Ansøg om støtte

AAGE V. JENSEN NATURFOND støtter naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse. Dette kan bl.a. ske ved at erhverve, eje og drive  naturarealer, udførelse af genopretningsprojekter, støtte til andre naturprojekter og støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur og biodiversitet.

Ansøgningen

Naturfonden modtager kun ansøgninger via vores ansøgningsportal.

Ansøgninger modtaget pr. email eller post, bliver slettet uden behandling af ansøgningen.

AAGE V. JENSEN NATURFOND støtter naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse. Dette kan bl.a. ske ved at erhverve, eje og drive  naturarealer, udførelse af genopretningsprojekter, støtte til andre naturprojekter og støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur og biodiversitet.

Naturprojekter

Fonden lægger stor vægt på, at projekter kan anbefales af eller sker i samarbejde med grønne organisationer, staten eller kommunerne.

Fonden arbejder for at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden, og tillægger det betydning, om projektet indeholder en eller flere af følgende komponenter: formidling, vidensindsamling, genopretning eller bevarelse.

Forskning

AAGE V. JENSEN NATURFOND er forskningsorienteret. Det vil sige, at bestyrelsen støtter sig til forskningsresultater, når den beslutter genopretnings- og forvaltningsstrategier for fondens arealer. Naturfonden støtter også forskning, der viser, hvordan naturindholdet kan forbedres og fastholdes.

Hvem kan søge om forskningsstøtte?

Fonden modtager ansøgninger fra både enkeltpersoner og forskningskonsortier, der repræsenterer en eller flere danske forskningsinstitutioner. Samarbejde mellem forskningsinstitutioner prioriteres højt.

Hvad kan der søges om?

Overordnet ønsker Fonden at støtte forskning, som kan anvendes til at forbedre monitering og forvaltning af natur og biodiversitet – gerne på nationalt eller internationalt niveau. Naturfonden har særlig fokus på tre forskellige typer af ansøgninger:

 1. Projekter, der genererer viden, som kan bruges til at løse en akut forvaltningsudfordring. Da målet er at opnå ny viden hurtigst muligt, modtager Fonden løbende ansøgninger af denne type. Eksempler af bevillinger givet indenfor den kategori i 2017 er
  1. Ideel kronvildtforvaltning på fri vildtbane (AU, Ovstrup Hede)
  2. GPS-mærkning af Ulve 2018-2019 (AU og NHM Aarhus)
 2. Projekter på egne arealer, der genererer viden omkring effekter af naturgenopretning eller andre forvaltningstiltag på egne arealer. I et forsøg på at identificere ”best practice” indenfor naturgenopretning ønsker Fonden at følge op på forvaltningen af egne arealer på en måde, der gør det muligt at dokumentere effekten af egne forvaltningstiltag. Naturfonden behandler også den type ansøgninger løbende, men normalt vil bevillinger af den type forudsætte en forudgående dialog med Fonden.
 1. Forskerinitierede projekter rettet mod videns- og teknologiopbygning indenfor biodiversitet og naturforvaltning. Tidligere har Fonden modtaget og behandlet sådanne ansøgninger løbende. I 2017 besluttede Fonden imidlertid, at den vil modtage eksterne projektansøgninger efter en forudgående indkaldelse af ansøgninger. Den første indkaldelse af ansøgninger fandt sted i 2017. Den næste ventes tidligst i 2020. Opslag vedr. indkaldelse af eksterne ansøgninger vil kunne findes på Naturfondens hjemmeside, og vil blive tilsendt universiteterne og relevante forskningsinstitutioner.

Formidling

God formidling af viden om naturens levende dyr og planter sikrer, at denne viden kan anvendes i naturforvaltningen, og at den kan inspirere både børn, unge og ældre til at engagere sig i naturbeskyttelsen. Fondene arbejder for at skabe bedre indsigt i og forståelse for naturens vilkår, og at give flere mennesker forståelse for at vise hensyn, når de færdes i naturen.

Fondenes støtte til formidling har bl.a. omfattet etablering af besøgscentre, naturstier, udsigtstårne, adgangsmuligheder for gang besværede og fremstilling af informationsmateriale.

Kobling af forskning, formidling og borgerinddragelse er i de seneste år sket ved igangsættelse af Citizen science-projekterne Biodiversitet Nu – Det store NaturTjek (DN) og Opdag Havet (WWF).

Derudover støtter Naturfonden udgivelsen af adskillige grundbøger om dyr og planter, biodiversitet og naturforvaltning.

Du kender et naturområde, der er særligt bevaringsværdigt

Fondene samarbejder med offentlige myndigheder og grønne organisationer om udvælgelse af naturarealer og gennemførelse af projekter på disse.

Det bedste er derfor at rette henvendelse til din lokale grønne organisation, fx Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Biologisk Forening m.fl., statslige eller de lokale kommunale myndigheder, idet disse typisk har planer for landsdelene og indsigt i, hvor der bedst kan og bør sættes ind. Hvis de mener, området er særligt bevaringsværdigt eller har behov for naturgenopretning, vil de foranledige henvendelser til de rette steder, herunder AAGE V. JENSEN NATURFOND, om støtte.

Ansøgningsforløb

Ansøgningerne vurderes ud fra projektbeskrivelsen, dokumentationen, evt. anbefalinger eller støttetilkendegivelser, tidsplan og budgettet.

Der uddeles ikke faste beløbsstørrelser.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, og der kan derfor ikke altid oplyses konkret om, hvornår en ansøgning evt. kan behandles. Såfremt der er behov for yderligere oplysninger eller det er formålstjenligt med en uddybende forklaring til projektet evt. et møde, vil ansøgerne blive kontaktet herom.

Ansøgningsfrist

Deadline for ansøgninger til behandling på næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 1. november 2022. kl. 12:00

0Weeks0Days0Hours

Ansøgningsportal

Læs venligst teksten om ansøgning inden i går videre!

Hvad støtter vi

Fondens mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fonden ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

 • Naturprojekter i Danmark som omhandler:
  • Forskning
  • Formidling
  • Videnindsamling
  • Tiltag der skal øge befolkningens glæde ved naturen
 • Naturbeskyttelse
 • Naturgenopretning
 • Naturformidling
 • Naturvidenskabelig dokumentation
 • Naturfaglige bogudgivelser
 • De vilde dyrs beskyttelse

Hvad støtter vi ikke

Der ydes ikke støtte af kulturel og social karakter, fx :

 • Til kunst
 • Kultur
 • Teater
 • Værdigt trængende
 • Sport
 • Bevægelseshæmmede
 • Syge m.v.

Der må vi henvise til at søge støtte hos de mange andre fonde, der påtager sig sådanne projekter.

Der ydes alene støtte til vilde dyr i naturen, men ikke :

 • Husdyr
 • Dyrehaver
 • Zoologiske haver m.v.

Der kommer mange ansøgninger, og det er derfor nødvendigt for fondene at prioritere projekterne, herunder at vælge mellem mange ligeværdige projekter. Det er følgelig kun en mindre del af ansøgningerne, der kan imødekommes.