Ovstrup Hede

– her opretholdes naturen på den jyske indlandshede

Velkommen til Ovstrup Hede

Mellem Herning og Holstebro genoprettes og plejes naturforholdene på 490 ha fredet indlandshede omgivet af enge, overdrev, vandløb og nåletræsplantager. Hedearealet er blevet udvidet, og vådområderne har fået genskabt den naturlige vandstand. Fra det nybyggede hjortetårn er der gode muligheder for at observere vildt på heden, hvor også mange karakteristiske fuglearter yngler og raster.

Et åndehul for hedens planter og dyr

Ovstrup Hede blev erhvervet af Aage V. Jensens Fonde i 2002 på opfordring af bl.a. Dansk Ornitologisk Forening for at beskytte den sårbare natur. Heden var under tilgroning med især bjergfyr, og hedesøen mod øst led under lav vandstand efter tidligere afvanding.

Ved at pleje heden gennem bl.a. sikring af naturlig vandstand, bortskæring af uønsket træopvækst og gyvel, samt stedvis lyngslåning og begrænset afbrænding af gammel hede, sikres det sarte plante- og dyreliv nu og for fremtiden. Granplantagen ændres langsomt til løvskov med naturligt hjemmehørende arter og lysåben natur.

Der tages særlige hensyn til områdets oddere ved at tilstræbe mest mulig naturlig vegetation i vandløbene.

Rigere vegetation og dyreliv

Områdets ro tiltrækker en stigende vildtbestand, som er med til at holde opvæksten nede og samtidig fremme en ung og lav hedevegetation. Bestandene af både odder og den store tornskade er blevet mere stabile gennem det seneste årti, og hedens særlige plantearter er blevet mindre truet.

Det alsidige dyreliv kan bedst iagttages fra Ovstruptårnet, hvorfra der er udsigt over heden næsten 2 km mod både øst, syd og vest.

Hele Ovstrup Hede er fredet siden 1968 og har status af EF-habitatområde, og færdsel til fods og på cykel er derfor begrænset til etablerede veje og stier på arealet. Den offentlige bilvej, som fører gennem arealet, skal ifølge fredningen forblive grusvej.

Artikler

omhandlende Ovstrup Hede

Tilsynsførende

Thomas Holst Christensen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond

21 77 77 22

thc@avjf.dk