Mågerodde

– her beskyttes strandengene på Mors

Velkommen til Mågerodde

På vestsiden af Mors i Limfjorden, ligger Mågerodde som en halvø mellem Dragstrup Vig og Visby Bredning. Her ligger en del af Danmarks vigtigste rasteområde for lysbuget knortegås. En uforstyrret strandeng uden nærgående trafik er omgivet af fjord på tre sider, og talrige måger, hjejler, rødben og strandskader giver stemning på engen. Der er gode faciliteter til at iagttage fugle og dyreliv fra en højtliggende udsigtsplatform, også for kørestolsbrugere.

Her har trækfuglene fred på rastepladsen

På grund af de udstrakte naturlige strandenge er Mågerodde en værdifuld lokalitet for mange træk- og ynglefugle, og den er både beskyttet som habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

På anbefaling af Dansk Ornitologisk Forening og Fugleværnsfonden erhvervede Aage V. Jensen Naturfond Mågerodde i 2009 for at sikre plejen af de værdifulde strandenge og for at beskytte fuglelivet mod jagt og rovdyr.

Den sjældne og truede lysbuget knortegås har her en af sine vigtige rastepladser i Nordjylland forår og efterår, på vejen til og fra Nordøstgrønland og Svalbard. Ude på de uforstyrrede strandenge forsyner de sig med græsser, mosser, laver, og langs vandkanten nyder de ålegræs og bændeltang i store mængder.

En enestående udsigt

Fra en let tilgængelig udsigtsplatform på den forblæste skrænt over strandengene er der mulighed for at stå i læ og nyde den vide udsigt over hele området og over fjorden mod Thy. På særlige dage kan man opleve 10% af verdensbestanden – som er på knapt 7.000 – af lysbuget knortegås raste samtidig ved Limfjorden.

Engene plejes med græsning og mekanisk slåning efter behov, og de fine kystlaguner nærmest kysten får lov at ligge helt upåvirket hen. Herfra kan man på stille dage høre den sjældne strandtudses særprægede trillen. Både klyder, havterner og dværgterner yngler her, og ind imellem kan man opleve odderen gå på jagt efter småfisk, frøer og krebsdyr.

Artikler

omhandlende Mågerodde

Tilsynsførende

Niels Dahlin Lisborg
Driftsleder
Telefon 40 12 55 99
E-mail ndl@avjf.dk

  • Areal: 60 ha.
  • Forvaltet af AVJNF siden 2009.
  • En del af Danmarks vigtigste rasteområde for lysbuget knortegås.
  • En uforstyrret strandeng omgivet af fjord på tre sider.
  • Gode faciliteter til at iagttage fugle og dyreliv fra en højtliggende udsigtsplatform, også for kørestolsbrugere.
  • Talrige måger, hjejler, rødben og strand- skader giver stemning på engen.

Særlige seværdigheder:

Storslået udsigt over strandengene og Visby Bredning med fugleflokke og rastende knortegæs; havterner og dværgterner i luften over engene; lyden af strandtudser; oddere på jagt i og omkring de fjerne laguner.