Kronvildtforvaltningsforsøg

Projekt om Kronvildtforvaltningsforsøg på og omkring Ovstup Hede

Baggrund

Ovstrup Hede er i kraft af sin størrelse, sin eksisterende kronvildtbestand og det eksisterende samarbejde med områdets øvrige lodsejere og jægere, et velegnet eksperimentarium, for udviklingen af nye samarbejdsformer på tværs af forskellige interesser, og for en vildtbiologisk vidensudvikling til støtte for en, på længere sigt, mere bæredygtig kronvildtforvaltning.

Altså, hvordan forvalter vi naturen og vildtet som et fælles gode, under hensyntagen til vildtbiologiske og socioøkonomiske, rekreative og kommunikationsmæssige faktorer, styrker den samfundsmæssige relevans og potentielle nytte af projektet?

Projektet er 4-årigt og bygger på to overordnede problemstillinger, som behandles af to sæt forskere i tæt samarbejde med naturfonden:

  1. De socioøkonomiske, rekreative og kommunikationsmæssige aspekter af kronvildtforvaltningen.
  2. Det biologiske datagrundlag, hvorpå vi bygger vores kronvildtforvaltning.

Det er fondens forhåbning, at projektet kan føre til en generel forbedret forvaltning af kronvildtet i Danmark med udgangspunkt i kronvildtet og ikke som i alle tidligere tiltag i jagten på kronvildtet eller skader på mark og skov fra kronvildtet. – Der vil løbende komme konklusioner af arbejdet.

Med afsæt i Aage V. Jensens Naturfonds strategi formuleret under overskriften ”Påvirke, Forbedre og Iværksætte”, foreslås det, at fonden påtager sig rollen som såkaldt ’first mover’. Dette skal ske ved at fonden står for gennemførelsen af et flerårigt forskningsbaseret forvaltningseksperiment og herigennem styrker vår viden om, hvorledes en fagligt velfunderet kronvildtforvaltning kan foregå på tværs af naboskel. Det foreslås at gennemføre et sådant eksperiment omkring Ovstrup Hede. Ovstrup Hede er et velegnet forsøgsområde fordi:

  1. arealet ejes af Aage V. Jensen Naturfond,
  2. kronvildtpopulationens størrelse vurderes at være tilstrækkeligt stor,
  3. der allerede er etableret et godt samarbejde med de tilgrænsende lodsejere og nabojægere.

Projekt info

Projektdeltagere

Projektet er organiseret omkring det skitserede dialog- og videns udviklingsforløb. Der etableres samtidigt en projektarbejdsgruppe bestående af forskere fra AU og repræsentanter for AVJNF. Projektet indlejres i Center for Adaptiv Naturforvaltning (CAN), Institut for Bioscience, Sektion for Faunaøkologi med forsker Hans Peter Hansen som ansvarlig procesleder og seniorforsker Peter Sunde som ansvarlig leder for de vildtbiologiske undersøgelser. Skov & Landskabsingeniør Lars Haugaard vil i projektperioden forestå den praktiske indfangning, mærkning og registrering af krondyrene.

Kontaktperson

Hans Peter Hansen, Aarhus Universitet, Sektion for Faunaøkologi og Center for Adaptiv Naturforvaltning
hph@bios.au.dk

Projektforløb

2018 – 2021

Hjemmeside

http://ovstrup.au.dk

Tidsplan