Snarup mose

– sumpskovsreservat og beskyttelse af fattigkær

Velkommen til Snarup Mose

Den delvis skovbevoksede højmose Snarup Mose og Stævningen på 67 ha er sammen med den lille skov Lådne Lung udlagt til reservat for planter og dyr. Her er der sumpskov med høj vandstand og mange levende, døende og døde birketræer, der får lov at blive nedbrudt naturligt. Et lysåbent fattigkær er levested for kæruld, soldug, tranebær, hedelyng og klokkelyng. Og mange padder og krybdyr, fugle og ikke mindst sommerfugle, bl.a. guldhale, iris og moseperlemorsfugl holder til ved de gamle tørvegrave og skovenge. En natursti fører rundt i området.

Et vådområde får igen naturlig vandbalance

Snarup Mose og Stævningen var indtil 1950’erne et overvejende lysåbent, næringsfattigt moseområde med højmosepræg. Under og lige efter 2. verdenskrig blev der i en dybde på indtil 3 meter hvert år gravet over 5 millioner murstenstore tørv til brændsel.

Siden har meget af området ligget næsten urørt. Store dele af mosen er blevet dækket af en vanskeligt tilgængelig birkesump, og tørvegravene er gradvis fyldt op af levende tørvemos og planterester.

En mindre del af mosen har opretholdt den oprindelige fattigkærsvegetation, hvor karakteristiske moseplanter giver et indtryk af Snarup Moses udseende i forrige århundrede og gør området til en af Fyns bedste sommerfuglelokaliteter.

Artsrigdommen genindfinder sig

På de højereliggende arealer får store bøge og ege lov til at blive gamle og dø naturligt, og i mosen er mange grøfter stoppet til for at hæve vandstanden til et naturligt højt niveau.

Siden 1990’erne er stort set al nåleskov blevet fjernet fra Snarup Mose, og en del af arealet holdes frit som skovenge for at give de bedst mulige forhold for både dag- og natsommerfugle.

Den tilvoksede mose Lådne Lung ikke langt fra Snarup Mose henligger helt som urørt skov, mens der i Stævningen vil blive genindført forsigtig stævningsdrift.

De store, fugtige områder tiltrækker mange padder og krybdyr, ikke mindst stor og lille vandsalamander, grøn frø, snog og hugorm. Sumpskoven har et rigt fugleliv med mange sangfugle. Skovsneppen yngler fast. Der er pæne bestande af gråsisken og kernebider, og ofte kan man opleve den fåtallige rovfugl hvepsevåge, som af og til yngler.

Artikler

omhandlende Snarup Mose

Tilsynsførende

Sanne Frederiksen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
Telefon 25 56 03 29
E-mail sf@avjf.dk