Fuglefarlige elledninger over Vejlerne lægges som jordkabler

Af Jan Skriver

En epoke på godt 50 år med højspændingsledninger over et af Nordvesteuropas vigtigste reservater for vandfugle, Vejlerne, er snart forbi. Inden sommeren 2019 vil 14 kilometer luftledninger fra Frøstrup til Klim Fjordholme blive lagt som kabler i jorden.

Det var i 1967, at fundamenterne blev støbt, og stålmasterne tårnede sig op, mens kilometerlange 150 kilovolts (kV) ledninger ledte strømmen tværs over Kærup Holme, der er et af de mest fuglerige områder i det videnskabelige reservat Vejlerne.

Forsyningssikkerheden kom i direkte kollisionskurs med hensynet til fuglelivet, men nu er det snart slut med høje master og elledninger, der skærer sig gennem et af Danmarks bedste og internationalt kendte fugleområder.

De senere uger har Energinet.dk gravet og gjort klar til den store kabellægning af de fuglefarlige højspændingsledninger over rørskovene og sumpene ved Kærup Holme syd for Lund Fjord i den østlige del af Vejlerne.

Strømmen gennem området vil derefter komme til at løbe via kabler, der er lagt i jorden langs dæmningen, der adskiller Lund Fjord fra Han Vejle.

Hensyn til naturen i højsædet

”Med sine godt 50 år i luften trængte linjeføringen til at blive renoveret eller skiftet ud. Da dét stod klart, og da en beslutning i Folketinget gjorde det muligt at kabellægge dele af 150 kV-nettet, valgte vi at tage naturhensyn og lægge 14 kilometer på strækningen fra Frøstrup over Kærup Holme til Klim Fjordholme som kabler”, siger Sven Erling Rye, der er projektleder hos Energinet.dk.

Transmissionsselskabet Energinet er ved at udbygge elnettet i Han Herred, Thy, Mors og Salling, så det kan blive klar til at modtage strøm fra nye vindmøller i området.

Flere 150 kV-strækninger med luftledninger over den nordlige del af Vejlerne og reservatets nabolag bliver kabellagt i denne forbindelse.

”Allerede inden jul begynder vi den første nedtagning af ledninger og master ved Kærup Holme. Vejrliget vil afgøre, hvornår vi er færdige. Efter planen skal hele den 14 kilometer lange strækning være fjernet i løbet af første halvår af 2019”, siger Sven Erling Rye.

Fundamenter kan blive fugleøer

Det er endnu ikke afgjort i hvilket omfang betonfundamenterne, der bærer højspændingsmasterne i Kærup Holme-området, skal brydes ned og fjernes.

”Vejlerne er et meget vanskeligt terræn at færdes i for både mandskab og maskiner, så det er lidt af en udfordring helt at fjerne fundamenterne. Måske lader vi nogle af dem stå som en slags øer til fuglene i rørskoven”, siger projektlederen.

Hundredvis af fugledrab om året 

Poul Hald-Mortensen er tidligere biolog i Aage V. Jensen Naturfond, som nu ejer Vejlerne. Han foranstaltede i efteråret 1979, da han var ansat i Miljøministeriet, og Vejlerne var ejet af et privat selskab, en undersøgelse af omfanget af fugledrab under 150 kilovolts ledningerne gennem Vejlernes sumpede rørskove.

”Det var dengang Fredningsstyrelsens Feltstation i Vejlerne var bemandet med faste observatører. Vi fik slået vegetationen umiddelbart under højspændingsledningerne, hvorefter strækningen i en to måneder lang periode nøje blev gået igennem for dræbte fugle. På den 3,5 kilometer lange strækning gennem rørskovene og sumpene blev der fundet 43 døde fugle fordelt på 14 arter fra oktober til december med dobbeltbekkasin, knopsvane og blishøne som de hyppigst omkomne arter”, siger Poul Hald-Mortensen, der anslår, at mindst et par hundrede fugle om året er blevet dræbt for hver kilometer luftledning i området.

Kollisioner ved højlys dag

”I Holland og England er der lavet undersøgelser, som dokumenterer, at der i meget fuglerige områder sker omkring 700 fugledrab pr. kilometer efter kollisioner med højspændingsledninger. I Danmark har vi desværre ikke tilsvarende undersøgelser af denne problematik over større tidsserier”, siger Poul Hald-Mortensen, der ved selvsyn har set grågæs kollidere med elledningerne over Kærup Holme.

”I en flok på otte gæs ramte den ene gås en af ledningerne og faldt tungt til jorden. Det skete i dagslys, hvilket understreger risikoen for fuglene ved at trække gennem et område med høje elledninger. Et efterår fandt observatørerne 7 ud af i alt 11 ungfugle fra lokale familier af knopsvaner døde eller med brækkede vinger under ledningerne”, fortæller biologen.

De gamles dages planlægning

”De gamle 60 kilovoltsledninger på træmaster, der blev i lagt i kabler for to årtier siden, var næppe det store problem for fuglene. Men 150 kilovoltsledningerne på de høje stålmaster har kostet rigtig mange fugleliv. Det var ualmindelig dårlig planlægning, da man i sin tid besluttede at lade linjeføringen gå gennem Vejlernes vådområder. Men det var før EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv kom til at virke og umiddelbart før Ramsar-konventionen, der beskyttede vigtige vådområder for fugle, trådte i kraft. I dag ville man aldrig opføre en luftledning over et internationalt værdifuldt fuglereservat som Vejlerne”, siger Poul Hald-Mortensen.