Gudenåengene

– nye naturoplevelser på genskabte enge langs åen

Velkommen til Gudenåengene

Langs Gudenåens nedre løb er digerne fjernet, og de oprindelige, våde enge er retableret på en 8 km lang strækning. Med stier og broer (også over Gudenåen) er områderne gjort publikumsvenlige, og fra Randers Naturcenter og tre fugletårne formidles viden om de våde enge. Engene græsses af europæisk bison og husdyr, bl.a. truede danske husdyrracer.

 

Gudenås naturlige enge er våde igen

De våde enge i Gudenådalen på begge sider af Gudenåens nederste løb før åens udløb i Randers Fjord, blev inddiget og permanent tørlagt til græsning eller dyrkning i 1900-tallet. Væth Enge blev adskilt fra Gudenåen i 1931, Vorup Enge i 1951 og Hornbæk Enge i 1959.

I 2003-2006 erhvervede Aage V. Jensens Fonde de tre enge for at genoprette deres naturlige tilstand. Derved kunne udledningen af kvælstof og fosfor gennem Gudenåen reduceres. Man kunne desuden fremme engenes plante- og dyreliv, og borgerne i Randers kunne få et naturskønt, rekreativt område at færdes i.

I et samarbejde mellem Randers Kommune og Aage V. Jensen Naturfond blev der i 2012 nyopført Randers Naturcenter ved Gudenåparken, og herfra er der ideelle muligheder for at opleve de mange naturværdier i Gudenåengene. Randers Naturcenter udfører omfattende og moderne naturvejledning og har fået anlagt egen bådehavn, som muliggør handicapvenlig sejlads med tre særlige både på åen.

Sammen med lokale foreninger, Randers Regnskov og myndighederne sikres bedst mulig adgang for publikum. Vandre- og cykelstier forbinder områderne, og to stibroer fører over Gudenåen (den gamle jernbanebro ved Randers og en stibro, der i 2014 blev hægtet på siden af motorvejen over åen).

Naturoplevelser ved Gudenåen

I dag forvaltes Gudenåengene som lysåbne, ferske enge, som plejes med afgræsning og høslæt. Dræn og gamle afvandingskanaler er tilkastet, og pumpestationer er fjernet. Diger er udjævnet eller gennembrudt og er blevet afløst af afværge-diger ved tilstødende landarealer. Træer, buske og invasive plantearter fjernes løbende, og vandhuller beskyttes. Et naturråd er med til at fastlægge fremtidige plejetiltag.

Over 150 arter fugle er blevet set på engene de seneste år, både sjældne arter, som engsnarre, plettet rørvagtel, pungmejse og blåhals, og meget almindelige arter som rørsangeren, der i stort antal fra rørskoven underholder besøgende fra maj til august. Havørn og odder ses oftere i området.

Artikler

omhandlende Gudenåengene

Tilsynsførende

Thomas Holst Christensen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond

21 77 77 22

thc@avjf.dk