Vilsted Sø

– den store sø, der vendte tilbage ved Limfjorden

Velkommen til Vilsted Sø

Lidt syd for Løgstør er der genskabt 450 ha sø i en udtørret fjordarm med rørskove og mere end 20 km stisystem omkring. Over 200 fuglearter er blevet observeret gennem de

seneste ti år i søens sydlige del, der er udlagt til fuglereservat. En gangbro over søen og et handicapvenligt fugletårn er anlagt i de senere år, og der er gode rekreative muligheder på stier omkring søen og den nordlige del af søen (fiskeri og sejlads med kano, kajak og eldrevne handicapbåde).

Rørskov og fugleliv afløser dræning

Vilsted Sø var oprindelig en fjordarm, som efter istiden blev adskilt fra Limfjorden. Den var Himmerlands største sø og tjente som mølledam for Vitskøl Kloster, men fra 1870’erne blev den afvandet og forsøgt opdyrket.

Først i 1950’erne lykkedes det at dræne søen effektivt nok til egentlig landbrugsdrift, men pga. vanskelig vandafledning og sætning af søbunden, måtte landbruget gradvis opgives. I 1998 besluttede man at genskabe søen som en del af Vandmiljøplan II for at begrænse udvaskningen af kvælstof til fjorden.

Aage V. Jensens Fonde overtog Vilsted Sø med omgivende enge og krat i 2005 for at gennemføre genskabelsen af søen og udvikle det til et publikumsvenligt naturområde – og året efter kunne søen indvies til glæde for fugle, publikum og ikke mindst vandmiljøet i Limfjorden.

Gode muligheder for naturoplevelser

Søfladen er rig på vige og bugter, og rørskov, vandhuller og græssede enge er kommet til på de omgivende 400 ha, så et myldrende fugleliv og odder har etableret sig.

Fra fugletårnet på Holmen og fra et omfattende stisystem, der er forbundet henover søen ad den 240 meter lange træbro, kan der i løbet af året bl.a. iagttages mere end ti arter ænder, fem arter gæs og en hættemågekoloni med over 700 par. Fra rørskoven høres den sjældne rørdrum, og på gode dage ses skestork, sølvhejre og isfugl. Om vinteren holder mange sangsvaner og store skalleslugere til på søen.

Områdets naturværdier formidles fra naturbasen i Ranum Søhus. Det er muligt at leje kanoer og kajakker til sejlads uden for fuglereservatet (syd for gangbroen); der arrangeres særlige ture med handicapvenlige både, og fiskeri er tilladt med fisketegn.

Artikler

omhandlende Vilsted Sø

Rapporter

fra Vilsted Sø

  • Areal: 861 ha (heraf 450 ha vandspejl).
  • Forvaltet af AVJNF gennem Naturstyrelsen siden 2005.
  • 450 ha genskabt sø med rørskove og mere end 20 km stisystem omkring.
  • Over 200 fuglearter observeret gennem de seneste ti år i søens sydlige del, der er udlagt til fuglereservat.
  • Gangbro over søen og handicapvenligt fugletårn.
  • Gode rekreative muligheder på stier omkring søen og den nordlige del af søen (fiskeri og sejlads med kano, kajak og eldrevne handicapbåde).

Særlige seværdigheder:

Et imponerende fugleliv med mange usædvanlige arter; flot udsigt fra fugletårnet på Holmen; 240 meter lang bro over søen; re-guleret lystfiskeri og kano- og kajaksejlads i søen.