Mjels Sø & Bundsø

– hvor miljø, natur og fritidsinteresser mødes

Velkommen til Mjels Sø & Bundsø

På det nordlige Als er der med 11 års mellemrum genskabt to søer på henholdsvis 55 ha sø (Mjels Sø) og 154 ha sø (Bundsø) med bredzoner – genskabt til glæde for dyr, planter og ikke mindst lokalbefolkningen efter over 100 års dræning og opdyrkning. Mere end 40 tons kvælstof hindres årligt i at blive udvasket gennem Mjels Vig til Als Sund. Sunde fiskebestande udvikles og vedligeholdes i samarbejde med lokale lystfiskere og Københavns Universitet. Mange rastende fugle, især ænder og gæs. Isfugl og havørne ses hyppigt omkring søerne.

De tørlagte fjorde blev til søer

Fra april 2019 har AAGE V. JENSEN NATURFOND overtaget den cirka 143 hektar store Bundsø og 11 hektar randområder med enge, skrænter, skov og krat. Så nu ejer og forvalter Naturfonden både Mjels Sø, der blev genskabt i 2005, og Bundsø, som fik vandet og livet som sø tilbage i 2016 efter 135 år som dyrket landbrugsland. 22 lodsejere afstod jord til Bundsø, som i 2016 igen fik frit løb til Mjels Sø og havet.

De to søer på Nordals repræsenterer vores nye tidsalder, hvor en del af tidligere tiders landvindinger bliver genoprettet til natur, der minder om det, der var engang. Mjels Sø og Bundsø var oprindelig en fjordarm, der blev skilt fra havet ved Danmarks første to inddæmninger i 1590, der blev anlagt af Hertug Hans den Yngre, Frederik II’s lillebror. Den ene dæmning blev anlagt ude i vest ved Mjels Vig og den anden inde ved Broballe, hvor den kom til at danne skel mellem de to søer, som fjorden blev delt i. Broballe var i århundreder et vigtigt vadested – i den senere tid med hjælp af en bro, som navnet antyder.

Først i 1852 begyndte man at pumpe vandet ud af de to ferske søer med en vindmølle ved Mjelsgård, og i 1867 opstillede man en 24 hk dampmaskine til udpumpningen. Tørlægningen blev dog først permanent i 1870’erne efter en voldsom stormflod. Frem til 1940’erne blev søbunden anvendt til kreaturgræsning, hvorefter nye afvandingskanaler og kraftigere pumpning fra et nyt pumpehus i Mjels muliggjorde pløjning og dyrkning i nogle årtier.

På grund af søbundens sætninger kom en stor del dog efterhånden til at henligge som brakareal indtil genopretningen og AAGE V. JENSEN NATURFONDs overtagelse af naturområderne.


Miljøbeskyttelse til glæde for friluftslivet

Genskabelsen af Mjels Sø og senest Bundsø har medført en kraftigt nedsat udledning af kvælstof og okker til fjorden (der omsættes mindst 350 kg kvælstof pr. ha søflade årligt), hvilket hindrer iltsvind og fiskedød i Mjels Vig og længere ud. En ny sluse skal sikre mod indtrængning af saltvand ved stormfloder.

Et stisystem på op imod seks kilometer gør det muligt at færdes langs store dele af søerne, og der er flere rastepladser med borde, bænke og plancher på strategiske steder med udsyn og overblik – bl.a. fra broer. Det gamle pumpehus i vestenden af Mjels Sø restaureredes i 2017, og er nu et naturligt samlingspunkt og udgangspunkt for ture i området – her er både udstilling, grejbank, tørvejsrum og en udsigtsplatform. Den lokale arbejdsgruppe, Pumpehusets Venner, fører tilsyn og vedligeholder pumpehuset.

Skoleklasser er inviteret indenfor på Mjels Sø, hvor de kan benytte sig af muligheden for at sejle i op til otte kanoer ad gangen, og den lokale sportsfiskerforening forvalter lystfiskeriet i søen. Udsat geddeyngel fra 2006 og 2007 (50.000 stk.) har vokset sig til meterstore gedder, der er blevet et stort friluftsaktiv for medlemmerne i den lokale sportsfiskerforening. Også aborrer, skaller og ål trives. Alle fangster registreres omhyggeligt, og mange fisk genudsættes for at sikre fiskeriets bæredygtighed. Bundsø er sejladsfrit af hensyn til fuglelivet, og der vil blive åbnet for lystfiskeri, når biologerne fra KU, der følger søens udvikling, siger god for det. Rovfisk som aborrer og gedder udsættes ud i Bundsø i løbet af foråret 2019 for at sikre en naturlig balance i forhold til fredfisk som skaller og brasen.

Fugle skaber oplevelser

Mere end 150 arter fugle er registreret de senere år ved de to søer. Isfuglen yngler ved Mjels Sø, der var det første sted på Als, hvor denne smukke fugl blev fundet ynglende. Den ses jævnligt i begge søer, hvor den fisker i områder med lavt vand og læ. Havørnen yngler lige i nabolaget af Bundsø, og arten ses stort set dagligt i området. Ofte er unge havørne på jagt efter vandfugle i søerne. Skarven har etableret en mindre koloni i træer i den østlige del af Bundsø. Både knopsvaner, grågæs, ænder og rørhøns yngler langs bredden af søerne. Flere steder ses fiskehejrer trone, mens de spejder efter bytte.

Særligt i vinterhalvåret raster flokke af grågæs og dykænder som troldand, hvinand og taffeland i søerne. Også toppet og stor skallesluger kan opleves, ligesom den fåtallige lille skallesluger i vintermånederne. Flokke af sangsvaner giver vinterstemning fra november til april med deres karakteristiske sang – især ved Bundsø.

Artikler

omhandlende Mjels Sø

Tilsynsførende

Sanne Frederiksen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
Telefon 25 56 03 29
E-mail sf@avjf.dk