Vandhuller ved Vitsø

Vandhulsprojektet foregår ved Vitsø på den vestlige del af Ærø, som i 2008 blev erhvervet med tilgrænsende enge af Aage V. Jensen Naturfond. Fondens areal er på 111 ha.

I 2009 blev Vitsø genskabt. På engene omkring er der græssende kvæg for at sikre, at området ikke gror til med tagrør og pil. De lysåbne engområder er gode steder til etablering af lysåbne vandhuller til padder.

AmphiConsult har særlig ekspertise inden for padder, og de har udarbejdet dette projekt. Der graves 17 vandhuller på engene omkring Vitsø Nor. Der bliver 1 vandhul på 200 m², 5 vandhuller på 500 m² og 9 vandhuller på 1000 m² – tre af vandhullerne er hos vore naboer. Vandhullerne graves tæt på stien nord om søen, så publikum kan opleve vandhullerne og dyrelivet. Udover nye vandhuller etableres 12 stendynger ved vandhullerne.

Søerne graves for fem arter padder og støtte er opnået gennem tilskudsordningen ”Særlige levesteder for bilag IV-arter”:

  • Klokkefrø (Bombina bombina) (forekommer i området)
  • Strandtudse (Epidalea calamita) (forekommer ikke, men arten findes på Ærø)
  • Grønbroget Tudse (Bufo viridis) (forekommer i området)
  • Stor Vandsalamander (Triturus cristatus) (forekommer i området)
  • Springfrø (Rana dalmatina) (hverken forekomst eller udbredelse, men arten findes på Ærø)

Projektet igangsættes for at styrke den eksisterende bestand af klokkefrø, strandtudse, grønbroget tudse, springfrø og stor vandsalamander på Ærø og for at få en rig natur.

Vitsø har 50 ha vedvarende græsarealer rundt om selve Noret. Arealet vedligeholdes af robuste kvæg, og der hverken pløjes, gødes eller sprøjtes. Køernes trampen i vandhullerne giver gode ynglemuligheder i de åbne vandhuller, og de voksne frøer kan frit bevæge sig i området uden at passere dyrkede arealer.

Naturfondens område ved Vitsø sikrer et stort, samlet og uforstyrret kerneområde på en ideel naturlokalitet for klokkefrø og de øvrige padder på Ærø.

Projektet støtter den vestligste delbestand af klokkefrø på Ærø, som også støttes økonomisk af Naturturisme I/S i perioden 2014-17 med opdræt og udsætning af klokkefrø, nye vandhuller i Søbygårds Voldgrave og markvandhuller nord for Vitsø.

  • Klokkefrøen er en vandlevende frø og kræver et tæt netværk at 15-20 vandhuller med forskellig størrelse og dybde for at kunne trives.
  • Stor vandsalamander og Springfrø forventes at kunne yngle i de fleste af vandhullerne.
  • Grønbroget tudse og Strandtudse forventes fortsat at kunne yngle i den vestligste halvdel af vandhullerne, der ligger ud mod strandoverdrevet.
  • Stenbunker vil hjælpe alle padder til at overvintre samt kan tages i brug af markfirben (Lacerta agilis) som solbadnings- og fødesøgningsområde.

NaturErhvervsstyrelsen gav i april 2016 meddelelse om tilskud til etablering af 16 vandhuller og 12 stendynger. Tilskudet er 75 % dækket af EU og 25 % dækket Miljø- og Fødevareministeriet. Svendborg og Ærø Kommuner har i juni-juli 2017 givet de fornødne tilladelser.

Gennemførelsen af dette projekt vil foruden at øge biodiversiteten generelt i området også bidrage til at øge den rekreative værdi for både turister og lokale samt bidrage til forskønnelse af området.