Væth Enge

– 5 km langs Gudenåen nær Langå

Væth Enge (106 ha) ligger umiddelbart øst for Langå på Gudenåens sydside. Tilbage i tiden har engene altid været oversvømmet, når vandet stod højt i åen, men i 1931 blev der bygget et dige langs med åen, man drænede arealet, og vandet blev pumpet ud. Herefter kom en periode, hvor Væth Enge blev brugt til afgræsning, høslet og almindelig kornavl.

Naturfonden ønsker at være med til at bringe arealet tilbage til den oprindelige tilstand med mere eller mindre permanente vandflader og våde enge, hvor alene vandstanden i Gudenåen bestemmer mængden af vand på engene. Selv om engene ligger ca. 10 km fra Randers Fjord, påvirkes de af tidevandsforskellene i fjorden. Det giver stærkt varierende fugtighedsforhold.

Væth Enge gødskes ikke længere, og gennem et Vandmiljøplan-III-projekt er det lykkedes at reducere kvælstofudledningen til Gudenåen og dermed videre til Randers Fjord og Kattegat med 44 tons pr. år. Pumperne blev slukket og fjernet i 2007. Samtidig blev dræn og kanaler sløjfet, og der blev lavet ”huller” i diget mod Gudenåen. Det tilstræbes desuden at holde arealet ekstensivt afgræsset, så en massiv tilgroning ikke kan finde sted.

Fuglene reagerede hurtigt på områdets ændrede naturforhold, og der har udviklet sig et rigt fugleliv såvel i ynglesæsonen som i træksæsonen. De mange fugle er det mest synlige tegn på, at arealet har undergået en markant ændring, men også padder og insekter stortrives i det nye miljø. I løbet af de kommende år vil den naturlige flora for området forhåbentlig vende tilbage.

Området kan besøges ved at køre til vandværket i Væth. Her kan man parkere og gå ad en markvej (ca. 1½ km) til området. Takket være højdeforskellen er der undervejs en flot udsigt over Væth Enge. Der er i kanten af området markeret en gangsti. Husk kikkert – og i våde perioder – gummistøvler.