårds Inddæmning, (Kurt Due Johansen, arkivfoto fra 2015).

Nordisk lappedykker, Ølundgårds Inddæmning, (Kurt Due Johansen, arkivfoto fra 2015).

Arten yngler spredt i det nordlige Skandinavien og herfra østpå gennem Rusland og videre til det nordlige Nordamerika. De sydligste svenske bestande findes i Skåne, hvortil arten har spredt sig efter at være indvandret til Sverige i starten af 1900-tallet. I Danmark findes der kun ganske få yngleregistreringer, og på rødlisten er arten opført som uddød.

I starten af 1800-tallet fandtes formentlig en lille fast bestand i Thy, men denne forsvandt i løbet af 1860’erne. Siden har der været registreret to sikre danske ynglefund i henholdsvis 1974 og 1990-91, begge i Nordjylland, og to i Nordvestjylland i 1994 og 1996. Herudover er der gjort enkelte sommerobservationer af enlige fugle i løbet af 1990’erne, samt registreret et enkelt yngleforsøg i 1988 på Sjælland (DOF-basen).

Efter årtusindskiftet har arten ynglet i 2013 i Filsø og i 2014 har nordisk lappedykker gjort yngleforsøg/ynglede på Sydfyn.

Det bliver spændende at se i den kommende tid, om det kun er fugle på gennemtræk der ligger og parringsleger, eller om det er fugle der vil yngle i området.