Velkommen til Søholt Storskov

En enestående samling af lavvandede søer omkranset af udstrakte skove og lysåbne områder med særlig rigt dyre- og planteliv.

En blågrøn naturperle

I hjertet af Naturpark Maribosøerne finder man et dødislandskab med renvandede søer, gamle urørte sumpskove, og et herregårdslandskab med gamle ege samt lysåbne, kalkrige naturområder. De mange kulturhistoriske spor ligger gemt i områdets hjørner og afkroge. Områdets størrelse, store variation, sydlige placering på frugtbar jord har bevaret et særligt rigt plante- og dyreliv, som ellers er forsvundet mange steder i Danmark. Det iøjnefaldende og rige fugleliv forøges hvert forår og efterår af talrige fugle på træk, som her finder attraktive fødekamre på vejen.

Som noget nyt i Danmark er det målet at forvilde landskabet, slippe naturlig dynamik løs, få vandet tilbage og samle det opdelte kulturlandskab i en sammenhængende forvaltning – til glæde for en endnu rigere biodiversitet og oplevelsen af den.

En mangfoldighed af arter

Søholt Storskov er en af landets mest attraktive naturejendomme med tårnhøj bioscore – et pointsystem som tildeles efter mængden af biodiversitet. Området ligger på rig lerjord i det sydøstlige Danmark, hvilket skaber forudsætninger for høj biodiversitet. Den finder man især i den urørte skov og i søerne. Hele 610 ha skov indgår i naturområdet, hvoraf 230 ha har ligget urørt siden 1957. Skoven rummer nogle af de sidste oprindelige voksesteder for bl.a. storbladet lind og skærmelm i Danmark.

Naturligt næringsrige, men renvandede søer, udstrakte ellesumpe, rigkær, hængesæk blandet med meget mange gamle træer skaber livsrum for et alsidigt dyre- og planteliv med mange rødlistede arter indenfor grupper som planter, flagermus, svampe, sommerfugle og vedlevende insekter.

Fuglelivet er unikt, og flere arter har deres eneste eller nogle af de største forekomster i Danmark. Det gælder både for lappedykkere, andefugle samt rovfugle. Naturskoven tilbyder bestande af pirol og lille flagspætte. Maribosøerne er det eneste ferskvands-Ramsarområde for vandfugle i Danmark.

Søerne værner og værnes

Maribosøerne omslutter og beskytter Søholt Storskov mod påvirkninger fra gødning og sprøjtemidler. Samtidig vil en ekstensivering af driften og overgang til mere vild natur også medføre mindre påvirkning af søerne.

Natur og oplevelser med potentialer

De skovomkransede søer rummer storslåede udsigter og et rigt dyreliv for de mange besøgende. Maribosøerne blev som den første danske naturpark indviet i 1999 og samtidig første danske medlem af Europarc, der tæller europæiske natur- og nationalparker. Der er skiltede cykelruter omkring både Søndersø og Røgbølle Sø og mange vandreruter i området med gode udsigter og picnicpladser.

På trods af områdets store naturværdier, er Søholt Storskov blevet drevet som intensivt land- og skovbrug med jagt som væsentlig biindtægt. Genskabelse af naturlige vandstandsforhold i dødislandskabet vil skabe en spændende mosaik af våd og tør natur. Stop for dræning, fasanudsætning, brug af sprøjtemidler, gødskning og dyrkning af marker samt konvertering af 400 ha produktionsskov til mere urørt natur vil forandre landskabet mærkbart – og synligheden af forandringerne vil for den besøgende vokse i mange år fremover.

Artikler

omhandlende Søholt Storskov

I Naturpark Maribosøerne er det tilladt at ride eller køre med hestevogn året rundt i skovene under Søholt Storskov, Søholt Gods og Ulriksdal Skov mod køb af dags- eller årskort.

Der er kort og øvrige anvisninger på www.soeholt.nu under ”til hest…”

Årskort kan købes på godskontoret og hos Stald Thuja i Fuglse.

Regler omfatter:

  • Ridning i skovene uden ridekort er forbudt og udløser påtale/gebyr for udskrivning af ridekort.
  • Det er ikke tilladt at ride i underskoven (udenfor angivne stier og veje).