Vorup Enge

– 5 km langs Gudenåen nær Langå

Vorup Enge (110 ha) ligger syd for Gudenåen ganske nær Randers bymidte, lige ved siden af Randers Regnskov. Fra at have været afvandede marker i 2003 er engene nu igen blevet et naturligt vådområde med store naturværdier. På mere end 100 hektar er der skabt et nyt yngleområde og opholdssted for talrige fugle og smådyr.

Vorup Enge har haft en levende historie gennem årtusinder. Fund af pilespidser, økser, hesteknogler og tøjrpæle vidner om livlig aktivitet allerede i stenalder og bronzealder, hvor beliggenheden lige ved Gudenåen var attraktiv. Senere blev engene naturligt oversvømmet som en del af Gudenåens indlandsdelta. Først i 1951 blev området kunstigt afvandet med en pumpestation, afskåret fra Gudenåen med diger, og det oprindelige plante- og dyreliv forsvandt.

Målene: 27 tons mindre kvælstof – og fuglelivet tilbage
I 2002 opfordrede Århus Amt Aage V. Jensens Fonde til at gå i partnerskab med Amtet, Randers Kommune og Skov- og Naturstyrelsen om at genskabe Vorup Enge. Aage V. Jensens Fonde erhvervede området i 2003, og arbejdet kunne begynde.

Tre formål skulle tilgodeses:

  • Belastningen af kvælstof til Randers Fjord og Hevring Bugt skulle nedsættes med 27 tons kvælstof om året. Kvælstoffet løber til Randers Fjord via Gudenåen
  • Levevilkårene skulle være bedre for planter og dyr
  • Områdets rekreative værdi skulle øges

Siden er der arbejdet målrettet med at genskabe Vorup Enges særlige karakter som vådområde. Digerne mod Gudenåen er blevet sløjfet, og den kunstige afvanding er ophørt. En del af digerne ses nu som lave øer i området. I dag består Vorup Enge af græsningsarealer og af vådområder med enge og sumpe. Vorup Enges vandflader har direkte forbindelse til Gudenåen.

Vandstanden varierer med tidevand og vindstuvning i Randers Fjord, og den svingende vandstand medfører ideelle forhold for fuglene. En stor del af områdets tidligere fugle er således vendt tilbage til Vorup Enge. Det samme er meget af det planteliv, som området kunne byde på før afvandingen i 1951. I Randers drømmer man om på ny at få storken til at yngle i byen.

I sommerhalvåret græsses engene af Randers Regnskov med gamle, danske husdyrracer. På en del af området arbejdes med et projekt, hvor helårsafgræsning forsøges med vilde dyrearter, der tidligere har levet i Danmark, f.eks. den europæiske bison. Erfaringer fra dette projekt vil kunne øge viden om såvel de domesticerede husdyrracer som vilde arters egnethed i forbindelse med naturpleje i Danmark – både deres robusthed, fødevalg, græsningsrytmer og effekt på landskabet.

For besøgende er det specielle udvalg af dyr en stor attraktion og et fint, udendørs supplement for Randers Regnskovs gæster. Endelig vil man ved at indgå i avlsprogrammet for Europæisk Lavlandsbison kunne deltage i opformeringen af denne sjældne art, hvoraf der kun findes ca. 900 fritlevende dyr fordelt på 12 hjorder i Polen, Rusland og Litauen.

En samlet plan fra Randers til Langå
Vorup Enge er en del af en samlet plan for vådområderne mellem Randers og Langå. Alle Aage V. Jensen Naturfonds arealer på 318 ha indgår, så effekten og resultatet af naturgenopretningen bliver optimal.

Vorup Enge udvikles og vedligeholdes i et tæt samarbejde mellem Aage V. Jensens Fonde, Randers Kommune, Randers Regnskov og Randers Naturcenter. Naturformidlingen sker i samarbejde mellem Aage V. Jensens Fonde, Randers Regnskov og Randers Naturcenter. Den daglige drift har Randers Regnskov og Randers Kommune ansvaret for.

Besøg i Vorup Enge
Besøgende kan nyde området fra naturstier, gangstier og cykelstier. Tre fugletårne, hvoraf det ene er placeret ved Randers Naturcenter nord for Gudenåen, giver mulighed for at komme tæt på fuglenes liv med kikkerter. Fra Randers by og Randers Regnskov kommer man lettest over Gudenåen til Vorup Enge via gangbroen, der er hægtet på vestsiden af jernbanebroen.

Et særskilt auditorium i Vorup Enge er åbent i perioden fra 1. maj til 1. september fra kl. 10-15.

Lokalet kan udlånes ved henvendelse til Randers Regnskov, tlf. 8710 9999

Stinettet i området må bruges døgnet rundt. For de øvrige arealer gælder, at udyrkede og ikke-hegnede områder frit kan benyttes i dagtimerne.