Vedtægter

Fundats for Aage V. Jensen Fond

§ 1.

Fondens navn er: Aage V. Jensens Fond.

§ 2.

Fondens formål er i overensstemmelse med de i nærværende fundats indeholdte forskrifter, at yde støtte til erhvervsmæssige, kunstneriske, uddannelsesmæssige, videnskabelige og sociale samt almenvelgørende formål i ind- og udland.

Støtten kan ydes såvel til enkeltpersoner som til foreninger, institutioner og juridiske personer i øvrigt.

Ingen skal ved domstolene kunne rejse krav på hjælp fra fonden, idet bestyrelsen afgør, hvem der skal komme i betragtning ved uddeling af fondens midler.

§ 3.

Fondens hjemsted og værneting er København.

Fondens hjemsted og værneting kan efter énstemmig beslutning fra bestyrelsen flyttes til et andet land i Europa. Bestyrelsen alene træffer beslutning om fondens eventuelle flytning til udlandet uden at hverken offentlige myndigheder eller andre kan gøre indsigelse herimod.

§ 4.

Fondens grundkapital  udgør 50.000 kr.

Hvad der senere måtte tilfalde fonden ved arv eller gave, for så vidt det bestemmes af giver eller arvelader, at de pågældende beløb skal henlægges til grundkapitalen.

Sådanne beløb, som bestyrelsen bestemmer skal henlægges til fondens grundkapital. Der skal mindst henlægges 20% af de årlige indtægter til grundkapitalen.

Fondens grundkapital skal stedse forblive urørlig.

Fondens øvrige kapital benævnes rådighedskapital.

§ 5.

Fondens indtægter består af:

a) Rente, udbytte og øvrige indtægter af fondens kapital samt andre løbende ydelser, som tilfalder fonden.

b) Sådanne beløb, der ved arv eller gave tilfalder fonden i løbet af et regnskabsår, og som ikke allerede efter arveladers eller givers bestemmelse skal tillægges

§ 6.

Ingen del af fondens midler, hverken af dens formue eller af indtægterne af denne, kan nogensinde udbetales eller tilbagebetales til stifteren eller andre bidragydere eller til en med stifteren eller andre bidragydere sambeskattede børn, eller på anden måde komme disse til gode, men skal anvendes til opnåelse af fondens formål.

§ 7.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens kapital sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen dog er berettiget til at lade fonden tage almindelige forretningsmæssige risici. Specielt bemærkes, at fondens midler kan anbringes i lån til og aktier i aktieselskaber, i hvis forhold bestyrelsen har indsigt.

Indenfor de angivne rammer er det overladt bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens anbringelse, således at det tilkommer bestyrelsen at afgøre, om anbringelsen skal ske i fast ejendom af enhver art, obligationer, aktier, partialobligationer, pantebreve, ved udlån eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig.

Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af fondens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med de ovenfor angivne bestemmelser.

§ 8.

Fondens værdipapirer vil i det omfang, hvor det er muligt, være at notere på fondens navn under bestyrelse af et af bestyrelsen valgt pengeinstitut. Kontoen skal lyde på fondens navn.

Bestyrelsen kan ved énstemmig beslutning skifte pengeinstitut – herunder til udenlandsk pengeinstitut.

§ 9.

I forbindelse med vedtagelse af årsregnskabet afgør fondens bestyrelse hvilken del af fondens årlige netto-indtægt og/eller af rådighedskapitalen, der skal benyttes til uddelinger. Bestyrelsen er dog til ethvert tidspunkt berettiget til at foretage uddelinger under iagttagelse af fundatsens bestemmelser.

Den del af fondens nettoindtægt, der ikke benyttes til uddelinger, kan efter bestyrelsens skøn enten henlægges til grundkapitalen eller rådighedskapitalen eller overføres til næste regnskabsår til senere uddeling

Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn efter eller uden ansøgning til personer, foreninger, institutioner og juridiske personer i øvrigt.

§ 10.

Fonden ledes af en bestyrelse på tre-fem medlemmer, der skal være myndige, uberygtede og arbejdsdygtige personer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen supplerer sig selv. Mindst et af medlemmerne skal være advokat og udpeges af Advokatrådet.

Bestyrelsen er berettiget til, under tilbørlig hensyntagen til fundatsens regler, at foretage enhver disposition vedrørende fondens drift og formue. Til bestyrelsesvedtagelser kræves simpel majoritet, hvor andet ikke særskilt er foreskrevet.

Til at tegne fonden kræves underskrift af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. Der kan meddeles prokura.

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol for fonden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes så ofte, som dette findes fornødent.

§ 11.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 12.

Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over alle fondens indtægter og udgifter med dertil hørende status.

Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab udarbejdes inden 3 måneder efter regnskabsårets afslutning, altså inden hvert års 1. april, og vedtagelse af regnskabet skal herefter træffes af bestyrelsen indenfor de næstfølgende 3 måneder, altså inden 1 juli.

§ 13.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Den af bestyrelsen udpegede statsautoriserede eller registrerede revisor skal være uafhængig af stifterne.

§ 14.

Dersom nærværende fundats bestemmelser måtte blive utidssvarende, eller dersom af andre grunde ændring af enkelte bestemmelser måtte findes nødvendige eller stærkt ønskelige, kan bestyrelsen ved énstemmig beslutning foretage ændringer i fundatsen.

§ 15.

Bestyrelsen kan ved énstemmig beslutning opløse fonden og uddele restsummen overensstemmelse med fundatsens formål, såfremt dette efter bestyrelsens skøn findes hensigtsmæssigt til opnåelse af fundatsens formål.

Kapitalen kan aldrig gå tilbage til stifteren eller andre bidragsydere eller til en medstifterens eller bidragyders samlevende hustru eller til medstifterens eller andre bidragyderes mindreårige, hjemmeværende børn.

København, den 18/9 2015

Aage V. Jensen (sign.)

 

 

avjf_vedtaegter_underskrift