Vejlerne

– Her forvaltes et af Nordeuropas vigtigste fugleområder

Velkommen til Vejlerne

Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat og et af de vigtigste områder for ynglende og rastende vandfugle. Her ligger Skandinaviens største sammenhængende rørskove, og udstrakte enge og søer sikrer faste levesteder for store bestande af trængte vandfugle. Flere end 300 fuglearter er registreret i Vejlerne, heraf 130 ynglende. Mindst 10 fuglearter har deres vigtigste, danske levested her. Fugletårne, fugleskjul og publikumscenter giver let adgang til naturoplevelser for alle, og omfattende beskyttelse og plejeforskrifter udvikler naturværdierne fremover.

Fra fjord-arme til videnskabeligt reservat

Vejlerne består af to lavvandede fjordarme mellem Thy og Hanherred, som er inddæmmet og har været søgt afvandet 1866-1912 for at omdanne dem til landbrugsland. Efter at udpumpningen af vand til Limfjorden blev opgivet, dannede der sig en mosaik af søer, rørsumpe og enge bag dæmningerne.

I 1960 blev Vejlerne udpeget til videnskabeligt reservat uden adgang, og siden har det udviklet sig til et af Nordeuropas vigtigste tilholdssteder for vandfugle, omfattet af Ramsar-konventionen samt EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver.

I 1993 erhvervede Aage V. Jensens Fonde arealerne for at udvikle optimale forhold for især det usædvanligt rige fugleliv, bl.a. ved naturpleje med afgræsning, slåning, rørhøst og vandstandsregulering samt lokalt samarbejde. Der er ingen jagt i hele området. Et naturråd med bl.a. repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening er rådgivende for arbejdet med Vejlernes pleje og naturformidling.

Fondens overtagelse af arealerne har gennem en aktiv plejeindsats sikret de bedste forudsætninger for Vejlernes dyr og planter. Offentlig adgang til arealerne har ikke været tilladt siden 1960 ifølge en bekendtgørelse fra Statsministeriet, men udbygning af publikumsfaciliteter i kanten af Vejlerne og en omfattende naturformidling har gjort det lettere for besøgende at opleve og forstå Vejlernes natur.

Et myldrende fugleliv

I dag dækker rørskovene over en tredjedel af Vejlerne – godt 2000 ha. Ved Bygholm Vejle er de et yndet overnatningssted for traner, især fra september-november, inden de trækker mod Sydeuropa. Rørskoven er også levested for store bestande af sjældne ynglefugle som rørdrum, plettet rørvagtel, vandrikse og skægmejse. Over rørskoven ses ofte rovfugle på udkig efter bytte, ikke mindst rørhøgen, som her har sit vigtigste danske holdepunkt.

I randområderne yngler dobbeltbekkasin og bynkefugl, og på strandengene ses bl.a. brushane, klyde, almindelig ryle, stor kobbersneppe, rødben og havterne. Langt vanskeligere er det at få øje på odderen, selv om den i Vejlerne har Danmarks største bestand. Den ses nok mest om vinteren, når den tripper over isen.

Forår og efterår raster mængder af trækkende vandfugle i Vejlerne, og de overvintrer i milde år. Året igennem gør de mange fugle vådområderne til et imponerende skue.  Mere end 1.000 par grågæs yngler her – flere end noget andet sted i Danmark. Lappedykkere, svømmeænder, rørhøge, rørdrummer, traner, terner og vadefugle yngler også i det beskyttede reservat. I sensommeren og efteråret danner stæreflokke ”sort sol” over engene. 

Et eldorado for fugleinteresserede

I Naturrummet på Bygholmdæmningen får besøgende en introduktion til Vejlernes rige fugleliv, og fra de i alt 3 fugletårne, 4 fugleskjul og godt 15 udsigtspunkter på veje og stier omkring er der rig mulighed for at opleve fuglene på nærmeste hold.

Ved Østerildtårnet (indviet i 2015) er især de store flokke af rastende grågæs, kortnæbbede gæs og bramgæs markante forår og efterår. Af samme grund ses havørnen hyppigt her.

Fra den lange gangbro til Han Vejleskjulet kan man føle stemningen i rørskoven, hvor dunhammere, tagrør, storbladet mærke og vejbred-skeblad danner det perfekte skjul for mange fugle som skægmejse, blåhals, rørdrum og vandrikse. Der er borde og bænke langs gangstien.

Fra Bygholmskjulet ved Naturrummet er der overblik over den sydligste del af Bygholm Vejle med den lavvandede Midtsø. Her kan man bestemme rastende ænder og vadefugle ved brug af kikkerter, teleskop og kamera med monitor samt fugletavler.

Vejlernes fugletårne og -skjul er anlagt, så de hver især byder på forskellige, særprægede naturoplevelser for de besøgende. Der er etableret p-pladser og stier i forbindelse med alle udsigtstårne og skjul:

Artikler

omhandlende Vejlerne

Tilsynsførende

Niels Dahlin Lisborg
Driftsleder
Telefon 40 12 55 99
E-mail ndl@avjf.dk