Vitsø

– en ny sø med blomsterenge i en gammel fjordarm

Velkommen til Vitsø

På den vestlige del af Ærø er der etableret 52 ha fuglerig ferskvandssø på en tidligere drænet og opdyrket fjordbund. På 60 ha omkring søen plejes der nu blomsterenge og rigkær med orkidéer. Vandhuller med en stor bestand af frøer, tudser og vandsalamandre nær stien langs områdets kant giver mulighed for fine naturoplevelser.

Ærøs største vådområde gør naturen levende

Den 2 km lange fjordarm, Vitsø, som indtil 1788 strakte sig ind i Ærøs nordvestlige ende, henlå mest som fugtige enge indtil den blev effektivt drænet og opdyrket til landbrug i 1964-65, da Vitsø Pumpelaug blev etableret.

I 2009 blev søen i Vitsø Nors midte og de blomstrende enge omkring genskabt af Aage V. Jensen Naturfond som et led i den nationale Vandmiljøplan II. Det skulle reducere kvælstofbelastningen af havet for at mindske risikoen for iltsvind.

Op til genskabelsen af søen blev alle kanaler og grøfter sløjfet, og der blev etableret en ny pumpestation med mindre kapacitet. Den skal sikre, at vandet ikke stiger så højt, at naboarealerne bliver oversvømmet.

Vitsø menes i dag at belaste Lillebælt med 15 tons kvælstof mindre om året end før fra de tilstødende landbrugsarealer – naturens eget kvælstoffilter.

Naturværdierne omkring søen udvikles med græsning og høslæt

Dyre- og plantelivet har fået en chance for at udvikle sig frit, både i vandet og på de rigt blomstrende enge, som omgiver søen. Vegetationen holdes lav af kreaturgræsning og høslæt, og flere hundrede vilde orkidéer breder sig nu på den frodige bund nordvest for søen.

16 vandhuller på nordsiden af søen vil i de kommende år give gode muligheder for bl.a. klokkefrø, strandtudse, grønbroget tudse og vandsalamander, og udlagte stendynger i dammene sikrer dem perfekte overvintringsforhold.

Der ses mange rovfugle på træk ved Vitsø, og rørhøgen yngler i området. På øerne i søen raster mange gæs, svømmeænder, små dykænder og vadefugle, og opvækst af rødel og andre buske begrænses målrettet både på de tre fugleøer og på engene. Resterne af en gammel højspændingsmast står også tilbage med en redeplatform i håbet om at kunne tiltrække ørne.

Der er anlagt en stil, så man kan gå Noret rundt. Langs nordsiden er det en regulær spadseresti, langs sydsiden er det blot et trampet spor. Fra voldstedet ved Søbygaard har man en strålende udsigt over Vitsø.

Artikler

omhandlende Vitsø

Tilsynsførende

Sanne Frederiksen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
Telefon 25 56 03 29
E-mail sf@avjf.dk

Rapporter

omhandlende Vitsø