Sundbakkerne

– bynær natur udvikles som rekreativt område

Velkommen til Sundbakkerne

På skråningerne ned mod Sundet ved Faaborg holdes 33 ha af landskabet lysåbent til glæde for befolkningen og miljøet. Stier fører rundt til flotte udsigter, 50 meter over Sundet. Bakkerne græsses uden gødskning og sprøjtemidler, for at holde vandet i Sundet rent og genskabe værdifuld natur. Kuperede eng og overdrevsarealer forvaltes til gavn for dyre og plantelivet og som udflugtsmål for befolkningen.

Det sydfynske bakkelandskab vises frem

Sundbakkerne hæver sig stejlt over Sundet ved Faaborg. Det var i middelalderen en snæver fjordarm, som siden blev mølledam og kultureng. Efter oversvømmelser i 1990’erne blev Sundet i 2000 gjort til en permanent sø med en vandstand 1 meter under havets overflade og en dybde på indtil 1,3 meter.

Søens vand kommer fra nedbør og kilder, og det rene vand udvikler gode levevilkår for bundvegetationen. Rørskoven giver ynglemuligheder for mange fuglearter, og en stor del af det rige fugleliv er nu vendt tilbage, bl.a. lappedykkere, ænder, viber, vandhøns og mange småfugle.

Det meste af bakkerne nord og nordøst for Sundet var pløjede, gødskede og blev dyrket som landbrug indtil 2003, hvor Aage V. Jensens Fonde på opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening erhvervede arealerne for at sikre dem som lysåbent græsland til gavn for planter og dyr, og for at give offentligheden adgang.

Græsning, pleje og publikumshensyn

I samarbejde med DN Faaborg, kommunen og et græsningslaug planlægges forvaltningen løbende, så den bedst muligt tilgodeser både publikumsønsker og hensyn til plante- og dyrelivets udvikling.

Her fremstår det sydfynske bakkelandskab særlig smukt, og takket være højden over havet og nærheden til Faaborg by er det særdeles attraktivt for friluftsaktiviteter. Her er cykelstier, gangstier, udsigtspunkter og rastepladser.

Den ensartede græsvegetation, der er etableret efter dyrkningen, udvikler sig til langsomt til artsrigt græsland, efterhånden som næringsniveauet daler ved høslæt, eftergræsning og udvaskning. Området drives helt uden sprøjtemidler og gødskning for at mindske udvaskningen af næringsstoffer til Sundet.

Invasive plantearter bekæmpes løbende, stier vedligeholdes med slåning, og på rastepladser er der flot placerede borde og bænke – de såkaldte ”kaffepletter”.

Artikler

omhandlende Sundbakkerne

Tilsynsførende

Sanne Frederiksen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
Telefon 25 56 03 29
E-mail sf@avjf.dk