PRESSEMEDDELELSE

Endnu bedre adgang til Gudenåens smukke natur i Randers

Den smukke natur nær Gudenåens udløb i Randers er blevet mere tilgængelig gennem en række nye fantastisk gode publikumsfaciliteter, som er udført med støtte fra AAGE V. JENSEN NATURFOND. Publikum har i de sidste uger allerede taget de nye udsigtsplatforme og boardwalks i brug, og torsdag (18/6) indviede borgmester Torben Hansen og næstformand i naturfonden Pernille Blach Hansen formelt publikumsfaciliteterne under hensyn til de gældende forsamlingsrestriktioner. De nye faciliteter forbedrer adgangen til naturoplevelser i Gudenåparken og de nærliggende Gudenåenge markant og sikrer, at også borgere med handicap kan komme helt tæt på naturen i det enestående floddelta.

”Vi har i Randers et unikt, bynært naturområde i Gudenåparken og Gudenåengene, og jeg vil gerne rette en meget stor tak til AAGE V. JENSEN NATURFOND for støtte og samarbejde om at øge tilgængeligheden til vores natur. I tiden med coronavirus er vi rigtig mange, der er blevet bekræftet i, hvor vigtig naturen er for os. Muligheden for at komme ud, få et pusterum, ro i sjælen og gode oplevelser har stor værdi. Og derfor er det fantastisk, at det nu i endnu højere grad er muligt for borgere at komme helt tæt på naturen – også for borgere med handicap,” siger borgmester Torben Hansen.

I 2019 bevilgede AAGE V. JENSEN NATURFOND 7 millioner kroner til at etablere nye publikumsfaciliteter i området, der ligger blot få minutters gang fra Randers Midtby.

Her skaber nye udsigtsplatforme langs trækstien i Gudenåengene nu mulighed for en rolig naturoplevelse ved engsøerne. En boardwalk gennem rørskoven giver en særlig oplevelse i Gudenåparken ved Randers Naturcenter. Små opholdssteder og platforme giver mulighed for den stille naturoplevelse. Og for blandt andet kørestolsbrugere gør en særlig bro og platform det muligt at komme ud og opleve Gudenåen fra søsiden.

”Gennem mange år har vi oplevet, at Randersborgere i stigende omfang har taget naturområdet omkring Gudenåen til sig. Gudenåengene er et af naturfondens mest besøgte områder med årlige besøgstal på over 175.000, og det er vi rigtig glade for. Områdets mange naturelskere og formidlere har peget på behovet for at træde til side fra stierne og få mulighed for mere rolige oplevelser, og der er modtaget mange gode borgerforslag, der er indarbejdet i projektet. Samtidig har det også været et ønske, at dårligt gående og folk med handicap også kan færdes i området, og det sikrer vi med de nye faciliteter”, siger næstformand i AAGE V. JENSEN NATURFOND, Pernille Blach Hansen.

AAGE V. JENSEN NATURFOND ejer store dele af de naturgenoprettede vådområder i Gudenåengene, et område på 393 hektar, hvor der i dag er et fantastisk fugleliv med over 200 observerede arter. Gennem årene har fonden løbende støttet forskellige projekter, der blandt andet har øget tilgængeligheden og gjort det muligt at opleve naturen, mens man vandrer, løber, cykler eller sejler.

I det kommunalt ejede område, Gudenåparken, har fonden også støttet etableringen af Randers Naturcenter, der i dag er velbesøgt med over 50.000 besøgende hvert år.  Og med nye faciliteter er det nu muligt for endnu flere børn, unge, ældre og familier at gå på opdagelse i det fascinerende floddelta nær Gudenåens udløb i Randers Fjord.

Gudenåparken og Gudenåengene

Gudenåengene, der ejes af AAGE V. JENSEN NATURFOND, består af Væth Enge, Hornbæk Enge og Vorup Enge. Heraf ligge de to sidste ganske bynært i Randers Kommune. Gudenåengene er etableret fra 2004 og fremefter som et led i Vandmiljøplan II, hvor man ved at oversvømme lavlandsområder skaber store vådområder og samtidigt reduceres mængden af kvælstof.

I dag er Gudenåengene et fantastisk rekreativt naturområde med over 175.000 besøgende årligt. AAGE V. JENSEN NATURFOND har tidligere opført tre fugletårne og en formidlingspavillon samt et netværk af stier og to gangbroer over Gudenåen. Det er således muligt at bevæge sig fra Randers Midtby rundt i de store vådområder.

AAGE V. JENSEN NATURFOND har ligeledes støttet opførelsen af Randers Naturcenter, der er beliggende tæt på Vorup og Hornbæk Enge. Det er her muligt at lave formidling til de årligt 52.000 besøgende på naturcenteret, hvor mange er skoler, familier og grupper med specielle behov, eksempelvis ældre og folk med handicap.

Gudenåparken er beliggende tæt på Randers Naturcenter. Området, der består af pilekrat og rørskov, er populært, men ofte svært tilgængeligt pga. oversvømmelser fra Gudenåen. De nye publikumsfaciliteter skaber bedre adgang til Gudenåparken og bedre sammenhæng mellem de tre naturområder.

Det kan man opleve i naturen i området

De tre naturområder indeholder en stor og varieret natur. Man kan være heldig at se odderen, der yngler i området, hvis man kommer en tidlig morgenstund. Isfuglen ses ofte, hvis man kommer ud til de mange små steder, hvor der udsigt over vandet. Gudenåengene er tilholdssted for mange træk og ynglefugle med tilknytning til vandet. Grågæs, knarænder, krikænder, pibeænder og mange flere kan opleves det meste af året. Rørhøgen yngler fast i området. Er man heldig kommer fiskeørnen eller havørnen flyvende forbi.

Gedde, aborre, skalle og brasen trives i vandet. Det er muligt at fange både laks og havørred, hvis man fisker i Gudenåens vand. Om sommeren kan man se de mange insekter flyve over vandet. Guldsmede og vandnymfer trives. Den sjældne grønne kølleguldsmed iagttages ofte.

Vegetationen består primært af tagrør og rørskove. I vandet vokser flere arter af vandaks. Ligesom man nær bredderne ofte ser gul åkande, gifttyde, kalmu og Sø-Kogleaks.

Yderligere oplysninger:

Borgmester Torben Hansen
Randers Kommune
tlf. 89 15 10 00

Næstformand Pernille Blach Hansen
AAGE V. JENSEN NATURFOND
tlf. 40 26 80 56

Om AAGE V. JENSEN NATURFOND

AAGE V. JENSEN NATURFOND arbejder for at bevare den danske natur og give alle mulighed for at opleve en rig natur i dag og i fremtiden.

AAGE V. JENSEN NATURFOND yder støtte til mange naturprojekter i Danmark inden for forskning, formidling og tiltag, der skal øge befolkningens glæde ved naturen. Endvidere har naturfonden erhvervet en række af Danmarks vigtigste naturområder, så det har været muligt at igangsætte og udføre en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling til gavn for nuværende og kommende generationer.

Driften og udviklingen af naturområderne planlægges i samarbejde med myndigheder, grønne organisationer, faglige eksperter og lokale naturråd, og indsatsen prioriteres omhyggeligt. Naturfonden ejer i dag 31 individuelle naturarealer som er organiseret på 23 lokaliteter på tilsammen godt 19.300 hektar i Danmark.

Se mere på www.avjf.dk