PRESSEMEDDELELSE

Årsagen til fiskedøden i Filsø er nu klarlagt

Københavns Universitet har sammenstillet alle data og kan nu konkludere, at sommerens fiskedød i Filsø skyldtes en kombination af meget varmt vejr igennem længere tid og et voldsomt skybrud i begyndelsen af august, som skyllede en stor ophobning af organisk stof ud i søen.

København d. 5. oktober 2018

Filsø er en af landets bedst overvågede søer, hvor alle relevante parametre undersøges intensivt i hele søen, bl.a. ved både faste og flydende målestationer, der måler kontinuert.

Disse målestationer er udstyret med forskelligt udstyr, der måler lys, vind, temperatur, ilt, vandføring, vandstand, pH, klorofyl. Vandprøver udtages løbende forskellige steder i søen, og en lokal opsat vejrstation giver information om vejret.

Den løbende indsamling giver millioner af måledata, der nu er analyseret og indgår i vurderingen af årsagen til fiskedøden i Filsø.

Undersøgelsens konklusion

På basis af en analyse af de meget omfattende data slår lektor ph.d. Theis Kragh på Ferskvandsbiologisk Laboratorium fast, at:

Iltsvindet i Filsøs Søndersø er opstået som et samspil af klimatiske faktorer med meget varmt og tørt vejr over en rekordlang periode og stor ophobning af organisk stof i et meget stort og kraftigt drænet opland med grøfter, kanaler og drænrør. Det ophobede organiske stof udtømmes pludseligt i søen efter et skybrud og giver anledning til kraftigt iltsvind i det varme vand pga. forhøjet iltforbrug til nedbrydning af det tilførte organiske stof samt marginal ilttilførsel fra luften i det stille vejr og fra fotosyntese pga. udslukning af lyset af det brunfarvede organiske stof.

Med andre ord udvikles et iltsvind sig meget hurtigt og kraftigt over en kort periode som følge af bakteriers aktivitet og vandplanters begrænsede fotosyntese. Konklusionen underbygger universitets første udmelding, og dokumenterer, at fiskedød kan opstå på andre måder end normalt kendt, som ved fx giftige alger eller bundvendinger.

Det organiske stof kan stamme fra flere mulige arealtyper i oplandet (fx. græsmarker, kornmarker, hede og skov). Det vurderes, at det organiske materiale har stået i grøfter, kanaler, drænrør og i vandmættede jorder under høje temperaturer og iltfattige forhold i det varme vejr. Det organiske materiale er derfor ikke omsat og har bygget sig op igennem længere tid, da der ikke har været regnbyger, som har kunnet skylle materialet ud.

Hvordan forhindres fiskedød fremover?

AAGE V. JENSEN NATURFOND vil samarbejde med Miljøstyrelsen, Varde Kommune, landbruget og andre interesserede om at finde løsninger, som betyder, at der kan undgås lignende hændelser ved Filsø i fremtiden. Det er samtidig fondens håb, at dette samarbejde også kan få betydning for andre søer.

Notatet fra Københavns Universitet er fremsendt til Miljøministeren, Miljøstyrelsen og Varde Kommune. Samtidig er Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening orienteret.

Bilag:

Notat om iltsvindet i Filsø den 4. og 5. august 2018.

Udarbejdet af Lektor Theis Kragh, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet

Notat – Iltsvind i Filsø (2mb)

Kontaktoplysninger:

 

Lektor Theis Kragh  
Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet
tlf. +45 20 92 84 94

Direktør Anders Skov
AAGE V. JENSEN NATURFOND
tlf. +45 22 96 44 99