Hulsig & Råbjerg Hede

– her sikres den atlantiske klithede for eftertiden

Velkommen til Hulsig & Råbjerg Hede

Syd for Skagen ligger nogle af Europas bedste eksempler på urørt, atlantisk klithede. Her møder man både havtorn-klit, grå-klit og gråris-klit. Kalk‐ og næringsfattige klitsøer har tvepibet lobelie eller kransnålalger på bunden, og områderne giver helt uforstyrrede forhold til hedens særprægede fugleliv.

En af Europas sidste atlantiske klitheder

På opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening og Nordjyllands Amt blev 1.244 ha af Hulsig og Råbjerg Hede i 2000-2003 erhvervet og sikret for eftertiden af Aage V. Jensens Fonde.

Den atlantiske klithede hører til Europas sjældneste og mest truede naturtyper, hvor især tilgroning med selvsåede nåletræer, dræning, tørvegravning og hedelandbrug har været en voksende trussel.

Nu bevares og forbedres alle klithedens værdifulde og sårbare naturtyper og levesteder for dyr og planter i Hulsig og Råbjerg Hede ved gennemgribende naturpleje med bl.a. rydning af træopvækst og genskabelse af naturlig vandstand.

En målrettet indsats for hedens planter og dyr

Områderne er fredet og indgår i samme EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde. Det indebærer, at der skal tages særligt hensyn til truede planter og dyr, og at de sårbare naturtyper skal sikres mod negative påvirkninger. Tilgroning med bl.a. bjergfyr, der blev indført i 1800-tallet for at dæmpe sandflugten, er blevet standset, og vegetationen på heden og de tidligere sandjordsmarker plejes med slåning og pletvis afbrænding.

Mange hedeplanter klarer sig nu langt bedre end før, bl.a. klokkelyng, liden ulvefod og i moserne den kødædende soldug. Genetablering af græsning på enge nord for Hulsig skaber levested for tusinder orkideer.

Indsatsen har også givet langt bedre forhold for de ynglende traner, vadefugle som f.eks. storspoven og dobbeltbekkasinen. Mange arter rovfugle raster i området under trækket i foråret. Truede arter som løgfrø, hedehøg, agerhøne og rødrygget tornskade er på samme måde sikret overlevelse fremover.

Råbjerg Mose

I Råbjerg Mose mellem Skagen og Frederikshavn er et enestående landskab med en stor hedemose skabt på resterne af stenalderens marine forland. Et af Danmarks ældste og flottest udviklede system af rimmer (sandrygge) og mellemliggende dobber (mosestriber) giver i dag fine, lysåbne forhold for sommerfugle, bl.a. den sjældne hedepletvinge. De tilstødende, tidvis våde enge, holdes ved græsning også lysåbne.

Stenalderens revler skaber nutidens natur

I Råbjerg Mose kan man stadig se det bølgede terræn efter sandrevlerne, der blev dannet på havbunden sidst i stenalderen for 4-5000 år siden. I dag er sandryggene, rimmerne, dækket med hedevegetation, og de lave mellemliggende strøg, dobberne, har udviklet sig til fine fattigkær.

På opfordring af Danmarks Naturfredningsforening og Nordjyllands Amt erhvervede Aage V. Jensens Fonde i 2006 området Store Rød i Råbjerg Mose for at sikre de sårbare naturtyper ved løbende rydning af opvækst, græsning og pletvis høslæt.

Det har været med til at holde udsigten åben over det enestående landskab og samtidig bevare levestederne for flere hundrede sommerfuglearter og andre insekter.

I Råbjerg Mose kan man møde krondyr og ynglende trane, rødrygget tornskade, tinksmed, plettet rørvagtel og måske en mosehornugle.

Artikler

omhandlende Hulsig & Råbjerg Hede

Tilsynsførende

Niels Dahlin Lisborg
Driftsleder
Telefon 97 99 30 44
E-mail ndl@avjf.dk

  • Areal: Hulsig Hede (566,2 ha), Råbjerg Hede (386,4 ha), Råbjerg Mose (65,9 ha) og Pælens Mile (225 ha)
  • Forvaltet af AVJNF siden 2000‐2003 (5 dele af Hulsig Hede) og 2003 (Råbjerg Hede).
  • Nogle af Europas bedste eksempler på urørt, atlantisk klithede.
  • Spændende kystnære naturtyper: Havtorn‐klit, grå‐klit, gråris‐klit.
  • Kalk‐ og næringsfattige klitsøer med tvepibet lobelie eller kransnålalger på bunden.
  • Helt uforstyrrede forhold for hedens særprægede fugleliv.

Særlige seværdigheder:

Smukke hedelandskaber med høje klitter langs vestkysten og til Råbjerg Mile. Vandhuller med særpræget klitsø‐flora. Græssede naturarealer med mange vilde orkidéer.