Kallø Grå

– farverige strandenge vender tilbage til Lolland

Velkommen til Kallø Grå

Naturen får lov at udvikle sig uforstyrret på Lollands gamle strandenge nord for Sakskøbing, hvor der tidligere blev udledt slam fra behandling af sukkerroer. Et rigt fugleliv har udviklet sig i det idylliske, kystnære område ved en af Lollands bedste vader. Hele året ses havørne og tårnfalke næsten dagligt, og andefugle i flokke søger ind fra Smålandsfarvandet. Græssende geder, får og kreaturer skaber en mosaik af tørre og våde enge, hvor den sjældne tangurt trives.

Naturgenopretning efter sukkerproduktion

Fra 1967 lod ’Saxkjøbing Sukkerfabrik’ opbygge jordbassiner på strandengene ved Kallø Grå til modtagelse af jordfyldt roeskyllevand gennem en 9 km lang ledning fra fabrikken.

Mange bassiner nåede at blive blev fyldt med mudder, mens andre aldrig kom i brug, inden sukkerproduktionen i Sakskøbing ophørte 25 år senere.

Smålandsfarvandet ud for strandengene er et vigtigt Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde, og i 2002 købte Aage V. Jensens Fonde arealerne til naturgenopretning på opfordring fra Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.

Der blev gennemført et omfattende restaureringsprojekt, hvor digerne blev udjævnet, nogle jordbassiner blev tørlagt, og en varieret vandstand etableredes. Den værdifulde kystnatur er nu vendt tilbage til store dele af strandengene, hvor mange dyr og planter har fundet nye levesteder.

Over 200 fuglearter er set på strandengene

Med græsningsaftaler holdes de fugtige enge og tørre strandoverdrev åbne, og rørskoven begrænses flere steder for fuglenes skyld, bl.a. på den rævesikre ø, der er skabt i områdets største sø.

Der er observeret over 200 fuglearter ved Kallø Grå med grågæs, bramgæs og troldænder som de talrigeste. Kallø Grå er både Ramsar-område, EF-Fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde.

Fra midten af april til slutningen af maj høres rørdrum hvert år pauke fra rørskoven, og om sommeren ses rørhøgen. Havørnen ses året rundt. I vinterhalvåret kan man være heldig at opleve jagende vandrefalk og blå kærhøg over strandengene.

Artikler

omhandlende Kallø Grå

Tilsynsførende

Ida Marquardtsen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
Mobil 21 61 37 63
E-mail ida@avjf.dk