Bundsø byder på blå juveler og flyvende døre

Af Jan Skriver

Der er mulighed for nærkontakter med farvestrålende isfugle og jagende havørne ved Als’ største sø, Bundsø, som Aage V. Jensen Naturfond har overtaget 1. april 2019. Stier og publikumsfaciliteter vil give søens gæster udsigt til naturoplevelser fra første parket.

Set fra meget stor højde ligner konturerne af Bundsø få kilometer syd for Nordborg på Als en buttet hval, der kækt slår et slag med halen.
Set fra stierne omkring søen ligner den præcis dét, den er, nemlig en skinnende våd naturperle i et dalstrøg i et dyrket og drænet landbrugsland med kornavl og svinebrug.
Fra april 2019 har Aage V. Jensen Naturfond overtaget den cirka 143 hektar store Bundsø og rundt regnet 10 hektar randområder med enge, skrænter, skov og krat.
Fonden har købt søen og dens nære nabolag af Landbrugsstyrelsen for 3,5 millioner kroner.
Så nu ejer og forvalter naturfonden både Mjels Sø, der blev genskabt i 2005, og Bundsø, som fik vandet og livet som sø tilbage i 2015 efter 135 år som dyrket landbrugsland. 22 lodsejere afstod jord til Bundsø, som i 2016 igen fik frit løb til Mjels Sø og havet.
De to søer på Nordals repræsenterer vores nye tidsalder, hvor en del af tidligere tiders landvindinger bliver genoprettet til natur, der minder om det, der var engang.
”De to søer er med til at omsætte mange tons kvælstof fra det dyrkede land, inden det når ud i Mjels Vig og videre ud i havet, hvor næringsstoffer kan gøre skade ved at forvolde iltsvind og fiskedød. På den måde er der en samfundsmæssig miljøgevinst i genskabelsen af de nye søer. Med købet af Bundsø får vi desuden en rekreativ og publikumsmæssig gevinst, og vi understøtter det gode lokale samarbejde, vi har med folk og myndigheder på Nordals. Og så forsøger vi naturligvis at give naturen et kvalitetsløft til gavn for så mange arter som muligt”, siger Jacob Palsgaard Andersen, der er skovrider i Aage V. Jensen Naturfond.

Tusinder af gæster i søens natur

Mjels Sø og Bundsø skvulper nu i hinandens nabolag med få hundrede meters mellemrum.
I 2018 gæstede næsten 10.000 mennesker Mjels Sø, der byder sig til med stier, borde og bænke og det gamle pumpehus, der er et naturligt samlingspunkt og udgangspunkt for ture i området
Pumpehuset repræsenterer på mange måder historiens vingesus, for det var herfra, at vandet i søerne for bare få år siden med dieselmotorkraft fra det lave land blev pumpet ud i havet, så områderne blev tørre nok til dyrkning.
I dag er pumperne stoppet, og i stedet er fiskere og sejlende inviteret indenfor på Mjels Sø, hvor særligt skoleklasser kan benytte sig af muligheden for at sejle i op til otte kanoer ad gangen. Bundsø vil dog ikke på tilsvarende vis blive en mulighed for hverken kanoer og kajakker.
”Et stisystem på op imod seks kilometer gør det muligt at færdes langs store dele af søerne, og der er flere rastepladser med borde, bænke og plancher på strategiske steder med udsyn og overblik. Men af hensyn til fuglelivet vil vi ikke tillade nogen former for sejlads på Bundsø. Og der vil ikke i første omgang blive åbnet for fiskeriet i den få år gamle sø”, siger Jacob Palsgaard Andersen.

Rovfisk giver balance i søen

Det er planen at sætte rovfisk som aborrer og gedder ud i Bundsø i løbet af foråret 2019.
Uden en bestand af rovfisk vil en art som skallen få overtaget i en grad, så søen udvikler sig ensidigt og risikerer at blive præget af store algeopblomstringer på visse tider af året.
Derfor vil gydemodne aborrer snarest blive sat ud i Bundsø, og der vil derpå blive spædet op med gedder.
”Rovfiskene er med til at skabe en naturlig balance i søen, og deres tilstedeværelse er generelt med til at højne artsrigdommen. Det er meningen, at vi i en årrække hvert år vil sætte gedder ud i Bundsø, så der kan opstå en fast og stabil bestand”, siger Jacob Palsgaard Andersen.
Senere kan det blive aktuelt med et fiskeri i Bundsø, der svarer til det i Mjels Sø, hvor Nordborg Sportsfiskerforening har fiskeretten, og hvor der er en række vilkår for fiskeriet, som er nøje styret.

Bundsøs baggrund:

Mjels Sø og Bundsø er et resultat af Danmarks første inddæmning i slutningen af 1500-tallet.
Dengang strakte en fjordarm sig fra Als Fjord og ind i landet på Nordals.
Armen var en tunneldal skabt af istidens smeltevand.
Omkring 1590 blev der bygget dæmninger mod nordvest på fjordarmens smalleste sted.
Det gjorde det muligt at styre vandstanden, så det salte vand fra havet ikke kunne nå ind i landet.
Men der skulle gå godt 250 år før den egentlig afvanding af den tidligere fjordarm fandt sted.
I 1850 begyndte man at grave en afvandingsgrøft gennem Bundsø og Mjels Sø.
I november 1872 satte en orkan og et efterfølgende ekstremt højvande dog området tilbage til sit naturlige udgangspunkt.
Højvandet skyllede ind og genskabte fjordarmen på få dage.
Men efter stormfloden tog bønderne igen fat på inddæmningen af udpumpningen af vand.
Og Mjels Sø og Bundsø blev skygger af sig selv og forsvandt.
Dog fik Bundsø mod slutningen af 1800-tallet en karriere som lavvandede karpedamme.
Konturerne af en ny tid og tankegang med respekt for søernes oprindelige natur blev indledt i 1980’erne, da det blev konstateret, at grundvandet på Nordals var truet af forurening.
Den skrantende vandkvalitet fostrede planerne om at genskabe søerne Oldenor, Mjels Sø og Bundsø.
Oldenor blev indviet i 1993 som nyskabt sø og grundvandsbeskyttelse.
Og nu er trekløveret af søer intakt på Als til glæde for drikkevand, fisk, fugle og folk.

Fakta om søens fugle

  • Isfuglen yngler ved Mjels Sø, der var det første sted på Als, hvor denne smukke fugl blev fundet ynglende.
  • Den ses jævnligt ved Bundsø, hvor den fisker i områder med lavt vand og læ.
  • Havørnen har ynglet lige i nabolaget af Bundsø, og arten ses stort set dagligt i området.
  • Ofte er unge havørne på jagt efter vandfugle i søerne.
  • Skarven har etableret en mindre koloni i træer i den østlige del af Bundsø.
  • Særligt i vinterhalvåret raster flokke af dykænder som troldand, hvinand og taffeland i søen.
  • Også toppet og stor skallesluger kan opleves i Bundsø, ligesom den fåtallige lille skallesluger kan ses i området i vintermånederne.
  • Desuden er flokke af sangsvaner fra november til april med i billedet ved Bundsø.
  • Og grågåsen er flyttet ind for at yngle.