Natura 2000 projekt i Reservatet ved Gyldensteen

featured_Gyldensteen

Natura 2000 projekt i Reservatet ved Gyldensteen

Aage V Jensen Naturfond erhvervede sidste år godt 600 ha af den såkaldte Gyldensteen inddæmning. På den østlige del kaldet Reservatet er der nu gennemført et Natura 2000 projekt om forberedelse til afgræsning. Der opsat over 6 km nyt kreaturhegn, så den fremtidige pleje af området kan sikres.

Hele projektområdet er §3 beskyttede strandenge og lavvandede vådområder (lagunesøer). Det ønskes at sikre naturpleje i form af afgræsning med kreaturer, da området ellers vil gro til. Hele projektområdet er en del Natura 2000 område nr. 108 (Æbelø, havet syd for og Nærå strand) og er en meget vigtigt raste-, yngle- og fourageringslokalitet for en lang række fuglearter. Klyde og en række terne arter er en del af udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet. Der udover raster mange knortegæs, grågæs og svaner i området og fouragerer på de afgræssede arealer. I Natura 2000 planen for området peges netop på tilgroning af strandenge som en trussel. Pleje i form af afgræsning er et vigtigt virkemiddel til opfyldelse af planen.

En udskiftning af det gamle helt udtjente hegn, var derfor helt nødvendig og en betingelse for fortsat græsningspleje. I foråret 2012 er der etableret nyt hegn omkring de ca. 70 ha strandenge og åbne vandflader. Der er lavet en kreaturovergang ved en grøft, som er nødvendig for kreaturenes udnyttelse af græsningsarealet.

Der er indgået aftale med to lokale dyreholdere om afgræsning med kreaturer, der hele sommeren har græsset på engene.

Der er indkøbt en mobil fangfold for at sikre en skånsom og sikker indfangning af dyrene ved græsningssæsonens afslutning samt ved flytning og håndtering i løbet af græsningssæsonen. Den mobile fangfold gør det også muligt for begge dyreholdere at benytte den. Desuden undgås herved også etablering af permanent anlæg (fangfolde) ude på strandengene.