Sådan arbejder vi

Projektudvælgelse
Aage V. Jensen Naturfond udvælger projekter under hensyntagen til vores tre indsatsområder: Forbedrer, Påvirker, og Iværksætter. Fonden konkurrerer ikke med det offentlige, andre fonde eller grønne organisationer om erhvervelse af naturarealer eller andre projekter.

Medfinansiering
Aage V. Jensen Naturfond har traditionelt været hoveddonor for projekter, men fremover ønsker Fonden i højere grad at deltage i projekter, hvor andre også deltager. Det afspejler sig bl.a. i uddelingerne de seneste år.

Forskning og videndeling
Vi stiller vores områder til rådighed for studerende og forskere. Desuden har vi igangsat ny forskning for at skaffe ny viden om forvaltning af natur og dyreliv og til fremtidige naturprojekter.

Drift af naturområder
Formålet med vores naturområder er at beskytte og bevare naturen, hvor naturlig dynamik og naturnær forvaltning søges fremmet. Vi er parate til gå nye veje i forsøget på at opnå større biodiversitet, eksempelvis ved at udsætte nye dyrearter i naturen, som for eksempel elg i Lille Vildmose.

Politik for Artsforvaltning
Aage V. Jensen Naturfond ønsker at forvalte sine arealer ud fra et hensyn til hele økosystemet, og ikke i.f.t. specifikke arter eller grupper. Fonden erkender, at visse udpegede habitattyper og arter kræver pleje, for at de kan bevares, men overordnet ønsker fonden, at de økosystemer den forvalter, skal få lov til at udvikle sig på egne præmisser, og derved med et minimum af menneskelig indgriben. Derfor tillader Aage V. Jensen Naturfond på sine arealer kun tilføjelse/fjernelse af arter, når der er evidens for, at et sådant indgreb kan forventes at understøtte udviklingen mod gunstig bevaringsstatus i et økosystem som helhed, eller når det er nødvendigt i forhold til gældende Natura 2000-planer.

Samme overordnede principper gælder ift. Udlægning af døde dyr. Udlægning/efterladelse af døde dyr i naturen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Ingen biavl i naturområderne. Naturfonden besluttede i februar 2018, at der ikke må være bistader på vore naturområder. Baggrunden er, at nye videnskabelige undersøgelser, påviser, at kommerciel biavl er en trussel for Danmarks 280 arter af vilde bier, da tambiernes fødekonkurrence i naturområder har en negativ effekt på bestande af vilde bier. Naturfonden arbejder for mangfoldighed i naturen.

Indkøbspolitik
Aage V. Jensen Naturfond er meget bevidst om den påvirkning, vores forvaltning og anlægsaktiviteter medfører – både lokalt, men også i forhold til de materialer vi anvender. Vi arbejder derfor aktivt med vores indkøbspolitik, og vores udgangspunkt er, at indkøb skal være klima- og miljørigtige.

Et eksempel på en aktiv stillingtagen er vores samarbejde med FSC Danmark, som betyder, at alle de træ-elementer der indgår i projekterne, for eksempel udsigtstårne, hegnspæle, broer, informationstavler, mm. fremover vil være FSC-certificeret.

Fonden arbejder løbende på at implementere lignende certificeringsordninger på andre indkøbsområder, eksempelvis benytter vi primært Cradle-to-Cradle-certificerede trykkeri til vores foldere og andre publikationer.