Velkommen til Filsø

– Danmarks største genskabte sø

Velkommen til Filsø

Filsø ved den jyske vestkyst mellem Ringkøbing Fjord og Vadehavet er et 2.308 ha stort naturområde. Her blev 915 ha lavvandet sø genskabt i 2012, i dag Jyllands næststørste sø. Filsø er sammen med Skjern Å-restaureringen den største naturgenopretning i nyere tid i Danmark. Her slår store flokke af rastende trækfugle sig ned, ikke mindst på de nyanlagte øer i søen. Vandrestierne omkring vandet, et velkomstcenter og fire fugletårne ved bredden giver storslået udsigt over søen.

Søen, der blev afvandet og kom tilbage

Filsø var Jyllands største sø på op til 2.800 ha – et veritabelt fugleparadis – indtil vandstanden blev sænket med over 3 meter i 1852. Den lavvandede søflade var 4×8 km, og nærheden til Vesterhavet indbød til afvanding. Efter at vandspejlet svandt ind til fra 2.185 til 780 ha, drev man høslæt og rørhøst på den tørlagte søbund.

I 1941-1951 blev Filsø endeligt afvandet, og 1.200 ha kom under plov. Kun Fidde Sø på 70 ha i det nordøstlige hjørne og Søvig Sund på 20 ha i det sydvestlige hjørne blev tilbage. En landkanal omkring området samlede alt tilløbende vand, mens nye afvandingsgrøfter på arealet og 3 pumpestationer holdt det tørt i 60 år.

Aage V. Jensen Naturfond erhvervede Filsø i 2010 for at genskabe søen og det tabte fugleliv. Efter næsten to års grundige forberedelser påbegyndte man i foråret 2012 de omfattende jordarbejder, der skulle genskabe søen. Det 7 km lange dige langs landkanalen blev udjævnet, landkanalen blev opfyldt, mange afvandingsgrøfter blev kastet til, nye fugleøer blev anlagt, og Dæmningsvejen tværs over søen blev forstærket, så den også kunne bruges fremover. Men frem for alt blev pumpestationerne standset.

I løbet af sommeren 2012 fyldtes Filsøs sydlige del, Søndersø, med vand, og den 7. oktober 2012 fik vandet lov at strømme ind over søbunden nord for Dæmningsvejen, så Mellemsøen tog form. Den nye Filsø blev 2-3 meter dyb i Søndersø og 1-2 meter i Mellemsø.

Fuglelivet i den nye Filsø

Allerede det første år slog en overvældende mængde fugle sig ned ved søen, både trækfugle på vej langs Jyllands vestkyst og talrige ynglefugle ude på fugleøerne. I efteråret 2012 blev der f.eks. registeret det 3. største antal krikænder i Danmark nogensinde, 17.500 stk., og mere end 200 skestorke kunne ses i eftersommeren 2013 på Storeholm.

Ynglesucces for store sjældenheder som sandterne og nordisk lappedykker har fået fuglekendere til at strømme til området. Markante ynglefugle som havørn, trane, rørdrum, rørhøg, klyder, måge- og ternekolonier sætter deres præg på Filsøområdet. Andre interessante ynglefugle er blåhals, dobbeltbekkasin, skægmejse, mange par natravn og rødrygget tornskade. Efterhånden som tagrør vokser op, vil der også kunne opleves ”sort sol” af stæreflokke ved Filsø.

Flere hundrede tusinde fugle trækker hvert år forbi Filsø på deres trækruter, og den genskabte sø med de rævesikre fugleøer er blevet et vigtigt rastested for både gæs, ænder, svaner og flokke af hjejler. Lokale ornitologer følger intenst fuglelivets udvikling i og omkring Filsø.

En artsrig naturseværdighed

Mink, mårhund og odder har for længst indfundet sig i Filsøs spisekammer, og det sætter en begrænsning på ynglesuccessen for flere fugle. Den invasive mårhund og mink forsøges derfor reguleret. Søens vandkvalitet har udviklet sig overraskende positivt, og området er blevet en velbesøgt turistseværdighed med fine udsigtsfaciliteter og stort lokalt engagement.

Filsø er i dag levested for flere søplantearter end nogen anden dansk sø. Over 50 arter er fundet på bunden og langs bredderne af søen, deriblandt nogle af Danmarks sjældneste vandplanter – også arter, som voksede i den tidligere klitsø på stedet for 200 år siden.

I søen er bestande af bl.a. aborre, gedde, ål, skalle og brasen under udvikling, og på engarealerne omkring Filsø og Fidde Sø holder mange rovfugle, padder, insekter og andre smådyr til. Især ved Petersholm ses ofte rudler af krondyr, som nysgerrigt betragter de besøgende og er med til at afgræsse og holde kærarealerne ved søen åbne.

For at åbne området for publikum er der anlagt nye, skiltede cykel- og vandrestier og fire fugletårne langs med søbredden ved Petersholm, Storeholm, Kirkebyvad og Langodde. En afmærket rundtur på 16 km fører hele vejen rundt om Mellemsøen og Fidde Sø, og der er etableret P-pladser og udsigtspunkter langs søens vest- og nordside, hvorfra fuglelivet særlig let kan opleves og naturen nydes.

Fire af de nye fugleøer er anlagt kun 2-300 meter fra Dæmningsvejen, så besøgende har fået et flot udsyn over vrimlen af vandfugle, der har taget øerne i besiddelse. Der er opsat informationstavler og udarbejdet oplysningsmateriale til områdets mange besøgende. Fra 2017 giver et velkomstcenter med en unik ellipse ud på søen et enestående udsyn over natursceneriet. Naturrum og skoletjeneste er etableret samme sted.

Artikler

omhandlende Filsø

Tilsynsførende

Sanne Frederiksen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
Telefon 25 56 03 29
E-mail sf@avjf.dk