Luft til traner og lys til tranebær

Featured_raabjerg

Luft til traner og lys til tranebær

NATURPLEJE: Oppe mod nord, ved Råbjerg Mose, gemmer sig en af naturfondens spændende naturområder. Som et led i et større LIFE-projekt er mosefladen blevet ryddet for skyggende trævækst. Projektet har givet lys til den spændende moseflora, der bl.a. tæller kødædende planter og både hedelyng, klokkelyng og rosmarinlyng. Der er stadig større partier med træbevoksede skovmoser, men nu igen også store, åbne moseflader, hvor det særlige rimme-doppe-landskab på den gamle havbund bliver meget synlig.

Tranebær mose

Tranebær

For at pleje den lysåbne hedemose, der kontinuerligt trues af tilgroning, har naturfonden igangsat hegning af et ca. 45 hektar varieret eng- og moseområde. Her skal robuste kødkvæg holde mosen og engen lysåben og tilgodese det fugle-, plante- og insektliv, der er tilknyttet den lysåbne natur, herunder den sjældne sommerfugl hedepletvinge.

I foråret høres tranernes trompeterende kalden udover mosen. Det var netop i Råbjerg Mose, at tranen genindvandrede til Danmark i 1952 – og siden har bredt sig til ynglelokaliteter andre steder i Jylland. Nu har tranen fået endnu bedre vilkår i Råbjerg Mose – og med forårets komme er der gjort klar til tranedans.