Rågø & Rågø Kalv

– Smålandsfarvandets naturperle

Velkommen til Rågø

 På Rågø i Smålandsfarvandet trives 40 oprindelige, sydøstdanske buske isoleret fra resten af landet. Strandengene på Rågø og naboøen Rågø Kalv afgræsses af dådyr og giver levesteder til strandtudser og vandsalamandre. Havørnen og grønbroget tudse yngler ofte, og der sikres gode forhold for fuglelivet i det omgivende vildtreservat.

Her kan man se oprindelige danske arter

Rågø ligger i Smålandsfarvandet, godt 2 km fra den lollandske kyst. I 1998 købte Aage V. Jensens Fonde øen og Rågø Kalv på opfordring af Statens Planteavlsstation for at oprette et ”arboret”, en samling af træer og buske med oprindelige danske gener.

I de følgende år blev der indsamlet frø af 40 egnskarakteristiske, naturligt forekommende træer og buske i det sydlige Danmark, og de blev dyrket frem i en 30 ha stor indhegning midt på Rågø – godt beskyttet mod bestøvning udefra.

Det er træer som f.eks. stilkeg, småbladet lind, rødel, vortebirk, skærmblomstret elm, bøg samt avnbøg. Buskene er f.eks. navr, hassel, rød kornel, tarmvridrøn, dunet gedeblad, havtorn, æblerose, vrietorn og kræge.

Den levende genbank på Rågø er et fint supplement til langtidsopbevaring af frø og nedfrosne laboratoriekulturer af gener, og den efterlever FAO’s standarder for ’field genebanks’, 2013.

Blomstrende strandenge med dåvildt

De omgivende strandenge på Rågø og naboøen Rågø Kalv afgræsses af en lokal dådyrbestand. Den er med til at holde uønsket opvækst af træer og buske nede, og giver uforstyrrede forhold til fugle, padder og krybdyr.

På strandengene er vandhuller restaureret, og den gamle bestand af strandtudser er sikret og opformeret. Også grønbroget tudse kan ses i flere vandhuller, og hen på sensommeren farver store bevoksninger af tætblomstret hindebæger Rågø Kalv lilla.

Området har international betydning som yngleplads for klyder og flere ternearter, og hele søterritoriet nordvest for Rågø er vildtreservat med begrænset adgangsret. Rågø og Rågø Kalv er også Natura 2000-område, EF-Fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde. De er desuden beskyttet af Ramsar-konventionen om beskyttelse af vådområder.

Artikler

omhandlende Rågø og Rågø Kalv

Tilsynsførende

Ida Marquardtsen
Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
Mobil 21 61 37 63
E-mail ida@avjf.dk