Gyldensteen Strand

– et kystlandskab med fremtidsperspektiver

Velkommen til Gyldensteen Strand

Ved Fyns nordkyst lidt øst for Bogense blev Nordfyns største kystlagune i 2014 genskabt efter over 140 års inddæmning og dræning. Mere end 350 ha vådområder henligger i dag dels som et salt, lavvandet fjordområde og dels som et fersk sø-og rørskovsområde. Det giver os vigtige erfaringer om naturens udvikling, når kystarealer oversvømmes – både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land. Fra nye veje, stier og fugletårne kan naturens indvandring følges, og de vigtigste forskningserfaringer formidles i et nybygget naturrum.

Naturen vender tilbage til Nordfyn

Det nordfynske ”vadehav” ud for Gyldensteen Gods, blev i 1871 inddæmmet og drænet for at anvende det til græsning og høslæt.

Aage V. Jensen Naturfond erhvervede i 2011 det inddæmmede areal med Reservatet og de to tidligere moræneøer Langø og Lindholm – i alt 616 ha – for at gennemføre både en marin og en fersk naturgenopretning af arealerne.

Efter fjernelse af digerne mod Kattegat er genskabt et 214 ha stort, lavvandet fjordområde omgivet af smalle strandenge og et 144 ha stort sø- og engområde med varierende vandstand i løbet af året. Udvalgte områder plejes med høslæt og kreaturgræsning eller af dåvildt, så den rige flora og fauna fremmes bedst muligt. Fuglelivet og naturens udvikling i Kystlagunen og Engsøen følges intenst.

Forskning og overvågning er banebrydende ved Gyldensteen Strand, da det giver helt ny information om mulige konsekvenser af klimabetingede havstigninger på inddigede områder. Her indsamles erfaringer om, hvordan man bedst understøtter naturgenopretning i kystnære områder med stigende havvandstand, og det giver ideelle rammer for en omfattende naturformidling i samarbejde med skoler, frivillige og myndigheder.

Området er gjort lettilgængeligt og attraktivt for både børn og voksne ved at anlægge omfattende besøgsfaciliteter, og i gode weekender i sommerhalvåret kan flere hundrede naturelskere besøge udsigtspunkter, fugletårne og naturrum.

Fra vadehav til kystlagune, sø og våde enge

Indtil for omkring 150 år siden bestod havet ud for Gyldensteen Gods af en bred, lavvandet, laguneagtig fjord, afgrænset mod Kattegat af en stribe moræneøer: Langø, Lindholm, Store Stegø og Lille Stegø. De dybeste steder var fjorden mere end 3 meter dyb, men langs bredderne var der store vige med kun knædybt vand og et myldrende dyreliv.

Ved at anlægge diger mellem Store Stegø, Lindholm og Langø, og efter omlægning af de to tilløb, Ålebækken og Kragelund Møllebæk, lykkedes det med hjælp fra to pumpemøller at tørlægge fjorden til høslæt og kvæggræsning. Samtidig blev også Ore Strand øst for Gyldensteen inddæmmet og afvandet.

To digegennembrud i 1945 og 1954 medførte en forstærkning af digerne, og det drænede areal blev delt i to med et spærredige for at mindske skader ved evt. senere havindtrængning. Da den drænede bund langsomt satte sig og gradvis forsumpede, opførtes i 1960’erne to nye pumpestationer, så det meste af Gyldensteen Strand kunne opdyrkes eller anvendes til jagtrevir.

Efter Aage V. Jensens Naturfonds erhvervelse af området har havet fået lov at genindtage den gamle lagune indtil spærrediget, mens resten henligger som ferskvandet sø og rørskov, omgivet af våde enge.

Nye, tilbagetrukne diger beskytter den indenfor liggende landbrugsjord mod havstigninger og stormflod, og i både Kystlagunen og Engsøen er der anlagt øer for at sikre rastende og ynglende fugle mod rovdyr. På Langø er der genskabt vandhuller og våde enge, og her raster nu Fyns største bestande af tinksmed, temmincksryle og gul vipstjert.

Naturformidling, forskning og undervisning

De mange plante- og dyrearters tilbagevenden følges løbende af både forskere, studerende og skoleelever. Her samles vigtige erfaringer om vandkvalitetens udvikling, arternes etablering, og om muligheden for at påvirke tilstanden ved passende plejetiltag.

I årene 2014-2015 opførtes en række moderne besøgsfaciliteter ved Gyldensteen Strand for at styrke mulighederne for formidling, forskning og undervisning. Et Naturrum med skolestue og borde og bænke giver information om områdets udvikling. I den store Tærskelade er der stenudstilling fra kysten og udlån af udstyr til studier af naturen, og både forskere og skoleelever kan lave forsøg med dyr og planter.

Dæmningsmindetårnet ved lagunens sydøstlige hjørne, det ombyggede pumpehus ved den fjernede dæmning og Langø Mølle tårnet i Egense Plantage giver alle et enestående panorama over de nyskabte vådområder.

Gyldensteen Strand er en del af Fuglebeskyttelsesområde nr. 76 og er tidligere udpeget som Ramsarområde, et internationalt beskyttet vådområde især for vandfugle.

Artikler

omhandlende Gyldensteen Strand

Tilsynsførende

Sanne Frederiksen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
Telefon 25 56 03 29
E-mail sf@avjf.dk