Vores tilgang til det daglige arbejde

Danmark har stadig en rig natur med store værdier og er et velstående land, hvor forudsætningerne for at prioritere og passe på naturen er til stede. Det kræver dog mange ressourcer og betydelige økonomiske midler at bevare, beskytte og udvikle naturen.

Det ved vi i AAGE V. JENSEN NATURFOND, hvor vi over en lang årrække har arbejdet for naturens sag og i dag er den største private besidder af naturarealer i Danmark.

Det offentlige har tidligere varetaget en meget stor del af naturforvaltningen i Danmark, men i de senere år er det blevet stadig vanskeligere at afsætte tilstrækkelige midler til dette område. Så selvom der i dag er mange, der arbejder for naturens sag og gør et stort arbejde, så må vi desværre konstatere, at naturtilstanden i Danmark er under pres. Derfor er der brug for, at alle gode kræfter arbejder sammen, hvis indsatsen for naturen skal nå et rimeligt niveau.

Vi vil bidrage til at skabe de rette rammer for, at både det offentlige, fonde, etablerede organisationer, virksomheder og private skal kunne byde ind med deres økonomiske eller arbejdsmæssige indsats. Vi har brug for en meget bredere indsats og et større engagement helt generelt, hvis vi skal beskytte og fremme Danmarks store naturrigdom.

Det er det, AAGE V. JENSEN NATURFOND arbejder for, og vi tror på, at det kan lade sig gøre. Men det kræver, at der sker en modernisering af den måde, vi tænker forvaltning af naturen på i Danmark. Det kræver andre måder at arbejde sammen på og nye måder at gribe selve forvaltningen af naturen an på – det er nødvendigt at være nytænkende.

Denne modernisering ønsker AAGE V. JENSEN NATURFOND at tage aktivt del i. Vi vil derfor søge at øge naturværdien på de arealer, som vi allerede ejer, vi vil være med til at skabe stærke partnerskaber og nye samarbejdsformer, og vi vil endnu mere fokuseret støtte en række nyttige projekter, der forbedrer den danske naturtilstand og sætter naturen på dagsordenen. Samtidig vil vi bidrage til at aktivere alle de aktører, der har mulighed for at handle til fordel for naturen. Det overordnede mål er at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden.

”I AAGE V. JENSEN NATURFOND ønsker vi aktivt at tage del i moderniseringen af den danske naturforvaltning og at medvirke til at styrke grundlaget for etablering af nye samarbejds konstellationer – til gavn for naturens sag”

Vores retningslinjer for det daglige arbejde

Samarbejde

Naturråd
AAGE V. JENSEN NATURFOND samarbejder med grønne foreninger i lokale naturråd for vores store ejendomme for at sikre lokal forankring og den optimale naturforvaltning. Det er gennem samarbejdet, at fagligheden højnes, og det er i den lokale forankring, vi sikrer at de mange lokale hensyn tilgodeses.

Forankring og accept i samfundet
AAGE V. JENSEN NATURFOND er i dag anerkendt for sit arbejde til støtte for naturen. Det ønsker vi fortsat at være, og vi arbejder for at fastholde og øge den legitimitet, vi har. Vi kan styrke effekten af vores arbejde ved at bringe andre interessenter med i arbejdet, og derfor søger vi en bred vifte af samarbejdspartnere og strategiske partnere.

Projekter

Medfinansiering
AAGE V. JENSEN NATURFOND har traditionelt været hoveddonor for projekter, men fremover ønsker Fonden i højere grad at deltage i projekter, hvor andre også deltager.

Projektudvælgelse
AAGE V. JENSEN NATURFOND udvælger projekter under hensyntagen til vores indsatsområder. Vi konkurrerer ikke med det offentlige, andre fonde og grønne organisationer om erhvervelse af naturarealer eller andre projekter.

Drift af egne arealer

Forskning og videndeling
Vi stiller vores områder til rådighed for studerende og forskere. Desuden benyttes målrettet forskning til at skaffe ny viden til forvaltning af natur og dyreliv samt til fremtidige naturprojekter

Drift af naturområder
Formålet med vores naturområder er at beskytte og bevare naturen, hvor naturlig dynamik og naturnær forvaltning søges fremmet. Vi er parate til gå nye veje i forsøget på at opnå større biodiversitet.

Størst mulig adgang til naturoplevelser
Vi ønsker at sikre den størst mulige tilgængelighed på vores naturarealer – dog på naturens præmisser.

Politikker

Politik for Artsforvaltning
AAGE V. JENSEN NATURFOND ønsker at forvalte sine arealer ud fra et hensyn til hele økosystemet, og ikke i.f.t. specifikke arter eller grupper. Fonden erkender, at visse udpegede habitattyper og arter kræver pleje, for at de kan bevares, men overordnet ønsker fonden, at de økosystemer den forvalter, skal få lov til at udvikle sig på egne præmisser, og derved med et minimum af menneskelig indgriben. Derfor tillader Aage V. Jensen Naturfond på sine arealer kun tilføjelse/fjernelse af arter, når der er evidens for, at et sådant indgreb kan forventes at understøtte udviklingen mod gunstig bevaringsstatus i et økosystem som helhed, eller når det er nødvendigt i forhold til gældende Natura 2000-planer.

Samme overordnede principper gælder ift. Udlægning af døde dyr. Udlægning/efterladelse af døde dyr i naturen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Naturfonden besluttede i februar 2018, at der ikke må være bistader på vore naturområder. Baggrunden er, at nye videnskabelige undersøgelser, påviser, at kommerciel biavl er en trussel for Danmarks 280 arter af vilde bier, da tambiernes fødekonkurrence i naturområder har en negativ effekt på bestande af vilde bier. Naturfonden arbejder for mangfoldighed i naturen.

Indkøbspolitik
AAGE V. JENSEN NATURFOND er meget bevidst om den påvirkning, vores forvaltning og anlægsaktiviteter medfører – både lokalt, men også i forhold til de materialer vi anvender. Vi arbejder derfor aktivt med vores indkøbspolitik, og vores udgangspunkt er, at indkøb skal være klima- og miljørigtige.

Et eksempel på en aktiv stillingtagen er vores samarbejde med FSC Danmark, som betyder, at alle de træ-elementer der indgår i projekterne, for eksempel udsigtstårne, hegnspæle, broer, informationstavler, mm. fremover vil være FSC-certificeret.

Fonden arbejder løbende på at implementere lignende certificeringsordninger på andre indkøbsområder, eksempelvis benytter vi primært Cradle-to-Cradle-certificerede trykkeri til vores foldere og andre publikationer.