Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten)

Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos AAGE V. JENSEN NATURFOND. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Databeskyttelsesforordningen er i det følgende omtalt som ”forordningen”
Databeskyttelsesloven er i det følgende omtalt som ”loven”.

AAGE V. JENSEN NATURFOND er den dataansvarlige
Dataansvarlig er AAGE V. JENSEN NATURFOND, CVR-nr. 30205596, beliggende Kampmannsgade 1, 6. sal, 1604 København V, Danmark. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder – som beskrevet længere nedenfor – eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33132145 eller via e-mail natur@avjf.dk

Vores behandlingsaktiviteter
Du kan læse mere om, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag i afsnittene nedenfor.

Ansøgere til fondsdonation

AAGE V. JENSEN NATURFOND indsamler og behandler dine personoplysninger – herunder din ansøgning – til brug for, at

  • Vurdere, om fonden vil yde donation til dig eller dit projekt
  • Offentliggørelse og omtale af dit projekt – herunder personoplysninger såsom navn og evt. stillingsbetegnelse – på vores hjemmeside, såfremt du får tildelt donation fra os.
  • Deling af den indgivne ansøgning, i sin helhed, med fagpersoner, der indgår i AAGE V. JENSEN NATURFOND, eller som konsulteres som led i behandling af ansøgningen.
  • Viderebehandle til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål og statistik.
  • Budget og regnskab

AAGE V. JENSEN NATURFOND støtter naturprojekter, formidling af natur, naturvidenskabelige forskning med fokus på biodiversitet og forvaltning, udgivelse af bøger, forskningsrejser og lignende. Du kan læse mere om fondens virkeområde, herunder hvad fonden støtter og ikke støtter, på følgende side: https://www.avjf.dk/ansoeg-om-stoette/

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder stamoplysninger såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Oplysninger om og beskrivelse af projektet, budget for projektet og bankoplysninger samt evaluering af projektet. Fonden har ikke brug for at behandle følsomme personoplysninger. Vi beder dig derfor om, at sådanne oplysninger ikke tilgår fonden.

Behandlingsgrundlag
Fonden behandler dine personoplysninger med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi har en legitim interesse i at vurdere, hvorvidt vi skal støtte dit projekt. Såfremt vi modtager yderligere oplysninger, som du på eget initiativ aktivt overlader til Fonden, anses disse for modtaget med ansøgerens samtykke, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvis du får tildelt en bevilling, behandler – herunder offentliggør – AAGE V. JENSEN NATURFOND almindelige personoplysninger for at varetage en legitim interesse til fx at omtale, hvad Fonden har støttet samt omtale af dit projekt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra f samt forordningens art. 6, stk. 1, litra b. Herudover kan AAGE V. JENSEN NATURFOND bruge dine personoplysninger til at invitere dig til faglige arrangementer, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra f. AAGE V. JENSEN NATURFOND behandler personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som Fonden er underlagt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Opbevaring og sletning
De oplysninger, som du afgiver til AAGE V. JENSEN NATURFOND, vil som minimum blive opbevaret, indtil der er truffet en afgørelse om din ansøgning og derefter på baggrund af følgende kriterier:

Hvis du får en bevilling, opbevares ansøgningen så længe AAGE V. JENSEN NATURFOND finder det nødvendigt med henblik på at oplysningerne kan indgå i Fondens interne oversigt over støttede formål og projekter. AAGE V. JENSEN NATURFONDs vurdering af, hvor længe det er nødvendigt at opbevare oplysningerne vil blive foretaget på baggrund af behovet for at kunne se hvilke projekter, der er tildelt støtte, herunder med henblik på at differentiere den støtte, som Fonden yder, således at der opnås en balanceret tildeling af støtte mellem blandt andet forskellige emneområder.

I alle tilfælde vil oplysningerne dog som minimum opbevares indtil projektets afslutning, samt i op til 5 år samt løbende regnskabsår efter projektets afslutning.

Når vi giver en bevilling til et projekt, vil vi offentliggøre og omtale projektet bl.a. på vores hjemmeside. I den forbindelse kan der indgå almindelige personoplysninger såsom navn, beløb på bevillingen og øvrigt beskrivelse af projektet. Formålet med offentliggørelsen er dels at omtale, hvad Fonden støtter, samt omtale af projektet, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f. og art. 6, stk. 1, litra. b.

Såfremt AAGE V. JENSEN NATURFOND træffer afgørelse om ikke at tildele støtte, vil personoplysningerne blive pseudonymiseret (SHA-256) umiddelbart efter afslaget er meddelt. Det indebærer, at fonden ikke længere har adgang til dine personoplysninger. I tilfælde af at du søger på ny, vil det for Fonden være muligt at knytte din nye ansøgning til din ansøgningshistorik, herunder din tidligere ansøgning. Fonden har en legitim interesse i at opbevare sådan en intern fortegnelse over modtagne ansøgninger i pseudonymiseret form. Formålet er, at AAGE V. JENSEN NATURFOND kan differentiere den støtte, som Fonden yder.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades, inden for AAGE V. JENSEN NATURFOND. Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • AAGE V. JENSEN NATURFOND videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder (fx SKAT) for at overholde fondens retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.
  • Fonden kan dele dine oplysninger med eksterne faglige rådgivere og fagpersoner og lignende, til vurdering af din ansøgning og projekt.
  • Revisor, og evt. advokat og øvrige rådgivere.
  • Til IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse og af it-systemer, samt brugeradministration og –support.

Dine oplysninger lagres inden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af persondatareglerne, som værn om beskyttelse af privatlivets fred.

Sikkerhed og dine rettigheder

Vi værner om dine oplysninger, og har derfor høje standarder for sikkerhed. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder.

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data
Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Når du har ansøgt om støtte via AAGE V. JENSEN NATURFONDs ansøgningssystem, har du selv mulighed for at rette dine personoplysninger.

Retten til at få slette data
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til en igangværende ansøgning, skal du vide, at vi ikke vil have mulighed for at behandle ansøgningen. Det samme gør sig gældende, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Retten til at få begrænset behandling af data
Du har ret til at anmode om vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. AAGE V. JENSEN NATURFOND foretager ikke automatisk behandling af personoplysninger (profilering).

Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af data
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, der er baseret på AAGE V. JENSEN NATURFONDs retmæssige interesser. Vi fortsætter ikke med at anvende dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine interesser og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som foretages på baggrund af interesseafvejningsreglen.

Retten til at overføre data
Du kan også kontakte os, hvis du vil høre om dine muligheder for dataportabilitet.

Retten til at tilbagekalde dit samtykke
Hvis du har givet samtykke til en behandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte AAGE V. JENSEN NATURFOND.

Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på natur@avjf.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/.

Opdatering af vores databeskyttelsespolitik
Vi passer godt på dine personoplysninger, og vi opdaterer løbende vores databeskyttelsespolitik.

Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 7. februar 2020