Punkttællinger 2.0

– Opgradering af Punkttællingsprogrammet med nye metoder og ny teknologi

Baggrund

Naturen er i den grad kommet på dagsordenen i den politiske debat og i medierne. Det er en vigtig og afgørende udvikling for naturen og blandt andet et resultat af DOF’s aktive arbejde med at kombinere vigtig indsamling afviden om fugle med formidling tildanskerne. Samtidig er naturen mere trængt end nogensinde tidligere i Danmark, og der er derfor i stigende grad brug for stærke grønne NGO’er som DOF, og de mange biodiversitetsdata som vores engagerede frivillige samler ind hvert år.

DOF er en over 100 år gammel forening af frivillige med en fælles passion for fugle. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse, og det arbejder vi med både nationalt og internationalt igennem følgende fire strategiskespor:

  • Beskyttelseaf fugle og forbedring af deres levesteder
  • Indsamling og udbredelse af videnom fugle
  • Fugleoplevelseri naturen
  • Medlemmernes deltagelsei DOF’s aktiviteter.

DOF har flere end 16.500 medlemmer, hvoraf ca. 2000 aktive feltornitologer igennem mange årharindsamlet fugledata med stort engagement og høj faglig kunnen i punkttællinger, atlasprojekter (Atlas I, II, III), Caretakerprojekt, lokalitetsprojekter og projekter målrettet optællinger af truede og sjældne ynglefugle. Vores aktive fuglekiggere leverer årligt flere end 1,5 mio. fugleobservationer tilDOFbasen direkte fra naturen, hvilket bl.a. gør os til langt den største leverandør til DanBIFog dermed Artsportalen.

Fugle er en god indikator for, hvordan naturen har det, fordi de er lette at registrere, lette at artsbestemme og optælle og fordi denemt kan flytte sig, når forholdene bliver ugunstige. Derfor benyttes fugle og fuglebestandes udvikling over tid ofte som indikator for naturens tilstand. For at kunne følge udviklingen kræveslange tidsserier af standardiserede data. DOF’s eksisterende overvågning af de almindelige fuglearter via Punkttællingsprogrammet er en af de længste dataserier omkring biodiversitet i Danmark. Derfor udgør Punkttællingsprogrammets data en helt unik tidslinje over udviklingen i bestandstendenserne for de inkluderede arter. Samtidig kan analyser af de allerede eksisterende lange tidsserier fra Punktællingsprogrammet, belyse eksisterende aktuelle problemstillinger, som effekter af klima, arealanvendelse ogandreantropogene faktorer på tværs af arter og habitater og pege frem imod hvilke forvaltningstiltag der er behov for.

Men på trods af Punkttællingsprogrammetssucces både fagligt og forenings-og effektmæssigt, så trænger det til en modernisering og opgradering, så vi fremtidssikrerden lange tidsserie og sikreros, at datahåndteringen er på niveau med nutidens IT-teknologiske muligheder. Det er derfor blevet tid til at opgradereog moderniserePunkttællingsprojektet, så vi sikrereffektiviteten–det er blevet tid til at fylde hullerne ud! Mere om dette og andre nye tiltage nedenfor.

Projekt info

Kontaktperson

Thomas Vikstrøm, Organisatorisk projektleder DOF

thomas.vikstroem@dof.dk

Projektforløb

2020 – 2023

Årsrapport 2021