Velkommen til Søholt Storskov

En enestående samling af lavvandede søer omkranset af udstrakte skove og lysåbne områder med særlig rigt dyre- og planteliv.

En blågrøn naturperle

I hjertet af Naturpark Maribosøerne finder man et dødislandskab med renvandede søer, gamle urørte sumpskove, og et herregårdslandskab med gamle ege samt lysåbne, kalkrige naturområder. De mange kulturhistoriske spor ligger gemt i områdets hjørner og afkroge. Områdets størrelse, store variation, sydlige placering på frugtbar jord har bevaret et særligt rigt plante- og dyreliv, som ellers er forsvundet mange steder i Danmark. Det iøjnefaldende og rige fugleliv forøges hvert forår og efterår af talrige fugle på træk, som her finder attraktive fødekamre på vejen.

Som noget nyt i Danmark er det målet at forvilde landskabet, slippe naturlig dynamik løs, få vandet tilbage og samle det opdelte kulturlandskab i en sammenhængende forvaltning – til glæde for en endnu rigere biodiversitet og oplevelsen af den.

En mangfoldighed af arter

Søholt Storskov er en af landets mest attraktive naturejendomme med tårnhøj bioscore – et pointsystem som tildeles efter mængden af biodiversitet. Området ligger på rig lerjord i det sydøstlige Danmark, hvilket skaber forudsætninger for høj biodiversitet. Den finder man især i den urørte skov og i søerne. Hele 610 ha skov indgår i naturområdet, hvoraf 230 ha har ligget urørt siden 1957. Skoven rummer nogle af de sidste oprindelige voksesteder for bl.a. storbladet lind og skærmelm i Danmark.

Naturligt næringsrige, men renvandede søer, udstrakte ellesumpe, rigkær, hængesæk blandet med meget mange gamle træer skaber livsrum for et alsidigt dyre- og planteliv med mange rødlistede arter indenfor grupper som planter, flagermus, svampe, sommerfugle og vedlevende insekter.

Fuglelivet er unikt, og flere arter har deres eneste eller nogle af de største forekomster i Danmark. Det gælder både for lappedykkere, andefugle samt rovfugle. Naturskoven tilbyder bestande af pirol og lille flagspætte. Maribosøerne er det eneste ferskvands-Ramsarområde for vandfugle i Danmark.

Søerne værner og værnes

Maribosøerne omslutter og beskytter Søholt Storskov mod påvirkninger fra gødning og sprøjtemidler. Samtidig vil en ekstensivering af driften og overgang til mere vild natur også medføre mindre påvirkning af søerne.

Natur og oplevelser med potentialer

De skovomkransede søer rummer storslåede udsigter og et rigt dyreliv for de mange besøgende. Maribosøerne blev som den første danske naturpark indviet i 1999 og samtidig første danske medlem af Europarc, der tæller europæiske natur- og nationalparker. Der er skiltede cykelruter omkring både Søndersø og Røgbølle Sø og mange vandreruter i området med gode udsigter og picnicpladser.

På trods af områdets store naturværdier, er Søholt Storskov blevet drevet som intensivt land- og skovbrug med jagt som væsentlig biindtægt. Genskabelse af naturlige vandstandsforhold i dødislandskabet vil skabe en spændende mosaik af våd og tør natur. Stop for dræning, fasanudsætning, brug af sprøjtemidler, gødskning og dyrkning af marker samt konvertering af 400 ha produktionsskov til mere urørt natur vil forandre landskabet mærkbart – og synligheden af forandringerne vil for den besøgende vokse i mange år fremover.

  • Areal: 1134 ha og omfatter de tre store søer og landarealerne imellem. Søholt storskov ligger i hjertet af Naturpark Maribosøerne
  • Skov: Godt halvdelen af fondens område, 610 ha, er skov og heraf blev 232 ha fredet som urørt allerede i 1954.
  • Søerne: Størstedelen af Røgbølle og Hejrede Søer hører til ejendommen samt dele af Søndersø – i alt 359 ha – inklusive øerne Askø og Lindø samt Knold og Tot nord for Skelsnæs, som huser en stor ternekoloni. I søerne er mange sjældne planter, bl.a. den meget sjældne stor najade.
  • Maribosøerne er af international værdi for både ynglende og rastende fugle og er for adskillelige arter en af landets vigtigste ynglelokaliteter – bl.a. for toppet og lille lappedykker, grågås, rørdrum, knarand, skeand, taffeland, troldand, rødhovedet and (eneste faste danske bestand), blishøne, fjordterne og rørhøg – og så er der to par havørne.
  • Landets sidste forekomst af sortplettet bredpande og rødlig perlemorssommerfugle holder til i skovene, som er rige på andre dagsommerfugle, sjældne vedlevende insekter, svampe og hele 10 arter flagermus.

Særlige seværdigheder:

Fra parkeringsplads på Røgbøllevej er der adgang til fugleskjul med udsigt over den vestlige Hejrede Sø og skoven hvor Danmarks ældste ynglepar af havørn holder til. En rundtur på naturskovstien udgår fra samme sted.

Naturparken har veletablerede rastepladser med udsigter og tilbyder attraktive cykelruter omkring Søndersø og Røgbølle Sø, samt ridespor i skovene, hvis man har ridekort. Ridekort løses forsat på Søholt Gods.

Store koncentrationer af oldtidshøje vidner om området betydning også i oldtiden, og fra den tidlige middelalder finder man flere voldsteder og ikke mindst nordens største folkefæstning, som er tidsfæstet til da Venderne hærgede Lolland – volden kan stadig ses krydse skovvejen i Kårup Vænge.

Om efteråret og vinteren igennem raster tusindvis af gæs og ænder i og omkring søerne, hvor et af landets absolut tætteste forekomster af havørne derfor også huserer.