Ølundgård

– et genskabt fugleparadis i Odense Fjord

Velkommen til Ølundgård

På vestsiden af Odense Fjord er der genskabt et af Fyns vigtigste yngleområder for vadefugle efter næsten 200 års tørlægning. Lavvandede søer og frodige engområder på gammel fjordbund giver tusinder af vandfugle et ideelt levested. Fra stier og fugletårne er der fine muligheder for at opleve Odense Fjords bedste lokalitet for gæs, svømmeænder og måger.

Fuglelivet er vendt tilbage til fjorden

Odense Fjord mistede et af sine fineste fugleområder, da fjordens lavvandede vestside inden for øerne Sohoved og Lammesø blev inddæmmet og udtørret til landbrug i begyndelsen af 1800-tallet.

Ved et digebrud i 1993 blev hele det drænede landbrugsareal oversvømmet med saltvand, og ejendommen blev efterfølgende solgt til naturgenopretning i fonden – først to områder i 1999 på tilsammen 90 ha, senere det mellemliggende område i 2008 på 68 ha.

De gamle diger er blevet bevaret, men grundvandsspejlet er hævet, så størstedelen af området nu er en mosaik af lavvandede, ferske søer omgivet af fugtige og tørre, overdrevsagtige græsningsenge.

Netop denne mosaik er vigtig for fuglelivet, og da flere af områdets gamle morænehøje nu igen er omgivet af vand og dermed sikret mod rovdyr, har de genskabte vådområder udviklet sig til en enestående yngleplads for bl.a. ænder, gæs, klyder og måger.

Naturgenopretning uden forstyrrelser

De trygge forhold i Ølundgårds vådområder har tiltrukket fugle fra hele landsdelen, bl.a. yngler alle 4 danske lappedykkerarter og omkring 200 par vadefugle. I træktiden raster tusindvis af grågæs og bramgæs, og ofte møder man stor regnspove og lille kobbersneppe. Pibeand, sangsvaner og vandrefalke ses næsten dagligt, og året rundt flyver havørnen over strandengene.

Der er etableret vandhuller i de fugtige enge, lagt store sten tilbage på de tørre enge, og levende hegn er fjernet. Ved græsning af de fugtige enge med kreaturer søges opvæksten af rødel og strandkogleaks holdt nede, og ved høslæt på øerne foretaget af frivillige i vintermånederne, gøres forholdene bedst mulige for ynglefuglene.

På 4-talsstranden i områdets nordlige del er vandstanden nu ideel, og der arbejdes målrettet på at opnå en vedvarende høj vandstand også i den sydlige inddæmning. To fugletårne giver et flot overblik over vådområderne og mulighed for at observere fuglelivet uden at forstyrre for meget.

Artikler

omhandlende Ølundgård

Tilsynsførende

Sanne Frederiksen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
Telefon 25 56 03 29
E-mail sf@avjf.dk

Kort over Ølundgård – Kommer snart