Bestyrelsen

i Aage V. Jensen Naturfond

Bestyrelsen skal sammensættes således, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige opgaver, herunder de strategiske opgaver. Bestyrelsen bør være i besiddelse af naturforvaltningsmæssige og økonomiske kompetencer, herunder regnskabs- og investeringsmæssig forståelse. Samtidig skal bestyrelsen være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for den daglige ledelse. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem bør være bredt funderet.

To medlemmer, hvoraf det ene skal besidde en naturfaglig universitær baggrund, udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra et indstillingsudvalg. Et medlem, som skal nyde bred samfundsmæssig anerkendelse og have naturfaglig interesse vælges af bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal. Et til to medlemmer udpeges af Aage V. Jensen Charity Foundation. Bestyrelsen udfærdiger ved hvert nyvalg en oversigt over, hvilke kompetencer det nye bestyrelsesmedlem (medlemmer) forudsættes at have.

Medlemmerne sidder for en periode på fire år med mulighed for genudpegning. Genudpegning kan maksimalt forekomme to gange. Genudpegning foretages af bestyrelsen ved simpelt flertal. Det medlem, der evt. skal genudpeges, deltager ikke i afstemningen.

Habilitet

Aage V. Jensen Naturfonds bestyrelse anvender sædvanlige habilitetsprincipper i forbindelse med uddelingen af Fondens midler. Fondens bestyrelse kan ikke søge midler fra Fonden, og ansøgninger, hvori indgår et fagligt samarbejde med et bestyrelsesmedlem, behandles uden det pågældende bestyrelsesmedlems tilstedeværelse.

Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af et spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod vedkommende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.

Bestyrelsen, der består af fem medlemmer, hvoraf 3 er kvinder, er sammensat som følger:

God fondsledelse

Anbefalinger til god fondsledelse.

Nedenfor findes svar fra Aage V. Jensen Naturfonds bestyrelse på Erhvervsfondsudvalgets 16 anbefalinger til god fondsledelse.

Vores svar på de 16 anbefalinger

Meddelelse vedrørende skift i bestyrelsen.

Bestyrelsen i AAGE V. JENSEN NATURFOND

Advokat Mette Fabricius Skov

Advokat og civiløkonom (CBS)
Selvstænding advokatvirksomhed

– Formand for bestyrelsen
– Indtrådt i bestyrelsen 2020 (udløber 2024)
– Anses som ikke-uafhængig

Særlige kompetencer:
Økonomi, jura, investering, strategi, ledelse, fondsret

Øvrige ledelseshverv:
2015 – Formand, Fondation Idella.
2009 – Formand, Aage V. Jensen Charity Foundation
1998 – Formand, Fonden for Det Danske Studenterhus i Paris
1995 – Selvstændig advokatvirksomhed
1991 – 1994   Koch Nielsen & Grønborg (nu Plesner)

Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af bestyrelsen i andre fonde og selskaber

Pernille Blach Hansen

Tidligere Regionsdirektør, Region Midtjylland

– Næstformand i bestyrelsen
– Indtrådt i bestyrelsen i 2017
– Genudpeget 2021 (udløber 2025)
– Anses som uafhængig

Særlige kompetencer:
Strategi, ledelse, politik, kommunikation, bæredygtighed

Uddannelse:
2000 Cand.scient.pol., Aarhus Universitet.

Øvrige ledelseshverv:
Bestyrelsesposter og andre tillidshverv:
2022 –          Medlem, Digitaliseringsråd
2015 – 2017 Bestyrelsesformand MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Miljø- og Fødevareministeriet)

2013 – 2016 Medlem af bestyrelsen, Bæredygtigt Erhverv.
2013 – 2015 Bestyrelsesmedlem, Grundfos Pompe Italia.
2008 – 2012 Medlem, Repræsentantskabet, Realdania.
2000 – 2005 Medlem af bestyrelsen, Danmarks Nationalbank.

Tidligere stillinger:
2016 –  2019 Senior Director, Environmental Product Innovation, LEGO Group
2013 – 2016 Group Vice President, Kvalitet og Bæredygtighed, Grundfos
2010 – 2013 Bæredygtighedsdirektør, Grundfos
2006 – 2010 Direktør for Miljø og Teknik, Randers Kommune.
1998 – 2006 Medlem af Folketinget, herunder bl.a. politisk ordfører, næstformand, miljøpolitisk ordfører, Socialdemokratiet

Professor Bent Aaby

Professor. Biolog med særligt kendskab til botanik, danske vegetationstyper og kvartær vegetationshistorie (pollenanalyse)

– Indtrådt i bestyrelsen i 2012
– Genudpeget i 2020 (udløber 2024)
– Anses som uafhængig

Særlige kompetencer:
Naturfaglig universitær baggrund: Biologi & naturforvaltning

Øvrige ledelseshverv:
1992 – 2008 Adj. professor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet i vegetationshistorie og pollenanalyse
1989 – 2001 Overinspektør og leder af Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser
1972 – 1989 Videnskabelig assistent ved Danmarks Geologiske Undersøgelse

  • Har været medlem af Statens Naturfredningsråd, Statens Naturforvaltningsråd, vismand i Statens Naturråd og medlem af Wilhjelmudvalget.
  • Mangeårigt medlem af Danmarks Naturfredningsforenings videnskabelige udvalg.

Bertil From

Direktør, From Capital Management ApS

– Indtrådt i bestyrelsen 2020 (udløber 2024)
– Anses som uafhængig

Særlige kompetencer:
Økonomi, investering, strategi og ledelse

Uddannelse:
1994 Cand.polit., Københavns Universitet.

Øvrige ledelseshverv:

Bestyrelsesposter:
– Næstformand for Obel-LFI Ejendomme A/S
– Næstformand for LFI Silva Investments A/S (og Ltd.)
– Medlem af bestyrelsen i LFI Equity A/S
– Medlem af bestyrelsen i Nordic Corporate Investments A/S

Tidligere stillinger:
2006 – 2022 CFO Lundbeckfonden
1997 – 2006 First Vice President, Danske Bank
1995 – 1997 Økonom, Danmarks Nationalbank
1991 – 1995 Økonom, Det Økonomiske Råds Sekretariat

Tidligere tillidshverv:
2012 – 2014 Formand, for CSIS Security Group A/S
2007 – 2011 Formand for European Foundation Financial and Investment Officers Group

Professor Marianne Holmer

Professor og Dekan, Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU

– Indtrådt i bestyrelsen 2021 (udløber 2025)
– Anses som uafhængig

Særlige kompetencer:
Marin biologi. Økologi i kystzonen med fokus på samspil mellem økologi og biogeokemiske forhold i sedimentet

Uddannelse:
1994: Ph.D., Biologisk Institut, Odense Universitet
1990: Cand. Scient., Biologisk Institut, Odense Universitet

Øvrige ledelseshverv:
2019 – SDU, Dekan, Det Naturvidenskabelige Fakultet
2019-: Direktør Danish Institute for Advanced Study (DIAS)
2019-: Medlem komité for Nordisk Miljøpris
2019-: Bestyrelsesformand Sct. Knuds Gymnasium2017-: Medlem af bestyrelsen, Fjord & Bælt
2015-: Medlem af bestyrelsen, Givskud Zoo