Bestyrelsen

i Aage V. Jensen Naturfond

Bestyrelsen skal sammensættes således, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige opgaver, herunder de strategiske opgaver. Bestyrelsen bør være i besiddelse af naturforvaltningsmæssige og økonomiske kompetencer, herunder regnskabs- og investeringsmæssig forståelse. Samtidig skal bestyrelsen være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for den daglige ledelse. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem bør være bredt funderet.

To medlemmer, hvoraf det ene skal besidde en naturfaglig universitær baggrund, udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra et indstillingsudvalg. Et medlem, som skal nyde bred samfundsmæssig anerkendelse og have naturfaglig interesse vælges af bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal. Et til to medlemmer udpeges af Aage V. Jensen Charity Foundation. Bestyrelsen udfærdiger ved hvert nyvalg en oversigt over, hvilke kompetencer det nye bestyrelsesmedlem (medlemmer) forudsættes at have.

Medlemmerne sidder for en periode på fire år med mulighed for genudpegning. Genudpegning kan maksimalt forekomme to gange. Genudpegning foretages af bestyrelsen ved simpelt flertal. Det medlem, der evt. skal genudpeges, deltager ikke i afstemningen.

Habilitet

Aage V. Jensen Naturfonds bestyrelse anvender sædvanlige habilitetsprincipper i forbindelse med uddelingen af Fondens midler. Fondens bestyrelse kan ikke søge midler fra Fonden, og ansøgninger, hvori indgår et fagligt samarbejde med et bestyrelsesmedlem, behandles uden det pågældende bestyrelsesmedlems tilstedeværelse.

Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af et spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod vedkommende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.

Bestyrelsen, der består af fem medlemmer, hvoraf 3 er kvinder, er sammensat som følger:

God fondsledelse

Anbefalinger til god fondsledelse.

Nedenfor findes svar fra Aage V. Jensen Naturfonds bestyrelse på Erhvervsfondsudvalgets 16 anbefalinger til god fondsledelse.

Vores svar på de 16 anbefalinger

Pressemeddelelse vedrørende skift i bestyrelsen og ledelsen.

Ændring i bestyrelsen og ledelsen i Aage V. Jensen Naturfond

Professor Katherine Richardson Christensen

Professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet og leder af Sustainability Science Center.

 • Formand for bestyrelsen
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2007
 • Genudpeget som bestyrelsesmedlem i 2015
 • Anses som uafhængig

Særlige kompetencer:

Naturfaglig universitær baggrund. Biologi & naturforvaltning.

Øvrige ledelseshverv:

2016 – 2019 Medlem, Ekpertkomite nedsat af FNs Generalsekretær til at skrive Global Sustainable Development Report 2019.

2013 –  Formand DanBIF Bestyrelsen, og leder af den danske delegation til GBIF (Global Biodiversity Information Facility)

2011 – 2018 Medlem af bestyrelsen, Mistra EviEM (Council for Evidence Based Environmental Management) udpeget af Kungliga Vetenskapsakademien.

2015 – Medlem Klimarådet

2008 – 2010 Formand, Klimakommissionen

2000 – 2001 Næstformand, Wilhjelmudvalget

1995 – 1996 Formand Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd

Pernille Blach Hansen

Regionsdirektør, Region Midtjylland

 • Næstformand i bestyrelsen
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2017
 • Anses som uafhængig

Særlige kompetencer:

Strategi, ledelse, politik, kommunikation, bæredygtighed

Uddannelse:

2000 Cand.scient.pol., Aarhus Universitet.

Øvrige ledelseshverv:

Bestyrelsesposter og andre tillidshverv:

2015 – 2017 Bestyrelsesformand MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Miljø- og Fødevareministeriet)

2013 – 2016 Medlem af bestyrelsen, Bæredygtigt Erhverv.

2013 – 2015 Bestyrelsesmedlem, Grundfos Pompe Italia.

2008 – 2012 Medlem, Repræsentantskabet, Realdania.

2000 – 2005 Medlem af bestyrelsen, Danmarks Nationalbank.

Tidligere stillinger:

2016 –  2019 Senior Director, Environmental Product Innovation, LEGO Group

2013 – 2016 Group Vice President, Kvalitet og Bæredygtighed, Grundfos

2010 – 2013 Bæredygtighedsdirektør, Grundfos

2006 – 2010 Direktør for Miljø og Teknik, Randers Kommune.

1998 – 2006 Medlem af Folketinget, herunder bl.a. politisk ordfører, næstformand, miljøpolitisk ordfører, Socialdemokratiet

Professor Bent Aaby

Professor. Biolog med særligt kendskab til botanik, danske vegetationstyper og kvartær vegetationshistorie (pollenanalyse)
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2012
 • Genudpeget som bestyrelsesmedlem i 2015
 • Anses som uafhængig

Særlige kompetencer:

Naturfaglig universitær baggrund: Biologi & naturforvaltning

Øvrige ledelseshverv:

1972 – 1989 Videnskabelig assistent ved Danmarks Geologiske Undersøgelse
1989 – 2001 Overinspektør og leder af Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser
1992 – 2008 Adj. professor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet i vegetationshistorie og pollenanalyse

 • Har været medlem af Statens Naturfredningsråd, Statens Naturforvaltningsråd, vismand i Statens Naturråd og medlem af Wilhjelmudvalget.
 • Mangeårigt medlem af Danmarks Naturfredningsforenings videnskabelige udvalg.

Advokat Mette Fabricius Skov

Advokat og civiløkonom (CBS)
Selvstænding advokatvirksomhed
 • Indtrådt i bestyrelsen 2020
 • Anses som ikke-uafhængig

Særlige kompetencer:

Økonomi, jura, investering, strategi, ledelse, fondsret

Øvrige ledelseshverv:

1991 – 1994   Koch Nielsen & Grønborg (nu Plesner)

1995 – Selvstændig advokatvirksomhed

1998 – Formand, Fonden for Det Danske Studenterhus i Paris

2009 – Formand, Aage V. Jensen Charity Foundation

2015 – Formand, Fondation Idella.

Øvrige bestyrelsesposter:

 • Medlem af bestyrelsen i andre fonde og selskaber

Bertil From

CFO i Lundbeckfonden
 • Indtrådt i bestyrelsen 2020
 • Anses som uafhængig

Særlige kompetencer:

Økonomi, investering, strategi og ledelse

Uddannelse:

1994 Cand.polit., Københavns Universitet.

Øvrige ledelseshverv:

Bestyrelsesposter:

 • Næstformand for Obel-LFI Ejendomme A/S
 • Næstformand for LFI Silva Investments A/S (og Ltd.)
 • Medlem af bestyrelsen i LFI Equity A/S
 • Medlem af bestyrelsen i Nordic Corporate Investments A/S

Tidligere stillinger:

1997 – 2006 First Vice President, Danske Bank

1995 – 1997 Økonom, Danmarks Nationalbank

1991 – 1995 Økonom, Det Økonomiske Råds Sekretariat

Tidligere tillidshverv:

2012 – 2014 Formand, for CSIS Security Group A/S

2007 – 2011 Formand for European Foundation Financial and Investment Officers Group